websitetemplate.org
link do nowej strony (logowanie jak do poczty PW) > Laboratorium Fizyki w trybie zdalnym > Regulamin zdalnego laboratorium
 
 
 
 

Regulamin zdalnego laboratorium


REGULAMIN  LABORATORIUM  FIZYKI  I 

Niniejszy regulamin obowiązuje dla przedmiotu Laboratorium Fizyki realizowanego zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.  

Zadaniem laboratorium fizyki jest:

 1. rozszerzanie wiedzy studentów z ważnych dla danego Wydziału Uczelni działów fizyki, a w szczególności podstawowych jej praw poprzez ich ilościowe badanie, 
 2. zapoznanie studentów z podstawami technik wykonywania pomiarów, a w tym poznawanie szeregu różnych przyrządów pomiarowych i nabieranie umiejętności posługiwania się nimi oraz sposobami opracowywania wyników doświadczeń (obliczenia niepewności, graficzne opracowanie wyników, itp.).

I. Organizacja pracy.

 1. Całość zajęć laboratoryjnych odbywa się zdalnie przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Wszystkie informacje dotyczące organizacji laboratorium, instrukcje do ćwiczeń i do rachunku niepewności oraz rozkłady zajęć są umieszczane na platformie MS Teams oraz dodatkowo na stronie internetowej laboratorium pod adresem labfiz1p.if.pw.edu.pl.
 2. Warunkiem udziału studenta w zajęciach zdalnych jest dostęp do komputera umożliwiającego pracę z programem MS Teams, w tym kamery oraz mikrofonu zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo
 3. Przed rozpoczęciem zajęć student ma obowiązek okazać do kamery dokument tożsamości pozwalający na ustalenie i potwierdzenia tożsamości studenta. 
 4. Ćwiczenia wykonywane są przez studentów samodzielnie.
 5. Przeniesienie studenta do innego zespołu MS Teams jest możliwe tylko za zgodą kierownika laboratorium w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. 
 6. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie studenci znajdujący się na listach w systemie USOS.
 7. Opiekun grupy ustala 1 termin w tygodniu (dzień, godzina) prowadzenia konsultacji przez wszystkich prowadzących zajęcia w danym zespole.
 8. Sprawozdanie student wykonuje indywidualnie na swoim komputerze i osobiście odpowiada za jego wykonanie potwierdzając to stosownym oświadczeniem zgodnym ze wzorem w rozporządzeniu 27/2020 JM Rektora PW. 
 9. Sprawozdania są przesyłane w nieprzekraczalnym terminie określonym przez prowadzącego. Nieprzesłanie sprawozdania oznacza uzyskania 0 punktów z danego sprawozdania.
 10. Najniższą oceną za ćwiczenie jest zero punktów.
 11. Student ma prawo przed oddaniem sprawozdania wyjaśnić wątpliwości dotyczące jego wykonania na konsultacjach u prowadzącego dane ćwiczenie.
 12. Sprawdzone sprawozdania archiwizowane są w systemie MS Teams.

