OPRACOWANIA ZALICZENIOWE

Prezentowane tu opracowania, to wyniki pracy studentów Wydziału Fizyki i doktorantów różnych wydziałów PW. Zauważyć można różnice w sposobie prezentacji, wyszukiwaniu źródeł informacji,  podziwiać można inwencję własną poszczególnych osób, a także niedociągnięcia, stanowiące nieodłączny element procesu uczenia się. Zawarte w opracowaniach informacje posiadają referencje do materiałów źródłowych. Do materiałów tych należy odwoływać się wykorzystując informacje zawarte w studenckich opracowaniach. Niektóre z tematów opracowane są  w kilku wersjach. Każde opracowanie jest jednak inne, wiec wzajemnie się uzupełniają.  Aktualnie zgromadzonych jest ponad 100 opracowań.

Niech stanowią podstawę do dalszego zdobywania i pogłębiania wiedzy o fascynujących własnościach promieniowania jądrowego i możliwościach jego wykorzystania dla dobra człowieka.  (jp)

W celu otworzenia dokumentu należy kliknąć na nazwę rozszerzenia pliku zawierającego dane opracowanie; kolumna "Plik".

UWAGA: Opracowania dodane w 2017 roku mają rok opracowania zaznaczony na czerwono, np: 2015/16
 

L.opr.

Temat

Plik

Autor Rok.ak. Uwagi

RYS HISTORYCZNY

4

Kroki milowe (fakty, daty, ludzie) na stuletniej drodze zastosowań promieniotwórczości w nauce i technice.

html Mirosław Szyłak - Szydłowski 2003/4
pdf Anna Borowska-Centkowska 2008/9

html

Monika Budziło 2003/4
ppt Tomasz Wygonowski 2008/9
1 Rola Marii Skłodowskiej-Curie w rozwoju i zastosowaniu wiedzy o promieniotwórczości. doc

mgr inż. Marta Laskowska

2008/9

1

Model Standardowy i Nowa Fizyka

pdf

Karolina Kmieć

2016/17
EMISJA, PROPAGACJA I DETEKCJA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

1

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.

doc

Dorota Oleszczak

2003/4
1 Oddziaływanie promieniowania gamma z materią html Łukasz Kowalczyk 2009/10
1 Emisja, propagacja i detekcja neutronów; i detektory neutronów oraz metody pomiarów ich krotności i energii. html Artur Bicki EiTI, 2003/4
1 Akceleratory i ich rola w zastosowaniach technicznych, medycznych, ... html Michał Bohdanowicz 2008/9
1 Układy elektroniczne i systemy akwizycji danych współpracujące z detektorami promieniowania pps inż. Janusz Kosko EiTI, 2003/4
1 Algorytmy i programy modelowania komputerowego procesu propagacji promieniowania w materii i rejestracji promieniowania html WFPW, Konrad Klimaszewski 2002/3

1

Emisja propagacja i detekcja promieniowania gamma i elektronów

html

Przemysław Bilski EiTI, 2003/4

7

Detektory promieniowania jonizującego: ich typy i zasady ich działania

htm

Krzysztof Kłos Det. półprzew.
htm Andzrej Kociubiński Det. paskowe.
htm Piotr Kwiecień Det. ogólnie
htm mgr inż. Anna Maria Misiak Det. półprzew.
html Paweł Sznajder RICH, 2008/9
pdf Jacek Sputowski Det. ogólnie
html Tomasz Bieniek Det.scynt. ,EiTI, 2003/4
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

2

Promieniowanie kosmiczne (pochodzenie, skład, intensywność zagrożenie dla człowieka itd.)

doc

Ilona Pietucha 2003/4
pdf Maryla Moczulska WIM, 2008/9
1 Wpływ promieniowania naturalnego na zdrowie człowieka htm

