wyklad

Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku Przemyśle i Medycynie
Zajęcia specjalistyczne dla studentów starszych lat na Wydziale Fizyki PW

Prowadzący:  prof. dr hab. Jan Pluta, pluta@if.pw.edu.pl , tel: 022-234-7375

 wyklad

1. Cel i struktura zajęć -  Zajęcia te przeznaczone są dla osób, które...

Foto-kronika z wizyt w ośrodkach, fizyki i techniki jądrowej
 (Kliknij tu lub w polu fotografii)
:

 IEA, ŚLCJ,  Inst. Onkologii,  CLOR, ICHTJ
2. Program zajęć
3. Opracowania zaliczeniowe -  ilustracje interaktywne, referaty, seminaria, konferencje i inne materiały pomocnicze 
4. Partnerzy - instytucje, które odwiedzamy
5. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne
6. Tematy opracowań zaliczeniowych -  i kryteria oceny
7. Instrukcje do ćwiczeń z fizyki reaktorowej 
8. Materiały wykładu oraz informacje o ośrodkach fizyki i techniki jądrowej w okręgu warszawskim
9. Komplet materiałów zadania 33 POKL na Wydziale Fizyki PW
10. Zawiadomienia -  prace dyplomowe

Na fotografii: Dr. Julian Srebrny przy detektorze "Eagle" podczas naszej wizyty w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW, styczeń 2010r.

Cel i struktura zajęć

Zajęcia te przeznaczone są dla osób, które dokonały już wyboru specjalności i tematów prac dyplomowych. Ich wybór przedmiotu specjalistycznego, jakim są „Metody i techniki jądrowe...” oznacza, że z tematyką metod jądrowych zamierzają zapoznać się bliżej, co w wielu przypadkach wiąże się z zamiarami wyboru przyszłej profesji. Potrzebują więc praktycznej wiedzy dotyczącej aplikacji metod jądrowych w konkretnych zastosowaniach. Zajęcia te mają za cel wyjść naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom.

Struktura zajęć odbiega od przyjętych na uczelni standardów. Pierwsza część ma wprawdzie zewnętrzną formę klasycznego wykładu, ale wzbogaconego referatami zapraszanych specjalistów lub/i udziałem w konferencjach i wydarzeniach specjalistycznych. Na drugą część składają się wizyty w ośrodkach badawczych fizyki jądrowej oraz instytucjach zajmujących się aplikacjami metod i technologii jądrowych w różnych dziedzinach nauki i szeroko rozumianej techniki: przemyśle, medycynie, energetyce, ochronie środowiska, rolnictwie itp.

Do wygłoszenia referatów zapraszane są osoby będące wybitnymi specjalistami w danej gałęzi fizyki i techniki jądrowej. Są to specjaliści zarówno z kraju jak i z zagranicy. Po referacie organizowana jest nieformalna dyskusja, w której studenci mogą zadać więcej pytań. Często rezultatem takiej dyskusji jest nawiązanie współpracy studenta z daną instytucją, co może prowadzić do dalszego rozwoju jego działalności profesjonalnej. Udział w konferencji lub innym wydarzeniu specjalistycznym pozwala na zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy i także daje możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami.

Kolejnym niestandardowym elementem jest umożliwienie studentom zaliczenia zajęć poprzez wykonanie opracowania wybranego zagadnienia tematycznego. Spis propozycji zagadnień przygotowuje osoba prowadząca, ale student ma również prawo sam zgłosić interesujący go temat. W tym przypadku temat musi zostać zatwierdzony przez prowadzącego. Taki sposób zaliczanie jest dla studenta bardziej czasochłonny (dla prowadzącego też), ale i bardziej interesujący i inspirujący - pozwalający rozwinąć własną inicjatywę w zdobywaniu informacji, kontaktach ze specjalistami itp. W pracy tej prowadzący współdziała ze studentem, udzielając mu dodatkowych informacji, pomagając nawiązać kontakty itp. W rezultacie powstaje "baza opracowań" stanowiąca materiał pomocniczy dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności - młodszych studentów. Baza ta powiększa i aktualizuje się na bieżąco.

Udział w konferencji, szkole lub innym wydarzeniu naukowym, też może być podstawą do sformułowania tematu opracowania zaliczeniowego. Szczegóły należy indywidualnie doprecyzować z prowadzącym zajęcia.

