websitetemplate.org
link do nowej strony (logowanie jak do poczty PW) > Regulamin > Zasady zaliczeń
 
 
 
 

Zasady zaliczeń

 1. Ocena z wykonania ćwiczenia jest oceną punktową z zakresu od 0 do 11 punktów.
 2. Na ocenę końcową z ćwiczenia, za wyjątkiem ćwiczenia nr. 1, składa się ocena z kolokwium wstępnego oraz ocena za sprawozdanie. Wszystkie oceny odnotowywane są na sprawozdaniu.
 3. W czasie zajęć student zdaje kolokwium wstępne, ustne lub pisemne, którego materiał obejmuje:
  a) ogólne wiadomości z działów fizyki, których dotyczy dane ćwiczenie;
  b) wiadomości szczegółowe na temat badanego zjawiska;
  c) znajomość  metody pomiarowej stosowanej w danym ćwiczeniu.
 4. Z kolokwium wstępnego student może uzyskać od 0 do 5 punktów, przy czym 0 punktów odbiera studentowi prawo do wykonania ćwiczenia i złożenia sprawozdania.
 5. Ćwiczenie nr 1 nie zawiera kolokwium wstępnego.
 6. Nie przewiduje się poprawiania kolokwium wstępnego.
 7. Prowadzący ćwiczenie ma prawo do oceny zaangażowania studenta w pracę laboratoryjną i staranności wykonywania pomiarów w trakcie ćwiczenia. W przypadku rażących uchybień możliwe jest obniżenie oceny końcowej, co musi być odnotowane na protokole.
 8. Za sprawozdanie student może uzyskać od 0 do 6 punktów.
 9. Sprawozdanie z ćwiczenia winno zawierać:
  a) Wstęp: cel ćwiczenia, podstawowe zależności, schemat układu pomiarowego, parametry przyrządów pomiarowych, wszelkie spostrzeżenia dokonane podczas pomiarów.
  b) Wyniki pomiarów.
  c) Prawidłowo wykonane wykresy.
  d) Opracowanie wyników (z obliczeniami pośrednimi), prawidłowe jednostki, odpowiednią prezentację wyników, która umożliwia ich dyskusję i porównanie z wartościami teoretycznymi lub tablicowymi.
  e) Obliczenia niepewności pomiarów, prawidłowy zapis wyników.
  f) Wnioski fizyczne sformułowane na podstawie analizy wyników i niepewności.
 10. Sprawozdanie powinno być napisane w sposób sprzyjający czytelnikowi, tzn. tak, aby czytelnik bez nadmiernego wysiłku dowiedział się co zostało zrobione i co z tego wynika. Na stronie internetowej laboratorium znajduje się przykładowe sprawozdanie.
 11. Prowadzący ćwiczenia może dokonać sprawdzenia samodzielności wykonania sprawozdania przed wystawieniem oceny końcowej. W przypadku stwierdzenia, że student złożył sprawozdanie wykonane niesamodzielnie prowadzący ćwiczenie wystawia za sprawozdanie ocenę 0 punktów. W przypadku stwierdzenia, że student złożył cudze sprawozdanie jako własne, prowadzący ćwiczenie występuje do kierownika laboratorium z wnioskiem o skreślenie studenta z listy uprawnionych do uczestniczenia w zajęciach i wystawienie oceny niezaliczającej z przedmiotu.
 12. Brak sprawozdania oznacza uzyskanie z danego ćwiczenia oceny 0 punktów.
 13. Złożenie sprawozdania niezawierającego wyników pomiarów wraz z obliczeniami pośrednimi lub rachunku niepewności oznacza uzyskanie za sprawozdanie oceny 0 punktów.
 14. Do zaliczenia laboratorium wymagane jest uzyskanie minimum 51% maksymalnej, możliwej do uzyskania liczby punktów, zaokrąglonej do liczby całkowitej.
 15. Jeżeli w skład programu zajęć wchodzi kolokwium z obliczania niepewności, to student może na jego podstawie uzyskać maksymalnie 11 punktów. Termin kolokwium ustala opiekun grupy.
 16. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Ćwiczenie zaległe z powodu nieobecności usprawiedliwionej (choroba, itp.) może być wykonane w terminie poprawkowym. 
 17. Sprawozdania można oddawać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ostatnich zajęć danej grupy studenckiej włącznie.
 18. Studenci którzy zaliczyli laboratorium w poprzednich latach, powinni zgłosić ten fakt na początku semestru opiekunowi grupy. Oceny mogą być przepisywane w nieprzekraczalnym terminie trzech lat, tylko w przypadku zajęć wykonywanych w tym samym trybie.
 19. Nie przewiduje się przepisywania ocen z pojedynczych ćwiczeń wykonanych w poprzednich semestrach.
 20. W przypadku, gdy zajęcia z Laboratorium Fizyki nie stanowią odrębnego przedmiotu (na przykład gdy są zblokowane z wykładem lub stanowią część innego przedmiotu), zasady zaliczeń określane są przez kierownika przedmiotu. 
 21. W przypadkach szczególnych, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmuje prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownikiem laboratorium.