Metody i Techniki Jądrowe
w Środowisku, Przemyśle i Medycynie

(Zajęcia prowadzone na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej)
opracowania zaliczeniowe studentów

Propozycje tematów do opracowania ...

Lp. Tytuł tematu Liczba opracowań
1. Kroki milowe (fakty, daty, ludzie) na stuletniej drodze zastosowań promieniotwórczości w nauce i technice.
0
2. Rola Marii Skłodowskiej-Curie w odkryciu i rozwoju wiedzy o promieniotwórczości.
4
3. Źródła promieniowania - ich wytwarzanie, charakterystyki i zastosowania.
0
4. Wiązki promieniowania - ich wytwarzanie, charakterystyki i zastosowania.
1
5. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.
0
6. Oddziaływanie promieniowania gamma z materią.
1
7. Oddziaływanie neutronów z materią.
2
8. Detektory promieniowania jonizującego: ich typy i zasady ich działania
2
9. Detekcja i detektory promieniowania gamma oraz pomiary energii fotonów.
1
10. Detekcja i detektory neutronów oraz metody pomiarów ich energii.
0
11. Układy elektroniczne i systemy akwizycji danych współpracujące z detektorami promieniowania.
0
12. Statystyczne aspekty emisji i rejestracji promieniowania.
2
13. Algorytmy i programy modelowania komputerowego procesu propagacji promieniowania w materii i rejestracji promieniowania.
0
14. Dozymetria: dawki pochłaniane, ich jednostki, pomiary i normy; zasady pracy ze źródłami i wiązkami promieniowania.
1
15. Katastrofa w Czarnobylu; jej przyczyny, okolicznoci i konsekwencje.
2
16. Wybuchy jądrowe i ich konsekwencje ekologiczne.
2
17. Systemy bezpieczeństwa jądrowego w Polsce, Europie i Świecie.
0
18. Promieniowanie kosmiczne (pochodzenie, skład, oddziaływanie w atmosferze, intensywność w funkcji miejsca i czasu oraz w relacji z innymi źródłami promieniowania, zagrożenie dla człowieka itd.)
1
19. Ziemskie promieniowanie naturalne (promieniowanie skorupy ziemskiej, odpadów kopalnianych, materiałów budowlanych itd. - intensywnoć, zawartość w różnych materiałach; szkodliwość)
2
20. Zawartość radonu w powietrzu, jego pochodzenie, pomiary i obniżanie stężenia.
4
21. Zastosowania pomiarów natężenia promieniowania w geologii i archeologii.
0
22. Metody radiacyjne w medycynie: diagnostyka izotopowa, radioterapia z użyciem promieniowania gamma, elektronów, mezonów (pi-) i ciężkich jonów.
2
23. Medyczne zastosowania różnych źródeł promieniowania (np: 60Co, 137Cs itd.; jakie źródła, gdzie stosowane i do czego, jakie intensywności, konstrukcja aparatury itp.)
0
24. Nowe metody w radioterapii (tomografia komputerowa, immuno-terapia itp.)
1
25. Akceleratory elektronów i ich rola w zastosowaniach technicznych i medycznych.
0
26. Pomiarowe metody izotopowe (pomiary grubości, składu, gęstości,stężenia itp.)
0
27. Metody radioznacznikowe, izotopowa aparatura diagnostyczna, defektoskopia.
2
28. Technologie radiacyjne w ochronie środowiska (usuwanie zanieczyszczeń gazów, pomiary zapylenia, zanieczyszczeń materiałów itp)
0
29 Metody radiacyjne w przemyśle spożywczym (dekontaminacja środków spożywczych, usuwanie szkodników itp.)
1
30 Technologie radiacyjne w inżynierii materiałów (utwardzanie radiacyjne, sterylizacja materiałów medycznych, membrany trekowe itd.)
0
31. Procesy fizyczne w reaktorach jądrowych (rozszczepienie, cykl paliwowy, konstrukcja i działanie typowego reaktora jadrowego)
2
32. Energetyka jądrowa (podstawowe typy reaktorów energetycznych, szczegóły ich konstrukcji i specyfika zastosowania)
2
33. Nowe rozwiązania w energetyce jądrowej (procesy transmutacji, reaktory sterowane akceleratorami, programy badawcze itd.)
0
34. Bezpieczeństwo w energetyce jądrowej (w produkcji materiałow rozszczepialnych, w pracy elektrowni, w transporcie i przechowywaniu odpadów)
1
35. Rola energrtyki jądrowej w wytwarzaniu energii elektrycznej (w różnych krajach, w czasie, porównanie z innymi rodzajami energii, perspektywy itd.)
1
36. Energetyka jądrowa a społeczeństwo: korzyści, zagrożenia i przesądy.
2
37. Szczegółowa prezentacja wybranego typu detektora promieniowania (procesy fizyczne w detektorze, zasada pomiaru, szczególy konstrukcji, zalety i wady, porównanie z innymi typami detektorów itd) np. detektor scyntylacyjny, detektor półprzewodnikowy, komora jonizacyjna itd.
0
38. Szczegółowy opis wybranej metody lub technologii radiacyjnej (istota metody, dziedziny zastosowania, konstrukcja aparatury, porównanie z metodami konkurencyjnymi, perspektywy itd. (przykłady: utwardzanie radiacyjne, metoda C-14 w archeologii, oczyszczanie spalin, alfa-immuno-terapia itd.)
1
39. Synteza termojądrowa we Wszechwiecie i na Ziemi - mechanizm produkcji energii. Ewantualne możliwosci produkcji energii na Ziemi przy pomocy syntezy jądrowej.
2
40. Półprzewodnikowe detektory paskowe (microstrip) i ich zastosowanie do celów naukowych i aplikacyjnych.
0
41. Zastosowanie detektorów półprzewodnikowych w eksperymentach fizycznych - na przykładzie eksperymentu ALICE (CERN).
0
42. Fizyka plazmy w aspekcie kontrolowanej fuzji termojądrowej
1
43. Militarne zastosowania energii jadrowej.
0