Redaguje T. Pawlak i Kierownicy Pracowni
 
Tematyka Granty Członkostwo
 

Tematyka prac naukowych prowadzonych w Zakładzie
(Więcej informacji podane jest na stronach WWW poszczególnych pracowni.)

1. Pracownia Struktury Jądra Atomowego

 1. Badanie wzbudzeń kolektywnych w układach fermionowych (klastrach metalicznych, kropkach kwantowych, schłodzonych układach atomowych) (zobacz prezentacje pdf  oraz artykuł:  A Truly 'Super' Fluid by Miranda Marquit (PhysOrg.com) )

 2. Jądrowy funkcjonał gęstości energii: konstrukcja i własności - patrz artykuł popularny.
 3. Fermionowy efekt Casimira (zobacz prezentacje pdf).

 4. Badanie własności materii jądrowej w gwiazdach neutronowych (zobacz prezentacje pdf).

 5. Badanie struktury jąder silnie zdeformowanych (superdeformacja i hiperdeformacja).

 6. Badanie struktury szybko rotujących jąder atomowych.

 7. Badanie jąder atomowych o dużym nadmiarze neutronów lub protonów.

2. Pracownia Spektroskopii Mössbauerowskiej i Badań Magnetycznych
 1. Badanie efektu Mössbauera w foliach nanokrystalicznych i materiałach proszkowych.

 2. Badanie przewodnictwa i efektu Halla w foliach amorficznych i nanokrystalicznych

 3. Badanie własności magnetycznych folii i proszków ferrytów nanokrystalicznych

 4. Obliczenia struktury elektronowej ciał stałych nowymi metodami bazującymi na metodach Monte Carlo oraz programach Accelrys/Cerius>

3. Pracownia Radiacyjnej Fizyki Jądrowej
 1. Podstawy fizyczne energetyki jądrowej

 2. Własności kaskad elektromagnetycznych, 

 3. Rozpraszania elastyczne relatywistycznych jonów na jądrach atomowych w przybliżeniu eikonalnym

4. Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów , HIRG 
 1. "Interferometria Jądrowa układów Dwunukleonowych"; realizacja eksperymentu E286 w laboratorium GANIL (Francja)

 2. Badania czasowo-przestrzennego rozwoju reakcji ciężkich jonów poprzez analizę korelacji hadronów emitowanych z bliskimi prędkościami.

 3. Badania produkcji cząstek powabnych w zderzeniach relatywistycznych jonów. 

 4. Modelowanie komputerowe zderzeń relatywistycznych jąder z użyciem metod Monte-Carlo,

 5. Udział w eksperymencie STAR realizowanym w BNL, Brookhaven National Lanoratory,  NY, USA

 6. Udział w przygotowaniu eksperymentu  ALICE w CERN ( European Organization for Nuclear Research, Szwajcaria/Francja): prace nad przygotowaniem oprogramowania do analizy korelacji cząstek, opracowanie, implementacja i koordynacja prac przy  bazach danych (DCDB) dla konstrukcji detektora ALICE, prace nad detektorem T0

 7. Udział w eksperymencie NA49: badanie fluktuacji w pędzie poprzecznym i w krotności cząstek, analiza korelacji azymutalntch i produkcji rezonansów.

 8. Udział w przygotowaniu i realizacji eksperymentu AN61.

Granty KBN i inne zewnętrzne źródła finansowania prac naukowych prowadzonych w Zakładzie

Lp. Prac. Rodzaj Grantu Czas Tematyka
1 2 Grant promotorski KBN, P. Duda,
(promotor W.Zych)
2003  (zakończony)
2 4 Grant Promotorski KBN, A.Kisiel
(promotor J.Pluta)
2003-2004 Parametryzacja funkcji korelacyjnej z uwzględnieniem efektów FSI oraz warunków eksperymentalnych (zakończony)
2 4 Grant Promotorski KBN, H.Zbroszczyk
(promotor J.Pluta)
2007-2008 Analiza korelacji barion-barion w zderzeniach relatywistycznych jonów rejestrowanych w eksperymencie STAR
3 4 Współpraca miedzynarodowa z IN2P3 (Francja) 2003 - 2008  Badania korelacji cząstek w zderzeniach ciężkich jonów
4 4 GDRE (European Group of Recherche) 2004-2007 "Ions lourds aux energies ultra relativises"
 5  1  Grant KBN 1 P03B 058 27
2004-2007   "Badanie funkcjonałów gęstości energii i oddziaływań w
   egzotycznych układach jądrowych"
 6  GRANT MNiSW  (J.Pluta) 2007-2009  Poszukiwania ukrytego powabu w zderzeniach relatywistycznych ciężkich jonów
 7  4  Grant Promotorski MNiSW, M. Słodkowski
(promotor M. Gaździcki)
2007-2008  

Członkostwo w towarzystwach, komitetach, radach naukowych itp.

Lp. Prac. Nazwisko Nazwa Okres
1 1  Włodzimierz Zych Towarzystwo Naukowe Warszawskie  
2 4 Jan Pluta Polskie Towarzystwo Fizyczne  
3  4 Jan Pluta Polskie Towarzystwo Nukleoniczne  
4 3 Bronisław Słowiński Rada Naukowa Instytutu Energii Atomowej  
5 3 Bronisław Słowiński Komisja Ekspertów ds. Publikacji Naukowych LWE, ZIBJ  
6 3 Bronisław Słowiński Komitet Energii Jądrowej Zrzeszenia Energetyków Polskich  
7 1 WandaDudek Komitet Nagrody im. Zdzisława Szymańskiego (sekretarz)  
8 4 Tomasz Pawlak Rada Eksperymentu STAR, "STAR Council" (BNL,USA)  
9 4 Jan Pluta, Wiktor Peryt Rada Eksperymentu ALICE, (CERN, Szwajcaria)  
10 4 Jan Pluta Komisja ds. Informacji Społecznej i Edukacji przy PAA 2005-2008
11 4 Jan Pluta Rada Naukowa Instytutu Energii Atomowej 2006-2009
12 4 Jan Pluta Rada Naukowa Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy 2006-2008
     13       1             Piotr Magierski Polskie Towarzystwo Fizyczne  
14 2 Radomir Kupczak Rada Eksperymentu BAC - ZEUS, (DESY, Hamburg) od 1988
15 2 Radomir Kupczak Rada Eksperymentu VETO - ZEUS, (DESY, Hamburg) od 1988