PROGRAM ZAJĘĆ

 1. Źródła i wiązki promieniowania jonizującego: prawo rozpadu promieniotwórczego, rozpady sukcesywne, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, zasada działania i konstrukcja akceleratorów liniowych i kołowych, typy i własności źródeł i wiązek promieniowania z punktu widzenia ich zastosowań w badaniach naukowych, technice i medycynie.
 2. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią: podstawowe zjawiska i charakterystyki oddziaływania z materią: fotonów, elektronów, ciężkich  cząstek naładowanych, neutronów, zależność oddziaływania od energii cząstki i rodzaju materiału; wielkości stosowane w opisie procesu oddziaływania z materią różnych typów promieniowania.
 3. Detekcja promieniowania jonizującego: typy detektorów i ich powiązanie z rodzajami promieniowania i mierzonymi wielkościami; konstrukcja i podstawowe parametry detektorów; typowe układy elektroniczne współpracujące z detektorami promieniowania; statystyczne aspekty emisji i rejestracji promieniowania.
 4. Bezpieczeństwo jądrowe: dawki pochłaniane - ich jednostki, pomiary i normy; obliczanie mocy dawki, biologiczne skutki napromienienia, zasady pracy ze źródłami i wiązkami promieniowania, urządzenia dozymetryczne; (dozymetria).
 5. Promieniowanie naturalne: skorupy ziemskiej, kosmiczne, odpadów kopalnianych, materiałów budowlanych itd, zawartość radonu w powietrzu, jego pomiar i obniżanie stężenia, stosowanie pomiarów natężenia promieniowania w geologii i archeologii.
 6. Pomiarowe metody izotopowe: ciągłe i bezdotykowe (nieniszczące) pomiary grubości, składu, gęstości, stężenia, zanieczyszczeń materiałów, metody radioznacznikowe, izotopowa aparatura diagnostyczna, defektoskopia.
 7. Technologie radiacyjne w ochronie środowiska i inżynierii materiałów: usuwanie zanieczyszczeń gazów, utwardzanie radiacyjne, sterylizacja materiałów medycznych, dekontaminacja środków spożywczych, membrany trekowe.
 8. Metody radiacyjne w medycynie: radiodiagnostyka: RTG, CT, CPECT, PET, MRI, tele-radioterapia z użyciem promieniowania gamma, elektronów i ciężkich jonów, brachyterapia, radioizotopy dla celów radiodiagnostyki i radioterapii, przygotowanie pacjenta do zabiegu radioterapii.
 9. Energetyka jądrowa: energia wiązania i reakcje rozszczepienia, zjawiska fizyczne w reaktorach jądrowych, cykl paliwowy, podstawowe typy reaktorów; bezpieczeństwo reaktora i skażenia promieniotwórcze, odpady jądrowe - ich transport i przechowywanie, procesy transmutacji, nowe rozwiązania w energetyce jądrowej, reaktory sterowane akceleratorami, reaktory powielające, reaktory wysokotemperaturowe synergia weglowo-jądrowa, energetyk termojądrowa.

Wykład realizowany jest w połączeniu z zajęciami praktycznymi. Część zajęć prowadzona jest przez wykładowców z zakładów badawczych i przemysłowych oraz z zagranicy; niektóre zajęcia odbywają się w placówkach naukowych lub przemysłowych, gdzie stosowane są metody i techniki jądrowe.

Materiały pomocnicze do zajęć z Metod i Technik Jądrowych

Lp Materiały Opis
1 Opracowania zaliczeniowe studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej Opracowania wykonane zostały jako opcjonalna forma zaliczenia, a dziś stanowią materiały pomocnicze dla studentów aktualnie uczestniczących w zajęciach z MTJ oraz dla wszystkich zainteresowanych. Opracowania zostały zebrane i pogrupowane w jednolity sposób.  Obecnie baza danych zawiera ponad 100 opracowań.
2 Wybrane materiały z referatów wygłaszanych przez zaproszonych specjalistów Referaty wygłaszane są zarówno przez specjalistów z kraju, jak i z zagranicy. W każdym przypadku uzyskano zgodę referenta na udostępnienie studentom materiałów referatu dla celów dydaktycznych.
3 Wizyty w ośrodkach fizyki i techniki jądrowej z Warszawy i okolic Program wizyty zwykle zawiera krótki wykład dotyczący specyfiki danego przedsiębiorstwa, po czym prezentowana jest aparatura, w której wykorzystywane są metody i technologie jądrowe. Zawarte tu informacje   ilustrowane są fotografiami ze zrealizowanych już wizyt.
4 Szkoły Energetyki Jądrowej Szkoły odbywają się corocznie, na ogół w listopadzie.  Materiały są dostępne na www.


