Metody i Techniki Jądrowe
w Środowisku, Przemyśle i Medycynie

(Zajęcia prowadzone na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej)
opracowania zaliczeniowe studentów

Wykonane prace przez studentów...

Prace wykonane przez studentów w roku akademickim 1999/2000:

Lp. Tytuł pracy Imie i nazwisko
1. Wiązki promieniowania - ich wytwarzanie, charakterystyki i zastosowania. Jerzy Antonowicz
2. Zawartość radonu w powietrzu, jego pochodzenie, pomiary i obniżanie stężenia. Anna Bartkowiak-Kurska
3. Rola Marii Skłodowskiej-Curie w odkryciu i rozwoju wiedzy o promieniotwórczości. Agnieszka Janiszewska
4. Zawartość radonu w powietrzu, jego pochodzenie, pomiary i obniżanie stężenia. Artur Luma
5. Jądrowe metody datowania Adam Maliszewski
6. Metoda węgla radioaktywnego 14C w archeologii Michał Marzantowicz
7. Bezpieczeństwo w energetyce jądrowej (w produkcji materiałow rozszczepialnych, w pracy elektrowni, w transporcie i przechowywaniu odpadów) Ewa Miazin
8. Dozymetria: dawki pochłaniane, ich jednostki, pomiary i normy; zasady pracy ze źródłami i wiązkami promieniowania Monika Milewska
9. Wybuchy jądrowe i ich konsekwencje ekologiczne Justyna Mazur
10. Energetyka jądrowa a społeczeństwo; korzyści i zagrożenia Tomasz Ossowski
11. Katastrofa w Czarnobylu; jej przyczyny, okoliczności i skutki Arkadiusz Potrzebowski
12. Detektory promieniowania jonizującego; ich typy i zasady ich działania Bartosz Ratajczyk
13. Metody Radiacyjne w przemyśle spożywczym Izabela Sitek
14. Promieniowanie kosmiczne (pochodzenie, skład, oddziaływanie w atmosferze, intensywność w funkcji miejsca i czasu oraz w relacji z innymi źródłami promieniowania, zagrożenie dla człowieka itd.) Rafał Świłło

Prace wykonane przez studentów w roku akademickim 2000/2001:

Lp. Tytuł pracy Imie i nazwisko
1. Detektory promieniowania jonizującego: ich typy i zasady ich działania Maciej Bogucki
2. Rola Marii Skłodowskiej-Curie w odkryciu i rozwoju wiedzy o promieniotwórczości. Paweł Cendrowski
3. Energetyka jądrowa (podstawowe typy reaktorów energetycznych, szczegóły ich konstrukcji i specyfika zastosowania) Damian Dudek
4. Synteza termojądrowa we Wszechwiecie i na Ziemi - mechanizm produkcji energii. Ewantualne możliwosci produkcji energii na Ziemi przy pomocy syntezy jądrowej. Aneta Goska
5. Metody radiacyjne w medycynie: diagnostyka izotopowa, radioterapia z użyciem promieniowania gamma, elektronów, mezonów (pi-) i ciężkich jonów. Maciek Kański
6. Katastrofa w Czarnobylu; jej przyczyny, okoliczności i konsekwencje. Adam Łagoda
7. Statystyczne aspekty emisji i rejestracji promieniowania. Paweł Łagodziński
8. Statystyczne aspekty emisji i rejestracji promieniowania. Michał Łopuszański
9. Fizyka plazmy w aspekcie kontrolowanej fuzji termojadrowej Joanna Mazur
10. Rola energrtyki jądrowej w wytwarzaniu energii elektrycznej (w różnych krajach, w czasie, porównanie z innymi rodzajami energii, perspektywy itd.) Grzegorz Mroczkowski
11. Rola Marii Skłodowskiej-Curie w odkryciu i rozwoju wiedzy o promieniotwórczości. Jarosław Nowotka
12. Detekcja i detektory promieniowania gamma oraz pomiary energii fotonów. Łukasz Poszepny
13. Metody radioznacznikowe, izotopowa aparatura diagnostyczna, defektoskopia. Jan Przyborowski
14. Nowe metody w radioterapii (tomografia komputerowa, immuno-terapia itp.) Emilia Rejmund
15. Oddziaływanie promieniowania gamma z materią. Jan Ulaczyk
16. Zawartoć radonu w powietrzu, jego pochodzenie, pomiary i obniżanie stężenia. Marcin Wojdyr
17. Procesy fizyczne w reaktorach jądrowych (rozszczepienie, cykl paliwowy, konstrukcja i działanie typowego reaktora jadrowego) Kszysztof Zberecki
17. Ziemskie promieniowanie naturalne (promieniowanie skorupy ziemskiej, odpadów kopalnianych, materiałów budowlanych itd. - intensywnoć, zawartość w różnych materiałach; szkodliwość) Mariusz Zdrojek
18. Oddziaływanie neutronów z materią. Paweł Żuk

Prace wykonane przez studentów w roku akademickim 2001/2002:

Lp. Tytuł pracy Imie i nazwisko
1. Wybuchy jądrowe i ich konsekwencje ekologiczne. Łukasz Adamowski
2. Rola Marii Skłodowskiej-Curie w odkryciu i rozwoju wiedzy o promieniotwórczości. Zbigniew Chajecki
3. Metody radioznacznikowe, izotopowa aparatura diagnostyczna, defektoskopia. Anna Duduś & Adam Kublik
4. Procesy fizyczne w reaktorach jądrowych (rozszczepienie, cykl paliwowy, konstrukcja i działanie typowego reaktora jadrowego) Tomasz Liwiński & Patryk Gutowski
5. Fizyka plazmy w aspekcie kontrolowanej fuzji termojadrowej Paweł Kuklik
6. Ziemskie promieniowanie naturalne (promieniowanie skorupy ziemskiej, odpadów kopalnianych, materiałów budowlanych itd. - intensywność, zawartość w różnych materiałach; szkodliwość) Marcin Słodkowski
7. Oddziaływanie neutronów z materią. Marcin Stępniak
8. Energetyka jądrowa a społeczeństwo: korzysci, zagrożenia i przesądy. Krzystof Suchecki
9. Promieniowanie kosmiczne (pochodzenie, skład, oddziaływanie w atmosferze, intensywnośc w funkcji miejsca i czasu oraz w relacji z innymi źródłami promieniowania, zagrożenie dla człowieka itd.) Arkadiusz Sztenkiel
10. Synteza termojądrowa we Wszechwiecie i na Ziemi - mechanizm produkcji energii. Ewantualne możliwości produkcji energii na Ziemi przy pomocy syntezy jądrowej. Darusz Tefelski
11. Zawartoć radonu w powietrzu, jego pochodzenie, pomiary i obniżanie stężenia. Marcin Zagrajek
12. Metody radiacyjne w medycynie: diagnostyka izotopowa, radioterapia z użyciem promieniowania gamma, elektronów, mezonów (pi-) i ciężkich jonów. Piotr Zarzycki