Widok z góry na istniejące jednostki w Świerku Instytut Problemów Jądrowych na rzecz ochrony środowiska

Informacje o IPJ
Informacje o IPJ Grupa AZA Wrażenia z wizyty KontaktySiedziby instytutu
Działalność
Działalność w latach 1991-2003 w dziedzinie Ochrony Środowiska
  • Zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie przy współpracy z Italian Enterprise SEA 9 mobilnych stacji monitoringu powietrza wyposażonych w urządzenia do automatycznych pomiarów imisji i emisji zanieczyszczeń: SO2/NO/NO2/NOx/CO/CO2/O3/PM10/węglowodory oraz parametrów meteorologicznych: temperatura/ciśnienie/wilgotność powietrza/prędkość i kierunek wiatru/opad dla wybranych WIOŚ

  • Opracowanie stacjonarnego system monitoringu zanieczyszczeń powietrza do ciągłych pomiarów automatycznych SO2/NO/NO2/NOx/PM10 i wytworzenie 5 stacji monitoringu powietrza wyposażonych w takie systemy

  • Prowadzenie monitoringu ciągłego radioaktywnych zanieczyszczeń przy pomocy stacji poboru powietrza ASS-500 wchodzącej w skład państwowej sieci monitoringu   [więcej...]

  • Zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie wysokowydajnej stacji poboru powietrza (AZA-1000) przystosowanej do pracy w skrajnie trudnych warunkach pogodowych, do monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Stacji Polarnej IGF PAN w Horsundzie (Spitsbergen)   [więcej...]

  • Prowadzenie badań zanieczyszczeń radioaktywnych ekosystemów leśnych oraz zielarskich surowców roślinnych   [więcej...]

  • Udział w opracowania systemów pomiarowych i sterowania dla instalacji pilotowej (EC Kawęczyn) oraz przemysłowo-demonstracyjnej (EL Pomorzany) do jednoczesnego usuwania tlenków siarki i azotu z gazów odlotowych metodą wiązki elektronów

  • Opracowywanie inteligentnych systemów monitoringu jakości powietrza przy wykorzystaniu modeli sieci neuronowych, algorytmów genetycznych i metod falkowych w oparciu o bazę wiarygodnych danych dotyczących zanieczyszczeń powietrza i warunków meteorologicznych Aglomeracji Gdańskiej (dysponentem bazy danych jest ARMAAG)   [więcej...]

  • Modelowanie rozkładów przestrzenno-czasowych zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem m.in. regionalnych, automatycznych sieci stacji pomiarów ciągłych imisji tych zanieczyszczeń

  • Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie radioekologii dla uczniów szkół średnich, studentów oraz specjalistów zatrudnionych w służbach specjalnych.
Tytuły aktualnie prowadzonych projektów badawczych z zagadnień powietrza/klimatu, czas ich trwania, region Polski/Europy, kierownik projektu:

  • GRANT KBN nr 6 PO4G 006 21 pt: "Analiza naturalnych i antropogenicznych czynników jonizacji przyziemnej warstwy powietrza w Polsce i jej zastosowanie w inteligentnych systemach monitoringu i zarządzania środowiskiem". Kierownik projektu: dr Bogumiła Mysłek-Laurikainen
Projekty międzynarodowe (w tym w 5 PR):

Przygotowano projekt pt. "Intelligent Air Monitoring Regional System for Environmental Pollution Control and Management Using Terrestrial Data and Remote Sensing" do PR6 oraz zorganizowano Konsorcjum (18 instytucji badawczo-rozwojowych z krajów członkowskich i kandydujących do UE)

 Źródło: [1]
Dyrekcja
Zakłady
Studia doktoranckie
Aktualności


Strona Główna

(c) Izabela Kosińska