  Nasi Partnerzy - instytucje, które odwiedzamy w ramach zajęć:

Lp. Instytucja Opracowanie Adres Data wizyty
1 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów SLCJ (2.7MB) ul. Pasteura 5a (Śródmieście) 17. 11. 2017
2 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  ICHTJ (2.5MB) ul. Dorodna 16  (Żerań) 24. 11. 2017
3 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej CLOR (2.2MB) ul. Konwaliowa 7, (Żerań) 24. 11. 2017
4 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy IFPiLM (7.8MB) ul. Hery 23 (Bemowo) 1. 12. 2017
5 Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Reaktor "Maria" NCBJ-Maria (1MB) Świerk k. Otwocka 8. 12. 2017
6 Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej-Curie CO-
radioterapia
(20MB)
ul. Wawelska 15 (Śródmieście) 15. 12. 2017

 

Konferencje, szkoły, warsztaty itp. w 2017 r.:

Lp. Wydarzenie Data Adres Organizator
1 Ogólnopolskie Warsztaty 
Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów
 22-28 X 2017 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul Pasteura 5a, Warszawa SLCJ
2 Konferencja i wykład na temat Marii Skłodowskiej-Curie
MSC-konferencja.pdf, Targi-dziedzictwa.pdf
 23 X i 7 XI 2017 UKSW i ICHTJ Tow. Marii Skł.-Curie w hołdzie
3 NICA-days 2017 +  II Slow-Control 2017 
(Elektroniczne Systemy Sterowania Aparaturą pomiarową) + raport z praktyk wakacyjnych w ZIBJ (Dubna)

6-10 XI 2017

CZIiTT  PW M. Peryt, ZIBJ/PW
4 9 Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

14-17 XI 2017

Centrum Nauk Biol-Chem UW, ul. Żwirki i Wigury 101  Min.Energii, NCBJ

 

Uplex_li.gif - 0,43 K

Zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

 1. Udział we wszystkich wizytach w ośrodkach fizyki i techniki jądrowej (Dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność.)
 2. Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego lub opracowania wybranego zagadnienia tematycznego (temat i szczególny opracowania muszą być uzgodnione z prowadzącym zajęcia.)

Przykładowe tematy na kolokwium zaliczeniowe:

 1. Prawo rozpadu promieniotwórczego (elementy wyprowadzenia, stała rozpadu, średni czas życia, okres połowicznego zaniku, rozpady sukcesywne (schemat wyprowadzenia), zależność aktywności od czasu dla różnych stosunków stałych rozpadu, naturalna i sztuczna promieniotwórczość)
 2. Wiązki cząstek naładowanych (ruch cząstki w polach: elektrycznym i magnetycznym, zasada działania spektrometrów magnetycznych i akceleratorów, budowa i działanie cyklotronu, zasada ogniskowania wiązki, synchrotrony)
 3. Oddziaływanie z materią fotonów (prawo osłabienia wiązki, podstawowe procesy oddziaływania fotonów z materią i ich zależność od energii i materiału absorbenta) 
 4. Oddziaływanie z materią ciężkich cząstek naładowanych ( straty energii na jonizacje (formuła Bethe-Blocha) i ich zależność od typu cząstki i energii (pędu), krzywa intensywności wiązki w funkcji zasięgu, krzywa Bragga i jej konsekwencje w radioterapii), terapia antyczastkami
 5. Oddziaływania z materią elektronów (podstawowe procesy oddziaływania elektronów z materią, jonizacja i promieniowanie hamowania, energia krytyczna, długość radiacyjna, zmiana intensywnosci wiązki z zasięgiem dla elektronów monoenergetycznych i elektronów o widmie ciągłym (Kiedy mamy do czynienia z widmem ciągłym elektronów?) , procesy rozproszeń wielokrotnych)
 6. Promieniowanie rentgenowskie (schemat układu do emisji promieniowania rentgenowskiego, mechanizm powstawania widmach ciągłego i charakterystycznego, kształt sumarycznego widma w funkcji długości fali, zmiany widma dla różnych wartości napięcia na lampie i różnych materiałów anody)
 7. Neutrony w ośrodku materialnym ( wytwarzanie strumieni neutronów, zjawiska wywoływane przez neutrony, klasyfikacja energii neutronów, reakcje umożliwiające detekcję neutronów, spowalnianie neutronów, metody aktywacyjne)
 8. Podstawowe pojęcia  jednostki i normy ochrony radiologicznej (aktywność, dawka pochłonięta, moc dawki, dawka ekspozycyjna, kerma, wyznaczanie mocy dawki, dawka efektywna, czynnik wagowy (przykładowe wartości), typy skutków biologicznych, hormeza radiacyjna)
 9. Detektory promieniowania jądrowego (zasada działania i schemat komory jonizacyjnej, obszary pracy detektora jonizacyjnego, detektory półprzewodnikowe, detektory scyntylacyjne, detekcja neutronów)
 10. Działalność jednego z odwiedzanych w ramach zajęć Instytutów (nazwa Instytutu będzie podana przez wykładowcę): struktura placówki, tematyka prac, stosowane metody i urządzenia, opis szczegółowy wybranej (przez studenta) metody.