II. Zasady zaliczeń.

 1. Ocena z wykonania ćwiczenia jest oceną punktową z zakresu od 0 do 11 punktów.
 2. Na ocenę końcową z ćwiczenia, za wyjątkiem ćwiczenia nr. 1, składa się ocena z kolokwium wstępnego oraz ocena za sprawozdanie.
 3. W czasie zajęć student zdaje kolokwium wstępne w postaci testu MS Forms, którego materiał obejmuje:
  a) ogólne wiadomości z działów fizyki, których dotyczy dane ćwiczenie;
  b) wiadomości szczegółowe na temat badanego zjawiska.
 4. Z kolokwium wstępnego student może uzyskać od 0 do 5 punktów, przy czym 0 punktów odbiera studentowi prawo do wykonania ćwiczenia i złożenia sprawozdania.
 5. Ćwiczenie nr 1 nie zawiera kolokwium wstępnego.
 6. Nie przewiduje się poprawiania kolokwium wstępnego na konsultacjach.
 7. Za sprawozdanie student może uzyskać od 0 do 6 punktów.
 8. Sprawozdanie z ćwiczenia winno zawierać:
  a) Wstęp: cel ćwiczenia, podstawowe zależności, schemat układu pomiarowego, parametry przyrządów pomiarowych, wszelkie spostrzeżenia dokonane podczas pomiarów.
  b) Wyniki pomiarów.
  c) Prawidłowo wykonane wykresy.
  d) Opracowanie wyników (z obliczeniami pośrednimi), prawidłowe jednostki, odpowiednią prezentację wyników, która umożliwia ich dyskusję i porównanie z wartościami teoretycznymi lub tablicowymi.
  e) Obliczenia niepewności pomiarów, prawidłowy zapis wyników.
  f) Wnioski fizyczne sformułowane na podstawie analizy wyników i niepewności.
  g) Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia JM Rektora PW. 
 9. Sprawozdanie powinno być napisane w sposób sprzyjający czytelnikowi, tzn. tak, aby czytelnik bez nadmiernego wysiłku dowiedział się co zostało zrobione i co z tego wynika. Sprawozdanie może być przesłane tylko w formacie pdf. Sprawozdania w formatach edytowalnych (doc, xls, itp.) NIE BĘDĄ SPRAWDZANE.
 10. Sprawozdanie musi zawierać jako integralną część oświadczenie o samodzielności wykonania pracy zgodnie z załącznikiem do zarządzenia 27/2020 JM Rektora PW. Sprawozdania bez oświadczenia NIE BĘDĄ SPRAWDZANE.   
 11. Prowadzący ćwiczenia może dokonać sprawdzenia samodzielności wykonania sprawozdania przed wystawieniem oceny końcowej. W przypadku stwierdzenia, że student złożył sprawozdanie wykonane niesamodzielnie prowadzący ćwiczenie wystawia za sprawozdanie ocenę 0 punktów. W przypadku stwierdzenia, że student złożył cudze sprawozdanie jako własne, prowadzący ćwiczenie występuje do kierownika laboratorium z wnioskiem o skreślenie studenta z listy uprawnionych do uczestniczenia w zajęciach i wystawienie oceny niezaliczającej z przedmiotu.
 12. Złożenie sprawozdania niezawierającego wyników pomiarów wraz z obliczeniami pośrednimi lub rachunku niepewności oznacza uzyskanie za sprawozdanie oceny 0 punktów.
 13. Do zaliczenia laboratorium wymagane jest uzyskanie minimum 51% maksymalnej, możliwej do uzyskania liczby punktów, zaokrąglonej do liczby całkowitej.
 14. Jeżeli w skład programu zajęć wchodzi kolokwium z obliczania niepewności, to student może na jego podstawie uzyskać maksymalnie 11 punktów. Termin kolokwium ustala opiekun grupy.
 15. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność na kolokwium wstępnym powoduje niezaliczeniem tego ćwiczenia (ocena 0 punktów) i brak możliwości wykonywania sprawozdania.
 16. Sprawozdania należy wysłać do prowadzącego w terminie podanym na platformie MS Teams. 
 17. Studenci którzy zaliczyli laboratorium w poprzednich latach, powinni zgłosić ten fakt na początku semestru opiekunowi grupy. Oceny mogą być przepisywane w nieprzekraczalnym terminie trzech lat, tylko w przypadku zajęć wykonywanych w tym samym trybie.
 18. Nie przewiduje się przepisywania ocen z pojedynczych ćwiczeń wykonanych w poprzednich semestrach.
 19. W przypadku, gdy zajęcia z Laboratorium Fizyki nie stanowią odrębnego przedmiotu (na przykład gdy są zblokowane z wykładem lub stanowią część innego przedmiotu), zasady zaliczeń określane są przez kierownika przedmiotu. Kierownik przedmiotu dokonuje również wpisu oceny do systemu USOS. 
 20. W przypadkach szczególnych, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmuje prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownikiem laboratorium.

Warszawa, dnia 1 października 2022 r.

Kierownik Laboratorium
dr inż. Anna Kalbarczyk