Judyta Salamon

2013/14
1 Dobroczynne promieniowanie jonizujące pdf

Karol Wojtkowski

2013/14
1

Dobroczynne skutki promieniowania jonizującego

pdf

Maciaj Wiliński

2014/15

1

Ziemskie promieniowanie naturalne (promieniowanie skorupy ziemskiej, odpadów kopalnianych, materiałów budowlanych itd. - intensywność, zawartość w różnych materiałach; szkodliwość)

htm

Anna Niewęgłowska-Mazurkiewicz

WIL, 2003/4

2

Zawartość radonu w powietrzu, jego pochodzenie, pomiary i obniżanie stężenia 

doc

Ewa Witkowska WIŚ, 2003/4

pdf

Aleksandra Pelczarska 2008/9
3 Dozymetria i ochrona przed promieniowaniem jonizującym: aspekty fizyczne, techniczne prawne, społeczne... doc mgr inż. Krzysztof Zamajtys 2003/4
pdf Adrian Bożydar-Knyziak W.Mech, 2008
pdf mgr inż. Filip a. Sala 2008/9
METODY RADIACYJNE W MEDYCYNIE
1 Promieniotwórczość w medycynie ppt Dorota Bełkowska WIS, 2008/9
2 Medyczne zastosowania promieniowania jonizującego: diagnostyka izotopowa, radioterapia z użyciem promieniowania gamma, elektronów, mezonów (pi-) i ciężkich jonów ppt mgr inż. Rafał Jóźwiak 2008/9
1 Medycyna nuklearna - zastosowania w diagnostyce oraz terapii u ludzi i nie tylko pdf Marta Kowalska, Katarzyna Kośna 2013/14
1 Dozymetria biologiczna - cytogenetyczna rekonstrukcja otrzymanej dawki promieniowania jonizującego metodą markerów biologicznych pdf Iwona Pacyniak 2013/14
1 Środowisko GATE do modelowania procesów radiodiagnostyki i radioterapii pptx Barbara Buczek 2013/14
1 Metody brachyterapii stosowane w leczeniu chorób nowotworowych pdf Anna Gumowska 2013/14
1 Techniki obrazowania w kardiologii nuklearnej pdf Dorota Kokosińska 2013/14
1 Medyczne akceleratory elektronów pdf Ewa Oponowicz 2013/14
1 Nowe metody w radioterapii doc mgr inż. Agnieszka Halicka 2003/4
1 Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie htm Katarzyna Malinowska 2002/3
1

Ochrona radiologiczna w radiodiagnostyce i radioterapii

pdf Magdalena Kowalska 2011/12
1

Protony w walce z nowotworami

pdf Ewelina Agnieszka Kędzierska 2014/15
1

Nowe metody w radioterapii

pdf

Martyna Karpińska
2014/15
1

Gammakamera jako medyczne urządzenie diagnostyczne

pdf Łukasz Fura 2015/16
3 Szczegółowy opis wybranej metody lub technologii radiacyjnej: istota metody, zastosowania, aparatura, porównanie z metodami konkurencyjnymi itd. doc Ewa Kałużny Prom. Rentgen. 2008/9
pdf Krzysztof Woźniak Radioterapia hadronowa, 2008/9
TECHNOLOGIE RADIACYJNE W NAUCE I TECHNICE

2

Pomiarowe metody izotopowe (pomiary grubości, składu, gęstości, stężenia itp.)

doc

Adam Piwnicki EiTI, 2003/4
pdf ppt Roman Głuchowicz 2008/9

2

Metody radioznacznikowe, izotopowa aparatura diagnostyczna, defektoskopia, zastosowania w geologii i archeologii, kryminalistyce itp.. 