Uwagi: 

Na kolokwium będą do opracowania 3 tematy. Na każdy z tematów będzie 30 minut. Korzystania z materiałów pomocniczych nie przewiduje się. 

Uplex_li.gif - 0,43 K

Tematy opracowań zaliczeniowych ( opcjonalna forma zaliczenia - po uzgodnieniu z prowadzącym)

Poniżej podane są propozycje tematów. Każda osoba bierze inny temat. Wybrany przez studenta temat jest zatwierdzany do realizacji przez prowadzącego zajęcia.  Dla opracowania podanych tematów niezbędne jest sięgnięcie do literatury w bibliotece, Internecie itd. Opracowania mają postać prezentacji internetowej (HTML, PHP itp.) i przekazać je można  w formie plików na dyskietce lub dysku CD.

 Proszę wybierać zagadnienia, które nie były jeszcze opracowywane w poprzednich latach. (patrz: opracowania zaliczeniowe studentów). Jeśli wybrane będzie zagadnienie już opracowane (co musi być uzgodnione z prowadzącym), należy unikać powtarzania wiadomości podanych we wcześniejszym opracowaniu. Wiadomości te będą bowiem nisko oceniane. Wysoko cenione będą wiadomości nowe stanowiące rozwinięcie i uzupełnienie tych,  podanych we wcześniejszych opracowaniach. Oczywiście, dla kompletności i spójności prezentacji mogą pojawiać się też wiadomości wcześniej podawane, ale wartość stanowią wiadomości nowe. 

Kryteria oceny opracowań

 1. zawartość merytoryczna i kompletność informacji w temacie,
 2. wykorzystanie adekwatnych danych ilościowych (tabele)
  i elementów graficznych (wykresy, rysunki, zdjęcia),
 3. różnorodność źródeł informacji: podręczniki, czasopisma, strony WWW,
  materiały konferencyjne, rezultaty wizyt, kontakty osobiste itp.
 4. kompletność podanych referencji, które powinny umożliwiać: sprawdzenie poprawności przekazu informacji oraz dotarcie do podanych źródeł w celu uzyskania dodatkowych danych: adresy internetowe URL, adresy bibliotek gdzie znaleziono dane dzieło, szczegółowe odnośniki do pozycji literaturowych (nazwa pisma, numer, strona), autor, tytuł, numery stron podręczników itp. UWAGA! Przy prezentowanych  danych zaczerpniętych z różnych źródeł należy zawsze podać referencje skąd dana informacja (np. rysunek, tabela, wartość liczbowa itp.) pochodzi. 
 5. strona edytorska prezentacji: wykorzystanie możliwości multimedialnych prezentacji internetowych, animacji itp. na poziomie specjalności "fizyka komputerowa".
Ocena:  Każdy z wymienionych elementów będzie oceniany w skali od 1 do 10, następnie suma będzie podzielona przez 10 i zaokrąglona do skali ocen przyjętych na Wydziale.

