Metody i techniki jądrowe

Dozymetria: dawki pochłaniane, ich jednostki, pomiary i normy; zasady pracy ze źródłami i wiązkami promieniowania.

Dozymetria -
- ochrona radiologiczna
- dawki promieniowania
- dawki graniczne
- dawka - efekt
Dozymetria biologiczna
Definicje i jednostki dozymetryczne
Zasady pracy ze źródłami promieniotwórczymi
Dozymetry - dawkomierze
O promieniowaniu
Bibliografia

Dozymetria jest działem fizyki technicznej zajmującym się metodami pomiaru i obliczaniem dawek promieniowania jonizującego. Dozymetria bada wpływ różnych rodzajów promieniowania (cząstek naładowanych, fotonów, neutronów) z materią. Do pomiarów dozymetrycznych służą urządzenia zwane dozymetrami (dawkomierzami), które stanowią odpowiednio wycechowane detektory promieniowania jonizującego.
W celu ochrony życia i zdrowia ludzi przed promieniowaniem zostały ustalone dopuszczalne dawki promieniowania jonizującego.
W zakładach pracy, w których wykorzystywane są źródła promieniotwórcze, obowiązują odpowiednie normy. Są one dostosowane do rodzajów promieniowania i podlegają ciągłym zmianom, wraz z postępem wiedzy na temat szkodliwego wpływu promieniowania na organizmy żywe.