Promowane prace dyplomowe

Magisterskie

 1. Jakub Płachta: Wpływ krystalizacji na właściwości optyczne szkieł układu Na2O-Al2O3-B2O3 domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich. 2015-2016. Obroniona 11.09.2015 r.
 2. Agata Dorau: Badanie wpływu objętości próbki na efektywność procesu nanokrystalizacji wybranych szkieł tlenkowych. 2015-2016.
 3. Paulina E. Kruk: Nanokrystalizacja Na3V2(PO4)2F3. 2016-2017. Obroniona 11.07.2017 r.
 4. Agata Gołębiewska: Optymalizacja właściwości elektrycznych nanokrystalizowanych szkieł litowo-manganowo-boranowych domieszkowanych wanadem. 2017-2018. Obroniona 29.06.2018 r.
 5. Justyna Frąckiewicz: Wpływ warunków otrzymywania warstw katodowych na właściwości elektrochemiczne baterii litowych. 2018-2019. Obroniona 2.10.2019 r.
 6. Michał Ołowski: Synteza i badanie termoluminescencji fluorku litu domieszkowanego wybranymi pierwiastkami. 2019-2020. Obroniona 14.04.2022 r.
 7. Maciej Nowagiel: Właściwości elektrochemiczne wybranych nanomateriałów z rodziny alluaudytów oraz NASICON-ów. 2020-2021. Obroniona 2.09.2021 r.
 8. Krzysztof Gadomski: Właściwości elektryczne i elektrochemiczne zoptymalizowanych szklistych i nanokrystalicznych materiałów katodowych LiFePO4. 2022-2023.