TEMATY OPRACOWAŃ ZALICZENIOWYCH

Lp. Temat Uwagi
1 Kroki milowe (fakty, daty, ludzie) na stuletniej drodze zastosowań promieniotwórczości w nauce i technice.  
2 Rola Marii Skłodowskiej-Curie w odkryciu i rozwoju wiedzy o promieniotwórczości.  
3 Źródła promieniowania - ich wytwarzanie, charakterystyki i zastosowania.  
4 Wiązki promieniowania - ich wytwarzanie, charakterystyki i zastosowania.  
5 Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.  
6 Oddziaływanie promieniowania gamma z materią.  
7 Oddziaływanie neutronów z materią.    
8 Detektory promieniowania jonizującego: ich typy i zasady ich działania  
9 Detekcja i detektory promieniowania gamma oraz pomiary energii fotonów.  
10 Detekcja i detektory neutronów oraz metody pomiarów ich energii.  
11 Układy elektroniczne i systemy akwizycji danych współpracujące z detektorami promieniowania.  
12 Statystyczne aspekty emisji i rejestracji promieniowania.  
13 Algorytmy i programy modelowania komputerowego procesu propagacji promieniowania w materii i rejestracji promieniowania  
14 Dozymetria: dawki pochłaniane, ich jednostki, pomiary i normy; zasady pracy ze źródłami i wiązkami promieniowania.  
15 Katastrofa w Czarnobylu; jej przyczyny, okoliczności i konsekwencje  
16 Wybuchy jądrowe i ich konsekwencje ekologiczne .  
17 Systemy bezpieczeństwa jądrowego w Polsce, Europie i świecie.   
18 Promieniowanie kosmiczne (pochodzenie, skład, oddziaływanie w atmosferze, intensywność w funkcji miejsca i czasu oraz w relacji z innymi źródłami promieniowania, zagrożenie dla człowieka itd.)  
19 Ziemskie promieniowanie naturalne (promieniowanie skorupy ziemskiej, odpadów kopalnianych, materiałów budowlanych itd. - intensywność, zawartość w różnych materiałach; szkodliwość)   
20 Zawartość radonu w powietrzu, jego pochodzenie, pomiary i obniżanie stężenia   
21 Zastosowania pomiarów natężenia promieniowania w geologii i archeologii.  
22 Metody radiacyjne w medycynie: diagnostyka izotopowa, radioterapia z użyciem promieniowania gamma, elektronów, mezonów (pi-) i ciężkich jonów  
23 Medyczne zastosowania różnych źródeł promieniowania (np: 60Co, 137Cs itd.; jakie źródła, gdzie stosowane i do czego, jakie intensywności, konstrukcja aparatury itp.)  
24 Nowe metody w radioterapii (tomografia komputerowa, immuno-terapia itp.)  
25 Akceleratory elektronów i ich rola w zastosowaniach technicznych i medycznych.  
26 Pomiarowe metody izotopowe (pomiary grubości, składu, gęstości, stężenia itp.)  
27 Metody radioznacznikowe, izotopowa aparatura diagnostyczna, defektoskopia.   
28 Technologie radiacyjne w ochronie środowiska (usuwanie zanieczyszczeń gazów, pomiary zapylenia, zanieczyszczeń materiałów itp)  
29 Metody radiacyjne w przemyśle spożywczym (dekontaminacja środków spożywczych, usuwanie szkodników itp.)  
30 Technologie radiacyjne w inżynierii materiałów (utwardzanie radiacyjne, sterylizacja materiałów medycznych, membrany trekowe itd.)   
31 Procesy fizyczne w reaktorach jądrowych (rozszczepienie, cykl paliwowy, konstrukcja i działanie typowego reaktora jądrowego)   
32 Energetyka jądrowa (podstawowe typy reaktorów energetycznych, szczegóły ich konstrukcji i specyfika zastosowania)   
33 Bezpieczeństwo w energetyce jądrowej (w produkcji materiałów rozszczepialnych, w pracy elektrowni, w transporcie i przechowywaniu odpadów)  
34 Rola energetyki jądrowej w wytwarzaniu energii elektrycznej (w różnych krajach, w czasie, porównanie z innymi rodzajami energii, perspektywy itd.)  
35 Energetyka jądrowa a społeczeństwo: korzyści, zagrożenia i przesądy.  
36 Nowe rozwiązania w energetyce jądrowej ( procesy transmutacji, reaktory sterowane akceleratorami, programy badawcze itd.)  
37 Szczegółowa prezentacja wybranego typu detektora promieniowania (procesy fizyczne w detektorze, zasada pomiaru, szczegóły konstrukcji, zalety i wady, porównanie z innymi typami detektorów itd.) np. detektor scyntylacyjny, detektor półprzewodnikowy, komora jonizacyjna itd.  
38 Szczegółowy opis wybranej metody lub technologii radiacyjnej (istota metody, dziedziny zastosowania, konstrukcja aparatury, porównanie z metodami konkurencyjnymi, perspektywy itd. (przykłady: utwardzanie radiacyjne, metoda C-14 w archeologii, oczyszczanie spalin, alfa-immuno-terapia itd.)  
39 Synteza termojądrowa we Wszechświecie i na Ziemi - mechanizm produkcji energii. Ewentualne możliwości produkcji energii na Ziemi przy pomocy syntezy jądrowej.   
40 Półprzewodnikowe detektory paskowe (microstrip) i ich zastosowanie do celów naukowych i aplikacyjnych.  
41 Zastosowanie detektorów półprzewodnikowych w eksperymentach fizycznych - na przykładzie eksperymentu ALICE.  
42 Fizyka plazmy w aspekcie kontrolowanej fuzji termojądrowej   
43 Militarne zastosowania energii jądrowej.   
44 Prezentacja jednego z odwiedzanych w ramach zajęć ośrodków fizyki i techniki jądrowej.  
  Poniżej podane są tematy zaproponowane przez studentów i zatwierdzone przez prowadzącego zajęcia.  
45 Dozymetria cytogenetyczna  
46 Detektory gazowe promieniowania jonizującego i ich zastosowania w badaniach naukowych, dozymetrii i przemyśle  
47 Katastrofa w Czarnobylu; jej przyczyny, okoliczności i konsekwencje widziane oczami mieszkańca  
48 Metody brachyterapii stosowane w leczeniu chorób nowotworowych  
49 Metody śladowe detekcji promieniowania jonizującego  
50 Techniki obrazowania w kardiologii nuklearnej  
51 Medyczne akceleratory elektronów: budowa, działanie, zastosowania  
52 Terapia hadronowa na przykładzie Centrum Cyklotronowego Bronowice  
53 Środowisko GATE do modelowania procesów radiodiagnostyki i redioterapii  
54 Pozytywne i negatywne skutki działania promieniowania jonizującego  
55 Problemy inżynierskie przy produkcji broni jądrowej i termojądrowej w XX w.   (*)  
56  Medycyna nuklearna - zastosowania w różnych chorobach   (*)  
57 Dobroczynne skutki promieniowania jonizującego  
58 Dozymetria: dawki pochłaniane, ich jednostki, pomiary i normy; Ochrona radiologiczna: zasady pracy ze
źródłami i wiązkami  promieniowania
 
