websitetemplate.org
Witam! > Regulamin
 
 
 
 

Regulamin

REGULAMIN  LABORATORIUM  FIZYKI  I

Zadaniem laboratorium fizyki jest:

 1. rozszerzanie wiedzy studentów z ważnych dla danego Wydziału Uczelni działów fizyki, a w szczególności podstawowych jej praw poprzez ich ilościowe badanie, 
 2. zapoznanie studentów z podstawami technik wykonywania pomiarów, a w tym poznawanie szeregu różnych przyrządów pomiarowych i nabieranie umiejętności posługiwania się nimi oraz sposobami opracowywania wyników doświadczeń (obliczenia niepewności, graficzne opracowanie wyników, itp.)

I. Przepisy porządkowe.

 1. Na ćwiczenia należy przychodzić punktualnie.
 2. Odzież wierzchnią należy zostawić w szatni.
 3. Palenie tytoniu i spożywanie posiłków w laboratorium jest zabronione.
 4. Studenci obowiązani są do przebywania w czasie pracy w laboratorium wyłącznie przy swoim stanowisku pomiarowym.
 5. Studenci mogą przystąpić do wykonywania ćwiczenia wyłącznie po uzyskaniu zgody od prowadzącego zajęcia z danym zespołem.

II. Organizacja pracy w laboratorium.

 1. Wszystkie informacje dotyczące organizacji laboratorium, instrukcje do ćwiczeń i do rachunku niepewności oraz rozkłady zajęć są umieszczone na stronie internetowej laboratorium pod adresem labfiz1p.if.pw.edu.pl.
 2. Ćwiczenia wykonywane są w zespołach dwu lub trzy osobowych. Podział na zespoły dokonywany jest na pierwszych zajęciach w laboratorium.
 3. Przeniesienie studenta do innej grupy laboratoryjnej jest możliwe tylko za zgodą kierownika laboratorium w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach przy uwzględnieniu możliwości laboratorium.
 4. Studenci, których nazwisk nie ma na listach dziekańskich, winni dostarczyć informację od Dziekana, zawierającą Jego zgodę na udział studentów w zajęciach Laboratorium Fizyki I oraz numer grupy studenckiej, do której będą dopisani.
 5. Na drugie zajęcia studenci obowiązani są dostarczyć teczki (1 na zespół). Teczka powinna być opisana zgodnie ze wzorem podanym w gablocie. 
 6. Numery ćwiczeń zaplanowanych do wykonania w ciągu semestru wywieszone są w gablocie i na stronie internetowej. Opiekun grupy ustala 2 terminy w tygodniu (dzień, godzina) oraz miejsce prowadzenia konsultacji przez wszystkich prowadzących zajęcia w danej grupie.
 7. Przed przystąpieniem do ćwiczenia każdy student powinien przygotować arkusz protokołu w postaci papieru podaniowego w kratkę (format A3). Dodatkowe kartki sprawozdania należy włożyć w środek arkusza. Tabelka informacyjna na pierwszej stronie protokołu odbita z pieczątki znajdującej się na stoliku w pokoju 317 musi być wypełniona w całości i opatrzona podpisem prowadzącego. Wyniki pomiarów należy wpisać do protokołu w formie tabel zaprojektowanych przed przystąpieniem do ćwiczenia z zaznaczeniem jednostek poszczególnych wielkości fizycznych. Protokół musi być czytelny, a wyniki pomiarów wpisane atramentem lub długopisem.
 8. Sprawozdanie student wykonuje indywidualnie i osobiście odpowiada za jego wykonanie.
 9. Po sprawdzeniu układu pomiarowego przez prowadzącego studenci przystępują do wykonania pomiarów, według wskazówek prowadzącego lub zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
 10. Przy wykonywaniu pomiarów należy przestrzegać poleceń zawartych w instrukcji do ćwiczenia. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do prowadzącego ćwiczenie. 
 11. Po wykonaniu wszystkich zaplanowanych pomiarów, na podstawie ich wyników zawartych w protokole student wykonuje dalsze obliczenia i sporządza wykresy oraz obliczenia niepewności.
 12. Protokół sprawdza i podpisuje prowadzący ćwiczenie. Protokół bez podpisu prowadzącego jest nieważny. 
 13. Sprawozdania (wraz z protokołami) są zbierane w trakcie następnych zajęć przez opiekuna grupy z jednoczesnym odnotowaniem tego faktu na karcie studenta. Nie oddanie sprawozdania w przewidzianym terminie powoduje obniżenie końcowej oceny ze sprawozdania o 2 punkty za każdy tydzień spóźnienia. W przypadku, gdy kolejny tydzień nie zawiera zajęć, nie jest on liczony jako tydzień spóźnienia.
 14. Najniższą oceną za ćwiczenie jest zero punktów.
 15. Student ma prawo przed oddaniem sprawozdania wyjaśnić wątpliwości dotyczące jego wykonania na konsultacjach u prowadzącego dane ćwiczenie.
 16. Regulamin nie przewiduje możliwości poprawiania sprawozdań.
 17. Sprawdzone sprawozdania przechowywane są w teczkach do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej.

