INTERNETOWE LABORATORIUM FIZYKI

"Badanie elektrycznego obwodu rezonansowego RLC"


Autorzy:        
Marcin Hołdyński
Michał Jankowski
Tomasz Grzywna 

Opiekun:             
dr inż. Radomir Kupczak
Teoria - Opis projektu - Instrukcja wykonania ćwiczenia - Formularz (tylko sieć zewnętrzna)  - Galeria


Teoria

Rezonans elektryczny równoległy

              Rezonans elektryczny jest to zjawisko polegające na tym, że w obwodzie elektrycznym zawierającym elementy o reaktancjach indukcyjnych i pojemnościowych następuje, dla pewnych częstotliwości prądu, wzajemna kompensacja tych reaktancji. W wyniku tego wypadkowa reaktancja obwodu równa jest zeru i prąd płynący ze źródła jest w fazie z jego siłą elektromotoryczną.
         Wyróżniamy rezonans szeregowy i rezonans równoległy. Obwód będący w stanie rezonansu nie pobiera ze źródła mocy biernej, występuje zjawisko kompensacji mocy. Moc bierna indukcyjna, pobierana przez obwód, jest równa mocy biernej pojemnościowej. Moce te są przeciwne, dlatego w warunkach rezonansu całkowita moc bierna obwodu jest równa zeru.

              W układzie szeregowym rezystora, cewki i kondensatora, zasilanego napięciem sinusoidalnym U, prąd w obwodzie wynosi: I=U/Z, gdzie:  Z2=R2+(XL-XC)2
Stan rezonansu występuje wtedy, gdy reaktancja indukcyjna jest równa reaktancji pojemnościowej: XC=XL, gdzie  

      Prąd płynący wówczas w obwodzie wynosi: I0=U/R. Napięcia na reaktancjach są sobie równe, lecz przeciwnie skierowane: UL=-UC.
      Do stanu rezonansu można doprowadzić układ zawierający cewkę i kondensator przez odpowiedni dobór ich reaktancji (przez zmianę indukcyjności lub pojemności), lub zmianę pulsacji napięcia zasilającego. Częstotliwość przy której jest spełniony warunek rezonansu szeregowego, nazywamy częstotliwością rezonansową: 

IL=-IC
Y2=1/R2+(BL-BC)2

      Zjawisko rezonansu szeregowego może wywołać niepożądane efekty, w postaci przepięć, ponieważ rezystancja obwodu jest mała, a napięcia na cewce i kondensatorze bardzo duże.

            Rezonans występuje również przy równoległym połączeniu elementów R, L, C. W przypadku, gdy susceptancje cewki i kondensatora są równe: BL=BC.
      Układ równoległy możemy doprowadzić do takiego stanu zmieniając indukcyjność L, pojemność C lub pulsację napięcia zasilającego. Częstotliwość rezonansową obliczamy z tego samego wzoru, jak w układzie szeregowym. Prąd płynący ze źródła wynosi: I0=U/R.
      Gdy BL=BC to admitancja Y osiągnie najmniejszą wartość: Y=1/R, a zatem prąd będzie najmniejszy: I=U.Y.
      Im większa rezystancja R tym mniejszą wartość osiąga prąd w układzie. W warunkach rezonansu równoległego, w przypadku małej konduktancji, źródło pracuje w warunkach zbliżonych do stanu jałowego.


Opis inernetowego stanowiska badawczego

             Nasza praca polegała na:

Oba przyrządy są połączone z komputerem za pomocą portu szeregowe RS-232.

     
Ćwiczenie internetowe uruchamiane jest z formularza, gdzie użytkownik może wpisać swoje dane oraz wybrać jaki układ ma być badany (szeregowy czy równoległy i wartości elementów). Następnie uruchamiany jest pomiar. Po zakończonych pomiarach można obejrzeć wyniki w postaci wykresu w formacie .JPG.
Przykładowe wyniki pomiaru rezonansu, dla układu równoległego RLC, są przedstawione na wykresie poniżej.

przykładowy wykres z pomiarów


Wyniki pomiarów można pobrać w postaci spakowanego pliku tekstowego *.ZIP i opracować je np. przy pomocy swojego komputera.
      Nasze stanowisko pomiarowe pozwala wykonać doświadczenie fizyczne bez wychodzenia z domu. Aplikacja może być dołączona do "INTERNETOWEGO LABORATORIUM Z FIZYKI".

Instrukcja wykonania ćwiczeniaPrzykładowy formularz

 


             Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia zapoznaj się z wartościami MIN i MAX częstotliwości dla badanego efektu przedstawionymi w tabelach.

        Zaplanuj wykonanie ćwiczenia w dwóch etapach:
zgrubny - ustal parametry częstotliwości tak, aby wykonać w zaplanowanym zakresie ok. 20 pomiarów;
dokładny - ustal zakres częstotliwości tak,  aby wykonać ± 10 pomiarów od punku rezonansu co 100 Hz.


Zakresy częstotliwości dla poszczególnych konfiguracji
układu równoległego RLC

Lp.
Konfiguracja
MIN
MAX
1.
L1C1 2 kHz 20 kHz
2.
L1C2 0,1 kHz 10 kHz
3.
L1 (C1+C2) 0,1 kHz 10 kHz
4. L2C1 40 kHz 85 kHz
5.
L2C2 2 kHz 18 kHz
6.
L2 (C1+C2) 2 kHz
20 kHz
gdzie:   R=47 k,  L1= 17.5 mH, L2=70 H, C1=510 pF, C2=22 nF.

Zakresy częstotliwości dla poszczególnych konfiguracji
układu szeregowego RLC

Lp.
Konfiguracja
MIN
MAX
1.
L1C1
10 kHz
220 kHz
2.
L1C2
6 kHz
25 kHz
3.
L1 (C1+C2)
10 kHz
220 kHz
4.
L2C1
100 Hz
10 kHz
5.
L2C1
8 kHz
2.5 MHz
6.
L2 (C1+C2)
6 kHz
25 kHz

gdzie:   R=100 om,  L1= 17.5 mH, L2=70 H, C1=510 pF, C2=22 nF.


Jeżeli zapoznałeś się z powyższym opisem, możesz przystąpić do wykonywania ćwiczenia. Kliknij tutaj (jeżeli pracujesz w sieci zewnętrznej) lub tutaj (jeżeli pracujesz w sieci wewnętrznej), aby otworzyć formularz.


Życzymy miłej i owocnej pracy.
POWODZENIA!!!          Strona utworzona dnia 03-12-2003