59 Terapia protonowa na przykładzie ZIBJ (temat wymaga doprecyzowania)  
60 Hormeza radiacyjna a hipoteza liniowa  
61 Model Standardowy i Nowa Fizyka (Karolina Kmieć)  
62 Terapia hadronowa w leczeniu nowotworów Magdalena Murawska
63 Medycyna nuklearna w diagnostyce układu nerwowego Joanna Rymko
64 Temat zaproponowany przez studenta i zatwierdzony przez prowadzącego zajęcia  
  (*) -  temat musi być jeszcze zatwierdzony przez prowadzącego. Proszę o przesłanie mailem spisu treści.  

 

 Instrukcje do ćwiczeń z fizyki reaktorowej (do ściągnięcia na Twój komputer)

1.  Pr_rea_1.doc Pomiary gęstości strumieni neutronów w reaktorze Maria (materiał wprowadzający do ćwiczeń: 1A i 1B)
2. CW_1A.doc Pomiar gęstości strumienia neutronów w termicznych i epitermicznych w reaktorze jądrowym
3. CW_1B.doc Pomiar gęstości strumienia neutronów w prędkich w reaktorze jądrowym
4. Pr_rea_2.doc Pomiary reaktywności w reaktorze Maria (materiał wprowadzający do ćwiczenia 2)
5. CW_2.doc Pomiary reaktywności w reaktorze jądrowym
6. CW_3.doc Pomiary uwolnień gazów promieniotwórczych z reaktora "Maria"