III. Zasady zaliczeń.

 1. Ocena z wykonania ćwiczenia jest oceną punktową z zakresu od 0 do 11 punktów.
 2. Na ocenę końcową z ćwiczenia, za wyjątkiem ćwiczenia nr. 1, składa się ocena z kolokwium wstępnego oraz ocena za sprawozdanie. Wszystkie oceny odnotowywane są na sprawozdaniu.
 3. W czasie zajęć student zdaje kolokwium wstępne, ustne lub pisemne, którego materiał obejmuje:
  a) ogólne wiadomości z działów fizyki, których dotyczy dane ćwiczenie;
  b) wiadomości szczegółowe na temat badanego zjawiska ;
  c) znajomość  metody pomiarowej stosowanej w danym ćwiczeniu.
 4. Z kolokwium wstępnego student może uzyskać od 0 do 5 punktów, przy czym 0 punktów odbiera studentowi prawo do wykonania ćwiczenia i złożenia sprawozdania.
 5. Student, który otrzymał z kolokwium wstępnego 0 punktów może w trakcie trwania zajęć uzupełnić swoją wiedzę  - z możliwością skorzystania z biblioteki i przed zakończeniem zajęć przystąpić do kolokwium po raz drugi.
 6. Ćwiczenie nr 1 nie zawiera kolokwium wstępnego.
 7. Nie przewiduje się poprawiania kolokwium wstępnego na konsultacjach.
 8. Prowadzący ćwiczenie ma prawo do oceny zaangażowania studenta w pracę laboratoryjną i staranności wykonywania pomiarów w trakcie ćwiczenia. W przypadku rażących uchybień możliwe jest oceny końcowej, co musi być odnotowane na protokole.
 9. Za sprawozdanie student może uzyskać od 0 do 6 punktów.
 10. Sprawozdanie z ćwiczenia winno zawierać:
  a) Wstęp: cel ćwiczenia, podstawowe zależności, schemat układu pomiarowego, parametry przyrządów pomiarowych, wszelkie spostrzeżenia dokonane podczas pomiarów.
  b) Wyniki pomiarów.
  c) Prawidłowo wykonane wykresy.
  d) Opracowanie wyników (z obliczeniami pośrednimi), prawidłowe jednostki, odpowiednią prezentację wyników, która umożliwia ich dyskusję i porównanie z wartościami teoretycznymi lub tablicowymi.
  e) Obliczenia niepewności pomiarów, prawidłowy zapis wyników.
  f) Wnioski fizyczne sformułowane na podstawie analizy wyników i niepewności.
 11. Sprawozdanie powinno być napisane w sposób sprzyjający czytelnikowi, tzn. tak, aby czytelnik bez nadmiernego wysiłku dowiedział się co zostało zrobione i co z tego wynika. Na stronie internetowej laboratorium znajduje się przykładowe sprawozdanie.
 12. Prowadzący ćwiczenia może dokonać sprawdzenia samodzielności wykonania sprawozdania przed wystawieniem oceny końcowej. W przypadku stwierdzenia, że student złożył sprawozdanie wykonane niesamodzielnie prowadzący ćwiczenie wystawia za sprawozdanie ocenę 0 punktów. W przypadku stwierdzenia, że student złożył cudze sprawozdanie jako własne, prowadzący ćwiczenie występuje do kierownika laboratorium z wnioskiem o skreślenie studenta z listy uprawnionych do uczestniczenia w zajęciach i wystawienie oceny niezaliczającej z przedmiotu.
 13. Brak sprawozdania oznacza uzyskanie z danego ćwiczenia oceny 0 punktów.
 14. Złożenie sprawozdania niezawierającego wyników pomiarów wraz z obliczeniami pośrednimi lub rachunku niepewności oznacza uzyskanie za sprawozdanie oceny 0 punktów.
 15. Do zaliczenia laboratorium wymagane jest uzyskanie minimum 51% maksymalnej, możliwej do uzyskania liczby punktów, zaokrąglonej do liczby całkowitej.
 16. Jeżeli w skład programu zajęć wchodzi kolokwium z obliczania niepewności, to student może na jego podstawie uzyskać maksymalnie 11 punktów. Termin kolokwium ustala opiekun grupy.
 17. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Ćwiczenie zaległe z powodu nieobecności usprawiedliwionej (choroba, itp.) może być wykonane w terminie dodatkowym, ale wymaga to odrębnej decyzji kierownika laboratorium. Nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje uzyskanie 0 punktów z ćwiczenia, bez możliwości poprawy.
 18. Sprawozdania można oddawać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ostatnich zajęć danej grupy studenckiej włącznie.
 19. Studenci którzy zaliczyli laboratorium w poprzednich latach, powinni zgłosić ten fakt na początku semestru opiekunowi grupy. Oceny mogą być przepisywane w nieprzekraczalnym terminie trzech lat, tylko w przypadku zajęć wykonywanych w tym samym trybie.
 20. Nie przewiduje się przepisywania ocen z pojedynczych ćwiczeń wykonanych w poprzednich semestrach.
 21. W przypadku, gdy zajęcia z Laboratorium Fizyki nie stanowią odrębnego przedmiotu (na przykład gdy są zblokowane z wykładem lub stanowią część innego przedmiotu), zasady zaliczeń określane są przez kierownika przedmiotu. Kierownik przedmiotu dokonuje również wpisu do indeksu. 
 22. W przypadkach szczególnych, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmuje prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownikiem laboratorium.

Warszawa, dnia 1 października 2019 r.

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Andrzej Kubiaczyk

Podstrony