Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej PO KL (poddziałanie 4.1.1)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadanie 16 – Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Fizyki PW

 Program staży długoterminowych

Wstęp

Zasady organizacji staży długoterminowych w roku 2013

Kwalifikacja studentów

Etapy realizacji staży

Formalności przed rozpoczęciem staży

Przebieg i zakończenie stażu

Zaliczenie stażu

Wstęp

W ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej Wydział Fizyki realizuje w latach 2009 - 2014 Zadanie nr 16: “Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Fizyki PW”. Zadanie  polega na zorganizowaniu staży 3–6 miesięcznych w przedsiębiorstwach i instytutach krajowych i zagranicznych dla 10 studentów w każdym roku. W roku 2013 możemy przyznać stypendia dla 10 studentów - 5 na staże zagraniczne i 5 na staże krajowe.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy praktycznej osób podejmujących kształcenie w Politechnice Warszawskiej, a także poszerzenie kompetencji studentów przez praktyczną naukę zawodu. Ważnym celem staży jest dostarczenie studentom informacji ułatwiających podjecie decyzji przyszłego zatrudnienia. Staże mogą być powiązane z wykonywaniem pracy dyplomowej: magisterskiej lub inżynierskiej.

Zasady organizacji staży długoterminowych w roku 2013

 1. Staże mogą odbywać studenci trzeciego roku studiów 1-ego stopnia oraz studenci studiów 2-ego stopnia.

 2. Studenci odbywający staże otrzymują stypendium w wysokości 900 zł (staże krajowe) i 3000 zł (staże zagraniczne).

 3.  Minimalny czas pracy podczas odbywania stażu to 15 godzin tygodniowo, można więc pogodzić staże z zajęciami na Wydziale. Szczegółowe ustalenia dotyczące okresu trwania stażu i czasu pracy w poszczególnych miesiącach dokonuje się w porozumieniu przedsiębiorstwa ze studentem odbywającym staż.

 4. Staże stanowią praktyczną lekcję rozpoczynania samodzielnej kariery profesjonalnej przez studenta. W związku z tym studenci sami nawiązują kontakty z przedsiębiorstwem, gdzie będą odbywać staż.

 5. Dla ułatwienia studentom nawiązywania kontaktów Wydział prowadzi z wybranymi placówkami uzgodnienia dotyczące realizacji staży. Lista proponowanych przedsiębiorstw wraz z dodatkowymi informacjami, podawana jest przez kierownika Zadania.

 6. Studenci mogą także sami wybrać przedsiębiorstwo (inne niż podane przez kierownika Zadania), w którym chcieliby odbywać staż np. z myślą o swej przyszłej pracy i/lub w celu bliższego poznania specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie. Wybrane przez studenta przedsiębiorstwo (i temat stażu) musi być jednak zaaprobowane przez kierownika Zadania. 

 7. Odbycie stażu długoterminowego zalicza obowiązkową praktykę przewidzianą programem studiów.

Kwalifikacja studentów

 1. Studenci zainteresowani odbyciem stażu długoterminowego składają wnioski o przyznanie stypendium, wskazując przedsiębiorstwo, które gotowe jest przyjąć ich na staż. Należy przekazać kierownikowi zadania wniosek  zawierający dane studenta i nazwę przedsiębiorstwa. Lista studentów, którzy złożyli wnioski będzie podana w witrynie "Staże długoterminowe" Na wszelkie pytania odpowie kierownik Zadania 16 dr Krystyna Wosińska: wosinska(at)if.pw.edu.pl.

 2. Termin składania wniosków:  26 marca 2013r. W razie trudności z dotrzymaniem tego terminu, proszę o kontakt z dr Krystyną Wosińską  wosinska(at)if.pw.edu.pl.

 3. Kwalifikacji studentów na podstawie postępowania konkursowego - listy rankingowej, dokonuje komisja powołana przez Dziekana w składzie: Prodziekan ds. Nauczania, kierownik Zadania i przedstawiciel samorządu studentów.

 4. Kwalifikacji dokonuje się osobno dla staży zagranicznych i krajowych.

 5. Przy tworzeniu listy rankingowej i wyborze studentów, którzy otrzymają stypendium, głównym kryterium jest średnia ważona ocen ze studiów, gdzie wagą za zaliczone przedmioty są przyznane punkty ECTS. Bierze się pod uwagę również przedmioty niezaliczone, przyjmując ocenę równą „zero”, a wagę równą liczbie ECTS przypisanej do przedmiotu. Dla absolwentów studiów 1 stopnia średnią ocen zastępuje ocena na dyplomie inżyniera.

 6. W przypadku praktyki zagranicznej warunkiem koniecznym jest zaliczenie języka obcego na ocenę co najmniej dobrą.

 7. Stypendia przyznawane są studentom spełniającym kryteria, według kolejności na liście rankingowej, aż do wyczerpania przeznaczonych środków finansowych dla zadania nr 16.

