Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Metody i techniki jądrowe w środowisku, przemyśle i medycynie.

Oddziaływanie neutronów z materią.

Niniejsza strona powstała w ramach przedmiotu "Metody i techniki jądrowe w środowisku, przemyśle i medycynie", prowadzonego przez prof. dr hab. J.Plutę.


Rodzaje oddziaływań neutronów z materią.

Trochę o cząstce.
Przedstawiamy cząstkę, której oddziaływania będziemy omawiać.

Rozszczepienie jądra.
Jedna z najważniejszych reakcji. Polega na tym, że neutron zderzając się z ciężkim jądrem powoduje jego rozpad na dwa jądra o przybliżonej masie. Podczas rozszczepienia emitowane są neutrony, fotony gamma oraz neutrina. Ponieważ rozpad jądra ciężkiego na dwa jądra o średniej masie jest energetycznie korzystny, wydzielana jest duża ilość energii.

Rozpraszanie neutronów.
Na skutek zderzenia neutronu z materią następuje emisja (niekoniecznie tego samego) neutronu o mniejszej energii, mówimy wtedy o rozpraszaniu neutronu. Jeśli po zderzeniu jądro pozostaje w stanie podstawowym mówimy o rozpraszaniu sprężystym, jeśli zaś w stanie wzbudzonym to mamy rozpraszanie niesprężyste.

Absorpcja neutronów.
Neutron zostaje pochłonięty w jądrze. Wskutek tego oddziaływania następuje emisja fotonu gamma lub też cząstki alfa, protonu itp. Wykorzystywana w detekcji neutronów.

Reakcje (n,2n) (n,3n).
W wyniku zderzenia neutronu z jądrem następuje emisja dwóch lub trzech neutronów.

Oddziaływanie neutronów a detekcja.
Wykorzystanie oddziaływania neutronów do ich detekcji.

LiteraturaOpracował: Paweł Żuk