Dydaktyka-
prowadzi dr inż. Monika Petelczyc

Terminy zajęć

Fizyka 1: środa

2IBM-M, 2IBM-E, 2IBM-I wykład godz. 8.15-10 s. 118AL


MMF: środa

G1 ćw. godz. 11.30-13 s. 24K (IŚ)


Psychofizyka (od 25 marca): środa

ćw. godz. 13.15-14 s. 24K (IŚ)


Wstęp do fizyki: środa

2T3: ćw. godz. 15.15-16 s. 104 EiTI


Biofizyka z elementami biochemii: piątek

Fiz. med. wykład godz. 10.15-13 s. 110 GF

Konsultacje

środa 10.15-11.00

piątek 13.15-14

pok. 136


Studencie przed przybyciem, proszę o informację e-mailem, że się pojawisz.

Prace dyplomowe

an image

Prace inżynierskie zgłoszone w roku akademickim:

2019/20

Ocena wpływu niestacjonarności na nieodwracalność w czasie rejestracji ergospirometrycznych

2018/19

Metody usuwania trendów z danych fizjologicznych. (zakończona)

2017/18

Wykrywanie załamka P w krzywej EKG. (zakończona)

2016/17

Weryfikacja oscylacji we wzorze barwnym tęczówki oka. (zakończona)

Algorytm przewidujący napady migotania przedsionków oparty na prostych pomiarach fizjologicznych. (zakończona)

2015/16

Ilościowy opis oscylacji jonów wapnia wywołanych zapłodnieniem oocytów myszy. (zakończona)

Stochastyczne modele dynamiki szeregów czasowych z szumem persystentnym.

Zastosowanie miar charakteryzujących nieodwracalność w czasie do analizy sygnałów fizjologicznych.

2014/15

Metody analizy wielowymiarowej w opracowywaniu klasyfikacji pacjentów kardiologicznych. (zakończona)

2012/13

Analiza zmienność rytmu serca u osób zdrowych za pomocą odwzorowania Poincare. (zakończona)

Algorytm całkowania stochastycznych równań różniczkowych z szumem białym i kolorowym. (zakończona)

Metody identyfikacji stacjonarności sygnałów biologicznych. (zakończona)


Prace magisterskie zgłoszone w roku akademickim:

2018/19

Wieloskalowa analiza zmienności rytmu serca u pacjentów z zespołem wydłużonego QT

2017/18

Estymacja stopnia adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego na podstawie fazy regeneracji. (zakończona)

Wykorzystanie dynamiki symbolicznej do oceny przyczynowości w zapisach fizjologicznych. (zakończona)

Siła sprzężeń w układzie krążeniowo-oddechowym człowieka podczas lekkiego wysiłku fizycznego.

2015/16

Analiza fluktuacji interwałów powrotu w zapisach zmienności rytmu serca z arytmiami. (zakończona)

Długookresowa zmienność rytmu serca u osób wysportowanych. (zakończona)

2014/15

Identyfikacja i redukcja szumu w zapisach fizjologicznych.

Wpływ częstości rytmu serca na właściwości mechaniczne lewej komory w obrazie pętli hemodynamicznych. (zakończona)

2013/14

Dynamika zmienności ciśnienia tętniczego u pacjentów z brakiem prawidłowego spadku jego wartości w okresie nocnym.

Modelowanie zmian konformacji immobilizowanych polielektrolitów wspomagających procesy separacji membranowej. (zakończona)

2012/13

Struktura deterministyczna zapisów zmienności rytmu serca po redukcji szumu. (zakończona)

Kontakt

an image

Adiunkt na Wydziale Fizyki

Zakład Fizyki Układów Złożonych

Koszykowa 75

00-662 Warszawa

pok. 136

e-mail: monika.petelczyc@pw.edu.pl