 8. Jeśli student nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania stypendium, może, jeśli chce, odbyć staż. W takim przypadku student nie będzie beneficjentem Programu „Praktyki długoterminowe”, ale otrzyma z Wydziału wszystkie potrzebne dokumenty (porozumienie, skierowanie) umożliwiające odbycie praktyki.

 9. Stypendium przyznaje się na cały okres stażu, jeżeli staż trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. Jeżeli praktyka lub staż trwa dłużej niż sześć miesięcy stypendium przyznaje się na okres pierwszych sześciu miesięcy praktyki lub stażu. Komisja kwalifikacyjna może podjąć decyzję o skróceniu okresu przyznania stypendium (minimalny okres to 3 miesiące)

 10. Stypendia naukowe są wypłacane co miesiąc, przy czym pierwsza wypłata może być wypłacona z opóźnieniem, po zakończeniu procesu przyznawania stypendiów. Stypendia wypłacane są wyłącznie na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez studenta.

 11. Wypłata przyznanego stypendium zostaje wstrzymana od następnego miesiąca liczonego od dnia przerwania stażu z powodów losowych niezależnych od studenta. Wstrzymana wypłata może być wznowiona w przypadku ustania przyczyny jej wstrzymania i kontynuowana do czasu ukończenia praktyki w wymiarze nie krótszym niż 3 miesiące.

 12. Jeżeli przerwanie stażu z przyczyn losowych nastąpi przed upływem 3 miesięcy od jej rozpoczęcia i nie zajdą okoliczności pozwalające wznowić wypłaty stypendium student zobowiązany jest do przedstawienia Prorektorowi ds. Studiów PW pisemnego uzasadnienia. Na tej podstawie Prorektor ds. Studiów podejmuje decyzję czy student zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego mu stypendium.

 13. Wypłata przyznanego stypendium zostaje wstrzymana, jeśli student z własnej woli lub z powodu skreślenia z listy studentów Politechniki Warszawskiej przerwie staż po upływie trzech miesięcy od jej rozpoczęcia.

 14. Jeżeli student z własnej woli lub z powodu skreślenia z listy studentów Politechniki Warszawskiej przerwie staż przed upływem trzech miesięcy od jego rozpoczęcia, przyznane stypendium musi zostać zwrócone wraz z kosztami jakie poniosła Politechnika Warszawska w związku z wypłaconym stypendium. Zwrot stypendium następuje na rachunek bankowy Projektu.

 15. Student otrzymujący stypendium na okres stażu 3‑miesięcznego lub dłuższego, organizowanych w ramach zadania w projekcie „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” PO KL poddziałanie 4.1.1 może jednocześnie otrzymywać inne stypendia przyznawane przez Uczelnię z Funduszu Pomocy Materialnej. Kwota tego stypendium powiększa dochód studenta uwzględniany przy przyznawaniu przez Uczelnię stypendiów o charakterze socjalnym z Funduszu Pomocy Materialnej.

 16. Student otrzymujący stypendium zobowiązany jest do udostępnienia swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją projektu poprzez złożenie stosowanego oświadczenia.

 17. Student może, w trakcie studiów odbywanych na Politechnice Warszawskiej (I i II stopnia), tylko jednokrotnie otrzymać stypendium na staż w ramach Projektu.

 18. Student otrzymujący stypendium na staż w ramach Projektu, nie może otrzymywać w tym samym okresie wsparcia finansowego przyznanego na ten cel, oferowanego przez jednostkę w której odbywa staż lub inną instytucję. Uwaga. Przez "wsparcie finansowe rozumie się wynagrodzenie wypłacane studentowi. Nie obejmuje to sfinansowania przejazdu studenta do ośrodka zagranicznego np. ze środków własnych wydziału lub instytucji, gdzie ma odbyć staż, ani dofinansowania (sfinansowania) zakwaterowania studenta na miejscu np. przez ośrodek w którym odbywa staż.
 19. Warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie deklaracji o przystąpieniu do Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej i zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Etapy realizacji praktyk:

