DETEKTORY PROMIENIOWANIA
 JONIZUJĄCEGO

WSTĘP 

 KOMORA WILSONA

KOMORA JONIZACYJNA

KOMORA PĘCHERZYKOWA

LICZNIKI                                   GEIGERA-MULLERA

LICZNIKI PROPORCJONALNE

LICZNIKI SCYNTYLACYJNE

DETEKTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE

KLISZE JĄDROWE

ŹRÓDŁO DANYCH

 

          Zasada jej działania opiera się na powstawaniu w cieczy pęcherzyków pary na jonach . Jony powstają tu w wyniku przechodzenia przez komore promieniowania jonizującego. W objętości roborczej komory znajduje się ciecz ( ciekły wodór , hel , etylen ) , króra utrzymywana jest w stałej temperaturze . Za pomocą urządzenia zwiększającego objętość komory zmniejsza się ciśnienie do wartości znacznie mniejszej od ciśnienia pary nasyconej danej cieczy w określonej temperaturze. W ten sposób ciecz staje się przegrzana. Jeśli przez znajdującą się w tym stanie ciecz przejdzie cząstka jonizująca , to na powstałych jonach wytworzą się pęcherzyki pary cieczy , co można zarejestrować za pomocą fotograficznej . Podobnie jak w komorze Wilsona ( zawierającej  powietrze ), tak i tu fotografowane są ślady torów cząstek jonizujących. Przy odpowiednim ustawieniu komory do pola magnetycznego tor cząstki ulegnie zakrzywieniu , co pozwala obliczyć jej pęd , pośrednio masę , a z kierunku toru określić ładunek cząstki .