ppt

inż.Tomasz Nazaruk 2003/4
htm Arkadiusz Warmuz WIL, 2003/4
1 Technologie radiacyjne w inżynierii materiałów (utwardzanie radiacyjne, sterylizacja materiałów medycznych, membrany trekowe itd.)  ppt doc mgr inż Ireneusz T. Kozera 2003/4
1 Detektory gazowe promieniowania jonizującego i ich zastosowania w badaniach naukowych, dozymetrii i przemyśle pdf Małgorzata Szurmańska 2013/14
1 Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią, sztuczne barwienie kryształów pdf Andrzej Lipiec 2013/14
1 Rentgenowska Analiza Strukturalna Monokryształów htm Wojciech Marciniak 2003/4, WCh
1 Zastosowanie technik jądrowych w badaniach i konserwacji zabytków kultury materialnej doc Agata Roguska WIM, 2008/9

1

Technologie radiacyjne w ochronie środowiska (usuwanie zanieczyszczeń gazów, pomiary zapylenia, zanieczyszczeń materiałów itp)

ppt doc

mgr inż. Wanda Baj WIŚ, 2003/4

2

Metody radiacyjne w przemyśle spożywczym (dekontaminacja środków spożywczych, usuwanie szkodników itp.)

html

mgr Małgorzata Rusiniak WIŚ, 2003/4
doc pdf mgr inż. Aleksander Dąbrowski WMech, 2008/9
ENERGIA JĄDROWA

2

Procesy fizyczne w reaktorach jądrowych (rozszczepienie, cykl paliwowy, konstrukcja i działanie typowego reaktora jądrowego) 

ppt

Adam Getka 2003/4
doc Adam Dominiak Problemy cieplne, MEiL, 2008/9
1 Elektrownia jądrowa - zasada działania, rodzaje i budowa reaktorów jądrowych, konstrukcje elektrowni jądrowych html Jakub Sobolewski 2003/4

2

Energetyka jądrowa (podstawowe typy reaktorów energetycznych, szczegóły ich konstrukcji i specyfika zastosowania) 

doc

mgr inż. Jacek Dohojda EiTI, 2003/4
pdf Hubert Jan Hawłas WMech, 2008/9

2

Bezpieczeństwo w energetyce jądrowej (w produkcji materiałów rozszczepialnych, w pracy elektrowni, w transporcie i przechowywaniu odpadów)

doc

Mgr inż. Dominika Prądzyńska WIS, 2003/4 
doc dodatki Agnieszka Fajst 2008/9
2 Nowe rozwiązania w energetyce jądrowej ( procesy transmutacji, paliwo torowe, reaktory sterowane akceleratorami, powielające,  wysokotemperaturowe, itd.) ppt

Kamila Leśniewska-Matys

 
EiTI, 2003/4
doc Michał Umiński 2008/9

2

Rola energetyki jądrowej w wytwarzaniu energii elektrycznej (w różnych krajach, w czasie, porównanie z innymi rodzajami energii, perspektywy, czynniki za i przeciw itd.)

html

Rafał Dybicz 2003/4
doc pdf

mgr inż. Ewelina Różycka

2008
2 Synergia węglowo-jądrowa, reaktory wysokotemperaturowe i ich potencjalne zastosowania w rozwiązaniu problemów energetycznych Polski. html Katarzyna Hadyńska WF UW, SLCJ, 2008
pdf Piotr Podziemski 2008/9
2 Porównanie systemowe elektrowni atomowych i jądrowych doc mgr Łukasz Adamkiewicz WIS, 2008/9
1 Energia jądrowa, jako alternatywne źródło energii w Polsce ppt Anna Mikołajczuk 2008/9
1 Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce doc Małgorzata Bobrowska, Krzysztof Rafał W EL. 2008-9
1 Energetyka jądrowa a społeczeństwo: korzyści, zagrożenia, przesądy doc

Radek Kuca

2003/4
1

Możliwości wykorzystania toru w energetyce

htm pdf Krzysztof Lenarczyk 2003/4, WEl
1 Składowanie odpadów jądrowych html Krzysztof Gołofit 2003/4

1

Synteza termojądrowa we Wszechświecie i na Ziemi - mechanizm produkcji energii, energetyka termojądrowa, ITER. 

