Systemy bezpieczeństwa jądrowego w Polsce, Europie i na Świecie.             

1. WSTĘP
 
2. CZŁOWIEK STANDARDOWY
 
3. CYKL PALIWOWY ELEKTROWNI ATOMOWEJ
 
4. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO W POLSCE
 4.1 Regulacje prawne
 4.2. Regulacje techniczne
   4.2.1 Monitoring
   4.2.2 Ruchome laboratorium
   4.2.3 Składowanie odpadów promieniotwórczych
   4.2.4 Transport
 
5. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO W EUROPIE
 5.1 Francja
   5.1.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi we Francji
 5.2 Ukraina
   5.2.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi na Ukrainie
 
6. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO NA ŚWIECIE
 6.1 Japonia
   6.1.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi w Japonii
 6.2 Kanada
   6.2.1 Gospodarka odpadami promieniotwórczymi w Kanadzie
 
7. PODSUMOWANIE
 
8. BIBLIOGRAFIA


1. WSTĘP

  Rozwój fizyki atomowej i technik jądrowych (a w szczególności energetyki jądrowej) spowodował konieczność utrzymywania stałej kontroli nad bezpieczeństwem jądrowym. Związane jest to przede wszystkim z tym iż promieniowanie nie jest oddziaływaniem, które człowiek jest w stanie wykryć własnymi zmysłami, a tym samym nie można założyć iż własnym instynktem samozachowawczym będzie umiał się, przed jego negatywnymi skutkami, obronić.

  Z tego też powodu w Polsce, Europie i na całym świecie obowiązują pewne zasady pozwalające zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa dla ludzi i otaczającego ich środowiska. Problemy bezpieczeństwa jądrowego związane są z elementami promieniotwórczymi wykorzystywanymi w technice, co w przypadku elektrowni jądrowych sprowadza się do problemów z elementami paliwowymi. Dlatego też rozwiązania znajdujące miejsce w tak zwanym cyklu paliwowym mogą być podstawą do omówienia spraw bezpieczeństwa w pozostałych sektorach przemysłowych. Stąd też wydaje się zasadnym omówienie pokrótce całego cyklu paliwowego elektrowni atomowej.

Ogólnie w ramach systemów bezpieczeństwa jądrowego można wyróżnić dwie grupy metod i działań. Są nimi:

· regulacje prawne
· rozwiązania techniczne

Obie te grupy zastosować można zarówno do ochrony ludności i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem promieniowania jonizującego ze źródeł cywilnych jak i wojskowych. Ze względu na trudność w dostępie do informacji militarnych, objętych najczęściej tajemnicą wojskową, w niniejszym opracowaniu systemy bezpieczeństwa jądrowego zostaną omówione na przykładzie cywilnych zastosowań promieniotwórczości, czyli, w głównej mierze na przykładzie energetyki jądrowej.

autor: Radosław Kalinowski, email: radikal@wp.pl