websitetemplate.org
link do nowej strony (logowanie jak do poczty PW) > Przykładowe pytania kontrolne do ćwiczeń
 
 
 
 

Przykładowe pytania kontrolne do ćwiczeń

Przedstawione poniżej pytania mają za zadanie pomóc w samodzielnym przygotowaniu się do ćwiczeń. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w trakcie kolokwium wstępnego zostaną postawione pytania z tego wykazu lub pytania do nich podobne. Kolokwium merytorycznie nie wykracza poza treść zawartą w instrukcji. 

Pytania do ćwiczenia 2
1. Jaka siła wywołuje ruch harmoniczny? Podaj wyrażenie na siłę, podaj interpretację wzoru.
2. Czy ruch harmoniczny jest ruchem: jednostajnym, jednostajnie zmiennym, niejednostajnie zmiennym?
3. Podać i objaśnić wzór na okres drgań wahań wahadła fizycznego. Co to jest moment bezwładności?
4. Jak położenie punktu poruszającego się ruchem harmonicznym zależy od czasu?
5. Co to jest faza drgań?
6. Czy mierząc odległość między osiami wahadła rewersyjnego przed przystąpieniem do ćwiczenia możemy być pewni, że zmierzyliśmy długość zredukowaną wahadła?
7. Co to jest długość zredukowana wahadła fizycznego?
8. Podać prawo Hooke’a.
9. Jaka siła powoduje ruch drgający wahadła torsyjnego?
10. Podać sens fizyczny modułu sprężystości. Jak ta wielkość wyraża się przez inne wielkości fizyczne?

Pytania do ćwiczenia 6/8
1. Podać definicję ciepła właściwego, ciepła molowego, ciepła parowania.
2. Co to jest cp i cv?
3. Podać równania podstawowych przemian gazowych. Przedstawić je na wykresie.
4. Dlaczego cp nie jest równe cv? Z czego wynika fakt, że cp > cv?
5. Podać I zasadę termodynamiki.
6. Co to jest kappa - wykładnik adiabaty? Jak wyznacza się tę wielkość w naszym ćwiczeniu?
7. Czym różni się gaz rzeczywisty od gazu doskonałego?
8. Podaj wykres doświadczalny i zależność van der Vaalsa. Jakim procesom fizycznym odpowiadają różne odcinki tych izoterm?
9. Co to jest równanie Clausiusa-Clapeyrona i do czego można je wykorzystać?
10 Jak temperatura wrzenia zależy od ciśnienia? Dlaczego właśnie tak?
11. Jak obliczamy ciśnienie pod jakim następuje wrzenie cieczy w naszym ćwiczeniu? (Objaśnij na rysunku.)

Pytania do ćwiczenia 9
1. Jaka jest różnica pomiędzy drganiami harmonicznymi swobodnymi i tłumionymi?
2. Co to jest czas relaksacji i logarytmiczny dekrement tłumienia?
3. Podać równanie drgań harmonicznych tłumionych (mechanicznych lub elektrycznych).
4. Jakie znasz rodzaje tłumienia? Przedstawić je na wykresie.
5. Czy częstotliwość drgań tłumionych i swobodnych jest równa? Odpowiedź uzasadnić.
6. Od czego zależy częstotliwość drgań swobodnych w układzie mechanicznym i elektrycznym?
7. Jaki warunek musi być spełniony, aby zachodził krytyczny powrót oscylatora do stanu równowagi?
8. Kiedy zachodzi aperiodyczny powrót oscylatora do stanu równowagi?
9. Jak na podstawie pomiarów wychylenia od czasu wyznaczyć okres drgań i współczynnik tłumienia?
10. Jaki warunek musi być spełniony aby bryła sztywna wykonywała ruch obrotowy harmoniczny?

Pytania do ćwiczenia 12
1. Jakie muszą być spełnione warunki, aby w układzie występowały drgania relaksacyjne?
2. Porównać drgania relaksacyjne i harmoniczne.
3. Narysować schemat układu elektrycznego, w którym będą zachodzić drgania relaksacyjne. Opisać jego działanie.
4. Opisać zasadę działania lampy neonowej.
5. Co to jest czas relaksacji, a co to jest okres drgań relaksacyjnych?
6. Czy okres drgań relaksacyjnych zależy od czasu relaksacji? Odpowiedź uzasadnić.
7. Ile wynosi pojemność C w układzie RC, jeśli czas relaksacji wynosi 10 s, a R jest równe 100 komów?
8. Czy podłączenie DOWOLNEGO rezystora i kondensatora do neonówki i zasilacza (zgodnie ze schematem) spowoduje powstanie drgań relaksacyjnych?
9. Jakie zmiany przebiegu napięcia na kondensatorze Uc zaobserwujemy na ekranie oscyloskopu po wymianie neonówki na inną o parametrach Uz’ = 2Uz i Ug’ = Ug?

