Poniżej znajdują się regulaminy ćwiczeń odbywających się w Laboratoriach Informatyki Optycznej.

Regulamin laboratorium

Zasady ogólne:

1. Na zajęcia można spóźnić się maksymalnie 15 minut. Po tym terminie wpisywana jest nieobecność na zajęciach.

2. Sprawozdania z ćwiczeń należy dostarczyć w terminie 5 dni roboczych. Przekroczenie terminu może skutkować obniżoną oceną.

3. Sprawozdania można dostarczyć w wersji drukowanej lub wysłać w formacie PDF (czytelnym w programie Adobe Reader) na adres: labopt@if.pw.edu.pl (załącznik nie większy niż 5 MB). W temacie e-maila należy koniecznie wpisać nazwę przedmiotu.

4. Sprawozdania można poprawiać, przy czym każda kolejna poprawa obniża maksymalną ocenę o 1.

Zasady pracy w laboratrium:

1. Zabrania się włączania, wyłączania oraz dotykania urządzeń elektrycznych pracujących pod wysokim napięciem.

2. Praca z urządzeniami elektrycznymi, niezbędnymi do realizacji ćwiczeń odbywa się po sprawdzeniu tych urządzeń przez asystenta i pod jego kontrolą.

3. Praca z odczynnikami chemicznymi odbywa się wyłącznie pod kontrolą asystenta.

4. Nie wolno zmieniać konfiguracji komputerów ani instalować na nich jakiegokolwiek oprogramowania.

5. Praca ze źródłami promieniowania laserowego odbywa się tylko i wyłącznie z udziałem asystenta i pod jego kontrolą.

6. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu wiązki lasera z gałką oczną. W związku z tym pod żadnym pozorem nie należy bezpośrednio patrzeć w wiązkę wychodzącą z lasera.

7. Nie wolno posługiwać się w sposób niekontrolowany przedmiotami odbijającymi (lustra, płytki szklane itp.), które mogą skierować promieniowanie laserowe w oczy osoby postronnej.

8. Nie wolno dotykać powierzchni zwierciadeł, soczewek, macierzy światłoczułych oraz innych elementów optycznych układu.

9. Zabrania się otwierania i pobierania sprzętów znajdujących się w zamykanych szafach.

10. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie pracy w pomieszczeniu zaciemnionym, przy wyłączonym oświetleniu.

11. Zabrania się samodzielnego naprawiania sprzętów. Wszelkie usterki lub szkody należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu.

12. Na salę laboratoryjną nie wolno wnosić jakichkolwiek przedmiotów (w tym ubrań wierzchnich, plecaków, toreb), poza niezbędnymi do wykonania ćwiczenia.

13. Podczas przebywania w laboratorium nie wolno spożywać posiłków i napojów oraz palić papierosów.

Regulamin Podstawy Optyki - Laboratorium

Zasady zaliczenia przedmiotu:

1. Laboratorium składa się z 12 ćwiczeń.

2. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z odpowiedzi (z wagą 1,0) oraz ze sprawozdań (z wagą 2,0).

3. Ocena z odpowiedzi jest wystawiana na podstawie stopnia przygotowania do wykonania ćwiczenia.

4. W przypadku niezadowalającego stopnia przygotowania do wykonania ćwiczenia prowadzący może odmówić wstępu do laboratorium, co skutkuje nieobecnością nieusprawiedliwioną.

5. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ćwiczenie nie liczy się do średniej. W tym przypadku student podejmuje decyzję, czy chce to ćwiczenie odrabiać w terminie poprawkowym. Odrabiane ćwiczenie jest oceniane i wliczane do średniej.

6. W przypadku pierwszej nieobecności nieusprawiedliwionej student musi odrobić ćwiczenie w terminie poprawkowym pod rygorem niezaliczenia przedmiotu. Gdy zdarzy się kolejna nieobecność nieusprawiedliwiona ćwiczenie ocenianie jest na 0 (zero).

7. Można mieć tylko jedną ocenę 0, czyli każda następna nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje niezaliczenie przedmiotu.

8. Termin poprawkowy jest tylko jeden i jest zawsze podawany na ostatnich zajęciach.

9. Do zaliczenia Laboratorium Podstaw Optyki trzeba uzyskać średnią większą lub równą 3,00 oraz można mieć tylko jedną ocenę 0.

10. Do zaliczenia Laboratorium Podstaw Optyki należy otrzymać ocenę pozytywną z min. 9 ćwiczeń.

11. Sprawy nieokreślone w tym regulaminie rozstrzyga kierownik laboratorium.