Uplex_li.gif - 0,43 K

Materiały wykładu

 1.  Metody i Techniki Jądrowe - spis treści wykładu
 2.  Jądro atomowe
 3.  Emisja promieniowania jonizującego - źródła promieniotwórcze
 4.  Emisja promieniowania jonizującego - wiązki cząstek jonizujących
 5.  Propagacja promieniowania jonizującego w ośrodku materialnym
 6.  Statystyczne aspekty emisji, propagacji i detekcji promieniowania jonizującego
 7.  Dozymetria i ochrona radiologiczna
 8.  Bibliografia

Materiały dotyczące ośrodków fizyki i techniki jądrowej w okręgu warszawskim

 1.  Instytut Onkologii, ul. Wawelska 15
 2.  Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 3.  CLOR, Radon - Promieniotwórczy gaz w środowisku człowieka
 4.  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 5.  Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 6.  Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Reaktor MARIA
 7.  Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
 8.  Państwowa Agencja Atomistyki

 

Literatura pomocnicza:

 1. R.D. Evans, The Atomic Nucleus, Mc Graw Hills (1955)
 2. A. Strzałkowski, Wstęp do Fizyki Jądrowej, PWN, (1979)
 3. Frank H. Attix, Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, J.Willey&Sons, (1986)
 4. Z.Celiński, Energetyka Jądrowa, PWN, Warszawa (1991),
      - " -       Energetyka Jądrowa a Społeczeństwo, PWN, Warszawa (1992)
 5. W.R. Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, (1987)
 6. C. Grupen, Particle Detectors, Cambridge Univ. Press, (1992)
 7. Z. Drzazga (red), Materiały do ćwiczeń z fizyki medycznej i aparatury medycznej, Wyd.Uniw.Śląskiego (1998)
 8. W. Łobodziec, Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii, Wyd.Uniw.Śląskiego (1999)
 9. A. Strupczewski, Analiza korzyści i zagrożen związanych z róznymi źrdłami energii elektrycznej, Rap.PTN-3/1999
 10. B. Dziunikowski, O fizyce i energii jądrowej, AGH (2001)
 11. P.Urbański (red), Promieniowanie jako źródło informacji o własnościach materii, Rep.PTN-5/2001
 12. A. Hrynkiewicz (red), Człowiek i promieniowanie jonizujące,  PWN, Warszawa (2001)
 13. James E. Turner, ATOMS, RADIATION, AND RADIATION PROTECTION, J.Willey&Sons, (1995)
 14. J.E.Martin, Physics for Radiation Protection, Wiley-Vch (2006)
 15. D.T. Graham, P. Cloke, M. Vosper Principles of Radiological Physics, Elsevier, (2007)
 16. J. Kubowski, Broń jądrowa, WNT (2008)
 17. W. Allison, Fundamental Physics for Probing and Imaging, Oxford Univ. Press (2008)
 18. M.G. Stabin, Radiation Protection and Dosimetry, Springer (2008)
 19. PTN, Energetyka Jadrowa - Perspektywy rozwoju w Polsce, Rap/PTN-7/2009
 20. Postępy Techniki Jądrowej, (kwartalnik, PTN)
 21. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna, (dwumiesięcznik, CLOR)
 22. Nuclear Instruments and Methods, in Physics Research, (3 times per months)
 23. Materiały krajowego sympozjum "Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska", odbywającego sie periodycznie co kilka lat - oraz referencje tam zawarte.
 24. Państwowa Agencja Atomistyki -
 25. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 26. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 27. Instytut Energii Atomowej
 28. Akademia Górniczo Hutnicza
 29. Instytut Uranowy w Londynie
 30. Home Page d-ra Andrzeja Pawuły - Wiele prac na temat promieniowania naturalnego oraz skażenia wody, gleby itp.

ZAWIADOMIENIA

 1. Istnieją możliwości praktyk i staży oraz wykonywania prac dyplomowych w odwiedzanych przez nas instytutach badawczych: ICHTJ, IPJ, IEA, CLOR ŚLCJ, IFPiLM, Instytut Onkologii. W sprawie bardziej szczegółowych informacji proszę o kontakt ze mną i/lub wprost z wymienionymi instytutami.