Back to Index

SAMOORGANIZACJA MATERII

Konspekt wykładów

 

1. Wstęp. Definicja samoorganizacji. Atraktory. Krawędź chaosu. Własności emergentne. Poziomy organizacji. Cechy samoorganizacji.
2. Opis termodynamiczny. Potencjały termodynamiczne. Minima potencjałów termodynamicznych.
3. Składowe energii swobodnej.
4. Energie oddziaływań międzymolekularnych. Potencjały modelowe w oddziaływaniach molekuł w ciekłych kryształach. Wiązania wodorowe.
5. Woda. Wpływ wiązań wodorowych na strukturę i własności wody. Solwatacja. Hydraty. Molekuły amfifilowe w rozpuszczalnikach.
6. Rachunek wariacyjny. Symulacje komputerowe.
7. Konfiguracje równowagowe molekuł w "miękkiej materii". Dysklinacje i dyslokacje w ciekłych kryształach. Zastosowanie mikroskopu polaryzacyjnego.
8. Literatura.