websitetemplate.org
link do nowej strony (logowanie jak do poczty PW) > Opisy programów > Origin
 
 
 
 

Origin

Program, który najczęściej wykorzystywany jest do opracowania wyników danych doświadczalnych. Ze strony producenta można pobrać wersję demonstracyjną (w języku angielskim, prawie 100% funkcjonalność, możliwość korzystania przez 21 dni), która umożliwia wykonywanie podstawowych operacji w zakresie wystarczającym dla spełnienia potrzeb laboratorium z fizyki. 

Poniżej przedstawiony jest opis podstawowych funkcji programu Origin wykorzystywanych w laboratorium. 

Po włączeniu komputera i uruchomieniu systemu Windows uruchamiamy program MicroCal Origin. (Kliknięcie tutaj spowoduje otwarcie nowego okna i wyświetlenie obrazu ekranu programu Origin po wykonaniu aproksymacji prostoliniowej.)

Na ekranie pojawia się okno zestawu arkuszy kalkulacyjnych o nazwie Book1 (można ją zmienić) z otwartym arkuszem Sheet1, z oznaczeniem kolumny zmiennej niezależnej A(X) i kolumny zmiennej zależnej B(Y). Do kolumn tych wpisujemy wyniki pomiarów. W przypadku konieczności wykonania linearyzacji równania, najlepiej uprzednio przygotować wyniki dla nowych zmiennych, a do arkusza wpisać wyniki tych obliczeń. Do wykonania wszystkich przekształceń matematycznych na zbiorach zawartych w kolumnach należy wykorzystać opcję 'set column values' obecną w menu 'Column'. Uzupełnić pola Long Name (nazwa zmiennej) i Units (jednostki).

Wykres wykonujemy zaznaczając przeciągnięciem myszy dwie kolumny (lub zaznaczając tylko kolumnę zmiennej zależnej), i wybierając 'Plot>Symbol'  a następnie 'Scatter' z głównego menu. Skalę osi można dobrać poprzez podwójne kliknięcie na oś w pobliżu znaczników. Podwójne kliknięcie na punkt wykresu umożliwia zmianę wielkości, koloru i kształtu punktów.

W celu zastosowania metody najmniejszych kwadratów (tylko wtedy, gdy jest to dla danego zbioru wyników uzasadnione) należy przy aktywnym oknie wykresu wybrać z menu 'Analysis' opcję 'Fitting" a następnie 'Fit linear'. Podstawowe wyniki obliczeń pojawiają się na wykresie, a dokładne można znaleźć w arkuszu "Fit Linear1" (który jest otwierany automatycznie w zestawie Book1.

W celu wydrukowania wykresu należy upewnić się że okno wykresu jest aktywne (górny pasek winien być niebieski) i pod 'File' wybrać opcję 'Print'.

Program Origin przy dokonywaniu dopasowania liniowego stosuje standardowe wzory na obliczanie wartości średniej oraz wartości niepewności (patrz "Obliczanie niepewności").