Detektory półprzewodnikowe: ich typy i własności oraz zastosowania do celów naukowych i aplikacyjnych
W S T Ę P 
W Ł A S N O Ś C I 
T Y P Y 
D E T E K T O R  K R Z E M O W Y 
Z A L E T Y 
Z A S T O S O W A N I E 
   

 

 

 

  dalej

 

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Produkcji

Przedmiot: Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie.

Autor: mgr inż. Anna Maria Misiak