ppt

Robert Rydz 2003/4
1 Wybuchy jądrowe i ich konsekwencje: militarne, społeczne, ekologiczne .... doc Hanna Piotrzkowska 2008/9
1 Katastrofa w Czarnobylu; jej przyczyny, okoliczności i konsekwencje - widziane oczami mieszkańca pdf Zhanna Khabanova 2013/14

3

Broń jądrowa i ochrona przed bronią masowego rażenia 

doc Mgr inż. Marek Królikowski 2008/9
doc mgr inż. Emil Dusiński 2003/4
htm inż. Robert Grzesiczak EiTI,2003/4
5 Katastrofa w Czarnobylu; jej przyczyny, okoliczności i konsekwencje html Anna Antolak, Grzegorz Cieślak, Tomasz Borowski WIM,2003/4
html Rafał Prokopowicz 2003/4
doc Jarosław Tępiński 2008/9
pdf Albert Gattner ...po 20 latrach, 2009
ppt Paweł Paszta 2003/4
2 Systemy bezpieczeństwa jądrowego w Polsce, Europie i świecie.  html  doc Radosław Kalinowski 2003/4
pdf odt Piotr Grabowski 2008/9
1 Energetyka Jądrowa - obecna sytuacja w Polsce, argumenty za i przeciw pdf-Eng.
pdf-Pol.
Małgorzata Janik,
Łukasz Graczykowski
2009/10
1 Inercyjna synteza termojądrowa pdf Wojciech Kossakowski 2009/10
1

Synteza termojądrowa we Wszechświecie i na Ziemi - magnetyczne uwiezienie plazmy, energetyka termojądrowa, ITER

pdf Arkadiusz Komarzewski 2009/10
1 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość energetyki termojądrowej pdf Bartosz Gruszewski 2010/11
1

Energetyka jądrowa podstawowe typy reaktorów energetycznych III generacji

pdf Michał Tadeusiak 2011/12
1

Rozwój oraz budowa broni jądrowej i termojądrowej w XX wieku

pdf

Krzysztof Lenartowicz, Maciej Radomski

2012/13
1

Fizyka plazmy w aspekcie kontrolowanej fuzji termojądrowej

pdf

Maciej Jakubczak

2014/15
1

Energetyka jądrowa a społeczeństwo: Korzyści, zagrożenia, przesądy

pdf

Emilia Wilińska

2014/15
OŚRODKI FIZYKI I TECHNIKI JĄDROWEJ
1 Wizyta w Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego ppt Tomasz Szyszko 2003/4, WCh
1

Spektroskopia gamma przy użyciu wielodetektorowego układu EAGLE

pdf Magdalena Kaja 2016/17
1

Rozpraszanie Rutherforda oraz pomiar energii rozproszonych ciężkich jonów przy użyciu układu eksperymentalnego ICARE

pdf Monika Seniut 2016/17
1

Optyka jonowa - prowadzenie wiązki w SLCJ

pdf Wojciech Bryliński 2016/17
1 Instytut Problemów Jądrowych na rzecz ochrony środowiska html Izabela Kosińska 2003/4
1 Inf. o Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej pdf Rafał Korzeniewski 2008
1

Prace, pracownicy i ich narzędzia pracy w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej

pdf Monika Krasuska 2014/15
1

Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych - podstawy prawne oraz realizacja praktyczna

pdf Małgorzata Andrzejewska 2014/15
1

METODA TERMOLUMINESCENCYJNA W KONTROLI DAWEK INDYWIDUALNYCH NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI CLOR

pdf

ADRIANA SEWERYN

2014/15
1 Inf. o Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy doc Anna Olszewska 2008
1 Informacja o Centrum Onkologii w Warszawie doc Anna Olszewska 2008
2 Reaktor "MARIA" html Rafał Prokopowicz 2003/4
pdf K. Bzymek, B.Trzeciak, T. Cetner, J.Gładysz 2008/9

 

Opracowania wykonane w latach wcześniejszych (1999-2001)