Redaguje J.Oleniacz

Propozycje tematów prac  magisterkich Zakładu Fizyki Jądrowej na rok ak. 2013/2014
(do zatwierdzenia jeszcze przez Komisję ds Edukacji i RW)

Poprzedni rok:  2012/13    2011/12   2010/11   2009/10

Lp. Prac. Opiekun Współ-opiekun Temat Zgłoszenie
1 1 dr inż. Paweł Gąsior
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
prof. dr hab. Jan Pluta Numeryczna analiza transportu ciepła w materiałach naświetlanych impulsami laserowymi Gasior-Pluta
2 1 dr hab. Katarzyna Grebieszkow   Badanie fluktuacji azymutalnych w zderzeniach A+A w eksperymencie NA49 przy akceleratorze SPS  Grebieszkow-1
3 1 dr hab. Katarzyna Grebieszkow   Badanie fluktuacji w krotnościach cząstek produkowanych w zderzeniach p+p oraz Be+Be przy energiach akceleratora SPS Grebieszkow-2
4 1 prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel   Investigation of the strong interaction potential for baryon pairs with femtoscopy analysis of the heavy-ion collisions registered at LHC Kisiel-1
uzgodniona z panem Jeremim Niedzielą
5 1 prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel   Pair angular correlations for pions, kaons and protons in proton-proton collisions in ALICE  Kisiel-2
uzgodniona z panią Anną Zaborowską
6 1 prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel   Calculation of predictions for non-identical particle correlations in AA collisions at LHC energies from hydrodynamics-inspired models Kisiel-3
uzgodniona z panem Mateuszem Gałażynem
7 1 dr Maria Kowalska, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prof. dr hab. Jan Pluta Biologiczna ocena dawek mieszanego promieniowania jonizującego z zastosowaniem metod statystyki bayesowskiej Kowalska-Pluta-1
uzgodniona z panią Iwoną Pacyniak
8 1 dr Maria Kowalska, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prof. dr hab. Jan Pluta Optymalizacja opisu występowania chromosomów dicentrycznych oraz analiza strukturalnych aberracji chromosomowych w funkcji dawki od wiązek mieszanych i neutronowych Kowalska-Pluta-2
uzgodniona z panią Katarzyną Buraczewską
9 1 prof. dr hab. Piotr Magierski   Badanie stabilności i oddziaływania wirów kwantowych w nadciekłych gazach atomowych Magierski-1
10 1 prof. dr hab. Piotr Magierski   Tunelowanie cząstki złożonej Magierski-2
11 1 dr Grażyna Odyniec
Lawrence Berkeley National Laboratory
dr inż. Hanna Zbroszczyk Analiza produkcji cząstek w reakcjach p+p przy energii 200 GeV w detektorze STAR z wykorzystaniem HFT (Heavy Flavor Tracker) Odyniec-Zbroszczyk-1
12 1 dr Grażyna Odyniec
Lawrence Berkeley National Laboratory
dr inż. Hanna Zbroszczyk Rekonstrukcja mezonów J/ψ w zderzeniach jąder uranu przy energii 193 GeV/nukleon w ramach eksperymentu STAR Odyniec-Zbroszczyk-2
13 1 dr inż. Marcin Słodkowski dr inż. Daniel Kikoła
Dept. of Physics, Purdue University
Implementacja algorytmów wymrażania cząstek w relatywistycznym modelu hydrodynamicznym wykorzystującym procesory kart graficznych w środowisku CUDA Slodkowski-1
14 1 dr inż. Marcin Słodkowski   Badanie produkcji rezonansów w eksperymencie NA61/SHINE Slodkowski-2
15 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
prof. dr hab. Jan Pluta Modelowanie układu podkrytycznego opartego na torze i pracującego w reżimie dopalacza i transmutera wypalonego paliwa z reaktorów PWR Slowinski-Pluta
16 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
dr inż. Przemysław Duda Badanie właściwości skalowania podłużnego rozwoju kaskad elektronowo-fotonowych generowanych przez kwanty gamma w ciężkim ośrodku amorficznym Slowinski-Duda-1
17 1 prof. dr hab. Bronisław Słowiński
IEA POLATOM
dr inż. Przemysław Duda Skalowanie struktury przestrzenno-energetycznej kaskad elektronowo-fotonowych generowanych przez kwanty gamma w ciężkim ośrodku amorficznym Slowinski-Duda-2