 1. Student zgłasza się do przedsiębiorstwa lub wysyła swoje zgłoszenie drogą pocztową albo elektroniczną, załączając swe CV oraz list motywacyjny.
 2. Przedsiębiorstwo kwalifikuje studenta do odbycia stażu lub też proponuje mu dodatkową rozmowę kwalifikacyjną. Na tym etapie określa się temat stażu, a student dowiaduje się o zadaniach jakie będzie miał do wykonania, aby mógł się do nich przygotować i od pierwszego dnia stażu efektywnie je realizować. Określa się daty rozpoczęcia i zakończenia stażu, tygodniowy czas pracy  oraz wyznaczana jest osoba sprawująca w przedsiębiorstwie opiekę nad studentem w czasie trwania stażu.
 3. Po wstępnych uzgodnieniach student otrzymuje z Wydziału następujące dokumenty, z którymi zgłasza się do przedsiębiorstwa:
 1. Przedsiębiorstwo zwraca studentowi wypełnione i podpisane formularze, a student przekazuje je na Wydziale kierownikowi zadania.
 2. Student zgłasza się do przedsiębiorstwa w podanym na skierowaniu w dniu rozpoczęcia stażu.
 3. W okresie trwania stażu student pracuje dla przedsiębiorstwa wykonując przydzielone mu zadania.
 4. Kończąc staż student przygotowuje raport z wykonanych zadań. Raport ten podpisany ma być przez opiekuna ze strony przedsiębiorstwa. Opiekun dołącza też krótką opinię o pracy studenta w przedsiębiorstwie. Raport i opinia stanowią podstawę do rozliczenia staży a także do zaliczenia studentowi praktyki na Wydziale.

  Formalności przed rozpoczęciem praktyk:

 1. We wstępnych kontaktach z przedsiębiorstwem należy zdobyć wiadomości: kto, co, gdzie, kiedy :
 • kto - osoba kontaktowa i opiekun naukowy ze strony przedsiębiorstwa, nazwisko i imię oraz adres kontaktowy, tj. adres pocztowy, e-mail i telefon służbowy; informacje te student otrzymuje w przedsiębiorstwie,
 • co - merytoryczny temat praktyki uzgodniony z przedsiębiorstwem,
 • gdzie - nazwa i dokładny adres przedsiębiorstwa, w którym student będzie odbywał staż,
 • kiedy - daty: rozpoczęcia i zakończenia stażu.
 1. W rozmowach może być przydatne pismo: "Informacje o celach praktyk"
 2. Zgłosić sie do kierownika zadania na Wydziale z wypełnionymi dokumentami:
 • porozumienie z przedsiębiorstwem- 2 egz.,

 • skierowania na praktykę - 1 egz.

 1. Uzyskać podpisy w przedsiębiorstwie na w/w dokumentach.

 2. Przekazać pełnomocnikowi kopię porozumienia.

Przebieg i zakończenie stażu:

 1. Dnia określonego na skierowaniu student zgłasza się na staż.
 2. O rozpoczęciu stażu informuje swego opiekuna z ramienia Wydziału.
 3. Realizuje zadania zgodnie z tematyką określoną w potwierdzeniu przyjęcia na staż.
 4. Na zakończenie stażu opracowuje raport, prezentując temat swej pracy i uzyskane rezultaty.
 5. Od swego opiekuna z miejsca pracy otrzymuje pisemną opinię.

Zaliczenie stażu:

Podstawą do zaliczenia stażu są następujące dokumenty:

 • raport sporządzony przez studenta,
 • opinia opiekuna ze strony przedsiębiorstwa.
 • zaświadczenie o odbyciu stażu

Dokumenty te należy przekazać niezwłocznie po zakończeniu stażu kierownikowi zadania. Dodatkowo raport będzie zreferowany (5 - 10 min) na spotkaniu poświęconym stażom. Student referujący rezultaty uzyskane w trakcie praktyki powinien też odpowiedzieć na pytanie dotyczące swojej pracy.

Raport powinien zawierać:

·         krótką informacje o placówce gdzie realizowany był staż (nazwa, adres, działalność, produkcja, współpraca itp.)

·         opis merytoryczny wykonanych prac z podaniem zadań jakie student miał do wykonania, charakterystyką aparatury z którą pracował, opisem metod stosowanych do rozwiązania zadań, prezentacją uzyskanych wyników,

·         informację o przebiegu stażu: szkolenia jakie student przeszedł, udział w seminariach, dyskusjach itp., ewentualnie wyjazdy w teren, inne ważne wydarzenia,

·         uwagi własne studenta, ciekawe spostrzeżenia, ewentualne trudności, wnioski dla młodszych kolegów itp.

·         załączniki : publikacje dotyczące tematu praktyki lub odnośniki do nich, teksty opracowań wykonanych w czasie praktyki , opisy urządzeń z którymi student pracował, inne podobne materiały mające bezpośredni związek z tematem stażu.

Raport musi być podpisany przez opiekuna praktyki w przedsiębiorstwie. Raport może być przygotowany w postaci tekstu drukowanego np. *.doc, prezentacji *.ppt lub w postaci strony WWW . Student oddaje podpisany przez opiekuna w przedsiębiorstwie tekst drukowany raportu i płytę CD z jego treścią.

Opinia opiekuna z przedsiębiorstwa może być napisana oddzielnie, a może tez być dopisana do raportu.