Pytania do ćwiczenia 21
1. Jaka jest postać wzoru Richardsona-Dushmana i co ten wzór opisuje?
2. Jak wyznacza się pracę wyjścia metodą Richardsona? Podać wzór i znaczenie poszczególnych wielkości.
3. Czy w metodzie Richardsona temperaturę mierzy się, czy wyznacza?
4. Co to jest praca wyjścia?
5. Jakie zjawiska mogą powodować emisję elektronów z metalu?
6. Co to jest termoemisja?
7. Co to jest statystyka Fermiego-Diraca i kiedy można ją stosować?
8. O czym mówi zakaz Pauliego?
9. Narysować rozkłady Fermiego-Diraca dla różnych temperatur.
10. Co to jest energia Fermiego?

Pytania do ćwiczenia 24
1. Co to jest dyfrakcja czyli ugięcie światła?
2. Co to jest interferencja?
3. Podać warunki wzmocnienia i wygaszenia fal na różnice dróg optycznych i faz.
4. Co to jest droga optyczna?
5. Co to jest front falowy? Jak uzyskać falę płaską?
6. Kiedy możemy zaobserwować obraz interferencyjny?
7. Podać interpretację wzoru na położenie maksimów natężeń obrazu interferencyjnego.
8. Jak wyznacza się stałą siatki dyfrakcyjnej w tym ćwiczeniu?
9. Co to jest zdolność rozdzielcza siatki dyfrakcyjnej i w jaki sposób możemy ją zwiększyć?
10. Dlaczego dalsze rzędy widma są coraz słabiej widoczne?

Pytania do ćwiczenia 25
1. Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było zaobserwować zjawisko interferencji?
2. Jak uzyskać wzajemną spójność promieni?
3. Jak obliczyć wypadkowe natężenie interferujących fal?
4. Jakie są warunki uzyskania wzmocnienia (osłabienia) natężenia fali wypadkowej w zjawisku interferencji?
5. Co się dzieje podczas odbicia światła od ośrodka gęstszego optycznie?
6. Wyprowadzić wzór na promienie pierścieni Newtona.
7. Czy pierścienie Newtona są jasne , czy ciemne?
8. Czy pierścienie Newtona są od siebie równoodległe, czy nie? Odpowiedź uzasadnić.
9. Co to jest interferometr Michelsona?
10. Jak wyznaczyć długość światła laserowego na podstawie pomiarów przesunięcia prążków w interferometrze Michelsona?

Pytania do ćwiczenia 26
1. Na czym polega zjawisko załamania światła?
2. Jak definiujemy względny i bezwzględny współczynnik załamania światła?
3. Jak działa na światło pryzmat prosty?
4. Co to jest zjawisko dyspersji?
5. W jaki sposób możemy wyznaczyć kąt łamiący pryzmatu?
6. Na czym polega metoda wyznaczania współczynnika załamania światła przy wykorzystaniu kąta najmniejszego odchylenia?
7. Jaki przebieg mają promienie świetlne wewnątrz pryzmatu przy kącie najmniejszego odchylenia?
8. Co to jest dyspersja materiałowa?

Pytania do ćwiczenia 28
1. Jaka jest natura światła w zjawisku polaryzacji?
2. Co to jest światło spolaryzowane liniowo?
3. Jakie są metody otrzymywania światła liniowo spolaryzowanego?
4. Na czym polega naturalna i wymuszona aktywność optyczna?
5. Jaki może być stan polaryzacji światła będącego złożeniem dwóch drgań spolaryzowanych liniowo zachodzących w kierunkach prostopadłych w zależności od różnicy faz między nimi?.
6. W oparciu o wnioski wynikające z punktu 5 wyjaśnić przyczyny powstawania zjawiska aktywności optycznej.
7. Omówić zasadę działania polarymetru półcieniowego.
8. Opisać metody skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła.
9. Czy pole magnetyczne może skręcić płaszczyznę polaryzacji światła?
10. Na czym polega efekt Faradaya?

Pytania do ćwiczenia 29
1. Wymienić i opisać postulaty Bohra.
2. Wyprowadzić wzór na długości fal emitowanych przez atom wodoru.
3. Z czego wynikają wartości energii elektronu na poszczególnych orbitach w atomie wodoru?
4. Co to jest widmo? Wymienić rodzaje widm.
5. Co uzyska się po złożeniu widma emisyjnego i absorpcyjnego danego pierwiastka?
6. Co to są termy?
7. Co to jest stała Rydberga? Czy znając długości fal widma emisyjnego można wyznaczyć wartość stałej Rydberga?
8. Co to jest spektrometr? Na czym polega jego kalibracja?
9. W jaki sposób mechanika kwantowa usunęła sprzeczność modelu Bohra z równaniami Maxwella?