Inżynierskie

 1. Marek Maciaszek: Otrzymywanie nanokrystalicznego V2O5-P2O5 metodą wirujących walców i charakteryzacja materiałów. 2010-2011. Obroniona 7.02.2011 r.
 2. Jan Chełmicki: Budowa układu do pomiarów przewodności elektronowej materiałów amorficznych i nanokrystalicznych metodą stałoprądową w funkcji temperatury. 2010-2011. Obroniona 1.03.2013 r.
 3. Łukasz Pawliszak: Optymalizacja procesu nanokrystalizacji szkieł wanadanowo-fosforanowych. 2011-2012
 4. Kacper Mironiuk: Stanowisko do testowania prototypowych ogniw elektrochemicznych. 2011-2012. Obroniona 2.03.2012 r.
 5. Przemysław Michalski: Budowa i badanie właściwości elektrochemicznych ogniw z katodami nanokrystalicznymi. 2012-2013. Obroniona 4.02.2013 r.
 6. Jan Olszak: Oprogramowanie układu do pomiarów impedancji w kriostacie azotowym. 2012-2013. Obroniona 1.02.2013 r.
 7. Jakub Płachta: Synteza i scharakteryzowanie amorficznych i nanokrystalicznych sodowych analogów oliwinów. 2013-2014. Obroniona 21.02.2014 r.
 8. Agata Dorau: Synteza i scharakteryzowanie szkła oraz nanomateriałów LiFe0,5V0,2PO4. 2013-2014. Obroniona 21.02.2014 r.
 9. Anna Kaleta: Synteza i scharakteryzowanie szkła oraz nanomateriałów LiFe0,8V0,08PO4. 2013-2014. Obroniona 21.02.2014 r.
 10. Aniela Czudek: Synteza i scharakteryzowanie amorficznego i nanokrystalicznego Li3V2(PO4)2. 2014-2015. Obroniona 26.02.2015 r.
 11. Grzegorz Rychlik: Synteza i scharakteryzowanie amorficznego i nanokrystalicznego Na3V2(PO4)2. 2014-2015. Obroniona 2.10.2015 r.
 12. Michał Możejko: Sterowanie układem do pomiarów impedancji w wysokiej i niskiej temperaturze. 2015-2016. Obroniona 21.09.2016 r.
 13. Wojciech Wegner: Badanie krystalizacji w szkłach układu Li2O-FeO-V2O5-P2O5 w funkcji temperatury metodą dyfraktometrii rentgenowskiej. 2015-2016. Obroniona 9 lutego 2017 r.
 14. Agnieszka Starobrat: Optymalizacja procesu nanokrystalizacji szkła o nominalnym wzorze Li3V2(PO4)2F3 (opiekun: mgr inż. Przemysław Michalski). 2015-2016. Obroniona 23.05.2016 r.
 15. Agata Dziubała: Badanie przejścia metal-izolator w tlenku wanadu (III) i tlenku wanadu (IV). 2015-2016.
 16. Aleksandra Stawczyk: Wpływ krystalizacji na właściwości optyczne matrycy szklistej Li3Ti2(PO4)2F3 domieszkowanej Eu. 2015-2016. Obroniona 16.02.2016 r.
 17. Piotr Baranowski: Optymalizacja procesu nanokrystalizacji szkieł Li3xNa3(1-x)V2(PO4)3. 2016-2017. Obroniona 14 lutego 2017 r.
 18. Aleksandra Mac: Wieloplatformowy program do autonomicznych pomiarów współczynnika Seebecka. 2016-2017. Obroniona 14 września 2017 r.
 19. Michał Jarczewski: Wpływ warunków syntezy na redukcję jonów europu w matrycy szklistej. 2016-2017. Obroniona 14 lutego 2017 r.
 20. Agata Gołębiewska: Badanie właściwości szkłotwórczych związku LiMnBO3 (opiekun: mgr inż. Przemysław Michalski). 2016-2017. Obroniona 9 lutego 2017 r.
 21. Jędrzej Doliński: Synteza i charakterystyka szklistego oraz nanokrystalicznego LiVBO3F (opiekun: mgr inż. Przemysław Michalski). 2016-2017.
 22. Justyna Frąckiewicz: Synteza i charakterystyka szkła oraz materiałów nanokrystalicznych LiFe0,44Mn0,44V0,08PO4. 2017-2018. Obroniona 7.02.2018 r.
 23. Piotr Pasza Storożenko: Synteza i charakterystyka szkła oraz nanomateriałów LiFe0,85V0,10PO4. 2017-2018. Obroniona 7.02.2018 r.
 24. Wiktoria Zajkowska: Wpływ wybranych kationów na syntezę, stabilność termiczną i właściwości elektryczne szkieł oraz materiałów nanokrystalicznych układu MxO-V2O5-P2O5. 2017-2018. Obroniona 7.02.2018 r.
 25. Klaus Kelner: Badanie właściwości elektrochemicznych zużytych akumulatorów litowo-jonowych poddanych procesowi hibernacji (opiekun: mgr inż. Przemysław Michalski). 2017-2018.
 26. Jakub Otrębski: Synteza i charakterystyka nanokrystalizowanych szkieł LiFexMn1-xBO4 (opiekun: mgr inż. Przemysław Michalski). 2017-2018. Obroniona 7.02.2018 r.
 27. Michał Ołowski: Program do pomiaru liczb przenoszenia metodą Hebba-Wagnera. 2018-2019. Obroniona 15.02.2019 r.
 28. Mateusz Jaszek: Synteza szklisto-ceramicznych nanokompozytów Bi2O3 metodą wirujących walców (opiekun: mgr inż. Paulina Kruk-Fura). 2018-2019.
 29. Adrianna Chamryga: Stabilność termiczna i właściwości elektryczne szklistych odpowiedników alludytów o nominalnym składzie Na2M3(PO4)3 (M = Fe, V, Mn). 2018-2019. Obroniona 5.07.2019 r.
 30. Piotr Mikołajczuk: Przewodność elektryczna szklistych i nanokrystalicznych analogów Na3M2(PO4)2F3 (M = V, Fe, Ti). 2018-2019.
 31. Maciej Nowagiel: Nanokrystalizacja szklistych analogów alludytów o nominalnym składzie Na2M3(PO4)3 (M = Fe, V, Mn). 2019-2020. Obroniona 6.02.2020 r.
 32. Dominika Wąs: Właściwości optyczne matrycy szklistej CaAl(BO3)F2 domieszkowanej wybranymi metalami ziem rzadkich (opiekun: mgr inż. Agata Jarocka). 2019-2020. Obroniona 19.01.2021 r.
 33. Joanna Kłosaj: Wpływ składu matrycy szklistej oraz długości fali wzbudzenia na fotoluminescencję jonów europu (opiekun: mgr inż. Agata Jarocka). 2019-2020. Obroniona 28.09.2020 r.
 34. Kacper Skelnik: Numeryczne wyznaczanie właściwości fizycznych szkła Bi2O3 metodami dynamiki molekularnej. 2020-2021. Obroniona 16.02.2021 r.
 35. Krzysztof Gadomski: Synteza i badanie właściwości szklistych i nanokrystalicznych odpowiedników oliwinów LiFePO4. 2020-2021. Obroniona 22.09.2021 r.
 36. Mateusz Samsel: Pomiary impedancji szklistych i nanokrystalicznych mieszanych przewodników jonowo-elektronowych w funkcji temperatury w atmosferze gazu obojętnego. 2020-2021. Obroniona 9.02.2021 r.
 37. Paweł Polak: Badanie przejścia metal-izolator w tlenku wanadu (III) i tlenku wanadu (IV). 2021-2022.
 38. Anton Hul: Badanie właściwości fizycznych nanostruktur SiO2 w symulacjach dynamiki molekularnej. 2022-2023