websitetemplate.org
link do nowej strony (logowanie jak do poczty PW) > Wykaz i instrukcje do ćwiczeń
 
 
 
 

Wykaz i instrukcje do ćwiczeń

Do przeglądania instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych konieczne jest zainstalowanie we własnym komputerze programu Adobe Reader. Program ten można pobrać z internetu klikając na ikonę Adobe Readera znajdującą się poniżej.

Kliknięcie nazwy ćwiczenia spowoduje otwarcie instrukcji do tego ćwiczenia w nowym oknie, właśnie w programie Adobe Reader. Kliknięcie prawym klawiszem myszy umożliwia ściągnięcie instrukcji do własnego komputera.

Wszystkie prezentowane poniżej instrukcje są publikowane na prawach rękopisu.


Numer
ćwiczenia

Temat ćwiczenia

1

Badanie zależności między napięciem a natężeniem prądu w obwodzie elektrycznym

2

Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła rewersyjnego oraz wyznaczanie modułu sprężystości przy pomocy wahadła torsyjnego

6/8

Podstawowe przemiany termodynamiczne. Wyznaczanie wielkości kappa. Wyznaczanie ciepła parowania wody na podstawie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia

9

Drgania harmoniczne tłumione w układach mechanicznych i elektrycznych

10

Rezonans w obwodzie szeregowym RLC. Elektromagnetyczne drgania wymuszone w obwodzie RLC 

12

Procesy relaksacyjne w obwodach elektrycznych

21

Wyznaczanie pracy wyjścia elektronów z metalu metodą prostej Richardsona

24

Wyznaczanie długości fali światła za pomocą siatki dyfrakcyjnej i spektrometru

25

Interferencja światła, pierścienie Newtona i interferometr Michelsona

26

Wyznaczanie dyspersji optycznej pryzmatu metodą pomiaru kąta najmniejszego odchylenia

28

Zjawisko skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła

29

Optyczna analiza widmowa

30

Efekt Halla w półprzewodnikach

31

Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. Wyznaczanie wartości e/m

32

Zjawisko piezoelektryczne. Wyznaczanie modułów piezoelektrycznych

34

Wyznaczanie podatności magnetycznej paramagnetyków i diamagnetyków

35

Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków i ferrytów przy użyciu oscyloskopu

36

Efekt fotoelektryczny zewnętrzny

37

Dyfrakcja elektronów i światła na sieci krystalicznej

38

Badanie przewodnictwa cieplnego i temperaturowego metali metodą Angströma