Pytania do ćwiczenia 30
1. Co to jest siła Lorentza? Jaki jest jej wpływ na ruch ładunków?
2. Co to jest prędkość dryfu?
3. Wyprowadzić mikroskopowe prawo Ohma.
4. Co jest efekt Halla, od czego zależy?
5. Wyprowadzić wzór na stałą Halla.
6. Co to jest warunek "słabego pola"?
7. Opisać strukturę pasmową metali i półprzewodników?
8. Na czym polega przewodnictwo metali?
8. Na czym polega przewodnictwo półprzewodników?

Pytania do ćwiczenia 31
1. Co to jest siła Lorentza? Jaki jest jej kierunek i zwrot?
2. Co to jest siła Lorentza? Jaka jest jej wartość?
3. Jakim ruchem poruszać się będzie ładunek, który wpadnie ze stałą prędkością do pola magnetycznego w kierunku równoległym do linii indukcji magnetycznej i dlaczego?
4. Jakim ruchem poruszać się będzie ładunek, który wpadnie ze stałą prędkością do pola magnetycznego w kierunku prostopadłym do linii indukcji magnetycznej i dlaczego?
5. Jakim ruchem poruszać się będzie ładunek, który wpadnie ze stałą prędkością do pola magnetycznego w pod kątem ? do linii indukcji magnetycznej i dlaczego?
6. Obliczyć promień toru, po którym poruszać się będzie ładunek wpadający ze stałą prędkością prostopadle do linii indukcji pola magnetycznego?
7. Czy pole magnetyczne może zmienić energię kinetyczną ładunku i dlaczego?
8. Co to jest magnetron?
9. Jaki jest kierunek pola magnetycznego w magnetronie i do czego ono służy?
10. Jaki jest kierunek pola elektrycznego w magnetronie i do czego ono służy?
11. Narysować i opisać zależność prądu anodowego od prądu cewki w magnetronie.
12. Co to jest prąd krytyczny i gdzie płynie?
13. Co się dzieje w magnetronie przy prądzie krytycznym?
14. Dlaczego prąd anodowy w magnetronie nigdy nie maleje do zera, chociaż przykładamy pole magnetyczne dużo większe od pola krytycznego?
15. Funkcją jakich parametrów jest wartość e/m wyznaczana przy użyciu magnetronu?
16. Narysować i objaśnić obraz uzyskany na ekranie lampy oscyloskopowej w przypadku, gdy do płytek odchylających przykładamy napięcie sinusoidalne zmienne, a pole magnetyczne jest stałe i równoległe do osi lampy.
17. Narysować i objaśnić obraz uzyskany na ekranie lampy oscyloskopowej w przypadku, gdy do płytek odchylających nie przykładamy napięcia, a pole magnetyczne jest stałe i prostopadłe do osi lampy.
18. Co to są cewki Helmholtza i do czego służą?
19. Kiedy zachodzi ogniskowanie wiązki elektronów w lampie oscyloskopowej w obecności pola magnetycznego?
20. Jaką prędkość posiada ładunek przyspieszony różnicą potencjałów U?

Pytania do ćwiczenia 32
1. Czy tylko pole elektryczne może spolaryzować dielektryk ?
2. Czy piezoelektrykiem może być ciało posiadające środek symetrii komórki elementarnej?
3. Czy piezoelektrykiem może być ciało o koncentracji ładunków swobodnych porównywalnej z koncentracją ładunku metalu (np. aluminium)?
4. Opisać mechanizm zjawiska piezoelektrycznego prostego.
5. Co to są moduły piezoelektryczne? Co oznacza zapis dij?
6. Podać definicję modułu Younga.
7. Co to jest galwanometr zwierciadlany? Jakie wielkości mierzy?
8. Podać definicję stałej balistycznej. Od czego zależy jej wartość?

Pytania do ćwiczenia 34
1. Podaj definicję wektora momentu magnetycznego.
2. Wyprowadź równanie opisujące moment magnetyczny elektronu poruszającego się ze stałą prędkością v po okręgu o promieniu r, gdy okres obiegu elektronu wynosi T.
3. Wykaż, że moment magnetyczny jest proporcjonalny do jego momentu pędu.
4. Z czego wynika całkowity moment magnetyczny elektronu w atomie, a z czego całkowity moment magnetyczny atomu? Jak jego wartość wpływa na własności magnetyczne zbudowanego z tych atomów ciała?
5. Podaj definicję podatności magnetycznej.
6. Wyprowadź równanie opisujące zmianę prędkości orbitalnej elektronu, który zostaje umieszczony w obszarze działania pola magnetycznego o stałej indukcji B.
7. Wyjaśnij zachowanie diamagnetyka przy wprowadzaniu go w obszar zewnętrznego pola magnetycznego.
8. Wyjaśnij zachowanie paramagnetyka  przy wprowadzaniu go w obszar zewnętrznego pola magnetycznego.
9. Opisz wpływ temperatury na podatność magnetyczną dia- i paramagnetyków.
10. Jaki jest związek pomiędzy energią pola magnetycznego wewnątrz próbki, a siłą z jaką pole magnetyczne oddziałuje na próbkę?

Pytania do ćwiczenia 35
1. Podaj definicję podatności magnetycznej.
2. Jak można podzielić substancje ze względu na ich własności magnetyczne?
3. Jakie rodzaje uporządkowania momentów magnetycznych występują w materiałach?
4. Wyjaśnij mechanizm tworzenia domen ferromagnetycznych.
5. Z czego wynika stabilność energetyczna struktury domenowej w ferromagnetyku?
6. W jaki sposób zewnętrzne pole magnetyczne wpływa na materiał o strukturze domenowej?
7. Wyjaśnij istnienie pętli histerezy magnetycznej w ferromagnetyku. Jak kształt pętli histerezy określa cechy magnetyczne materiału?
8. Podaj definicję względnej przenikalności magnetycznej. 
9. Na czym polega efekt Barkhausena?
10. Opisz rolę układu całkującego w obserwacji pętli histerezy na ekranie oscyloskopu.

Pytania do ćwiczenia 36
1. Co to jest światło?
2. Dlaczego falowa natura światła nie tłumaczy zjawiska fotoelektrycznego?
3. Jak A. Einstein zinterpretował zjawisko fotoelektryczne?
4. Co to jest dualizm korpuskularno – falowy?
5. Co to jest potencjał hamowania i jak zależy on od częstotliwości światła?
6. Jak określić energię kinetyczną fotoelektronów?
7. Jak określić liczbę fotoelektronów?
8. Jak wyznacza się wartość stałej Plancka w tym ćwiczeniu?
9. Czy na podstawie pomiarów Uh(?) można określić materiał, z którego wykonano fotokatodę?
10. Dlaczego charakterystyka I(U anoda-katoda) wypłaszcza się dla dużych napięć dodatnich?

Pytania do ćwiczenia 37
1. Jakie założenie tkwi u podstaw hipotezy de Broglie’a?
2. Jakie muszą być spełnione warunki, aby nastąpiło wzmocnienie interferujących fal?
3. Wyprowadzić wzór Bragga.
4. Jaki jest związek między doświadczeniem Thompsona a hipotezą de Broglie’a?
5. Jak udowodnić prawdziwość hipotezy de Broglie’a?
6. Jakie zjawisko fizyczne opisują równania Lauego?
7. Narysować i wyjaśnić obraz interferencyjny przy dyfrakcji światła na polikrysztale.
8. Narysować i wyjaśnić obraz interferencyjny przy dyfrakcji światła na monokrysztale.
9. Jak na podstawie obrazu interferencyjnego obliczyć stałą sieci monokryształu?
10. Załóżmy, że neutron i elektron posiadają taką samą energię. Której cząstce odpowiada większa długość fali de Broglie’a?

Pytania do ćwiczenia 38
1. Omówić prawo Fouriera.
2. Omówić mechanizmy przenoszenia ciepła w przyrodzie.
3. Omówić mechanizmy przenoszenia ciepła w ciele stałym.
4. Omówić zależność ciepła właściwego ciał stałych od temperatury.
5. Podać i omówić ogólne równanie transportu cieplnego.
6. Co to są współczynniki przewodnictwa cieplnego i temperaturowego?
7. Co to jest przepływ stacjonarny ciepła? Podać jego równanie.
8. Jak wyznaczyć współczynnik przewodnictwa cieplnego z wyników doświadczenia Angströma?
9. W jaki sposób w ćwiczeniu wyznacza się ciepło właściwe metalu?

Podczas zajęć w laboratorium student nabywa umiejętność sporządzania sprawozdań, które są formą prezentacji wykorzystanych metod obliczeniowych, rachunku jednostek, ale przede wszystkim wyników końcowych wraz z oszacowanymi, zgodnie z obowiązującymi normami, niepewnościami. W związku z tym, że stosowane są różne standardy przygotowywania sprawozdań, zamieszczam przykładowe sprawozdanie. Jego tematyka nie ma znaczenia. Proszę pamiętać, że autor sprawozdania ponosi odpowiedzialność za jego wykonanie oraz zawartość merytoryczną.