Ilustracja, stanowiąca motyw przewodni naszej strony WWW pochodzi z raportu międzynarodowego sympozjum "Od Polonu i Radu do Egzotycznych i Superciężkich Jąder". Obok pokazana jest strona tytułowa tego raportu. 

Sympozjum to zorganizował wieloletni Kierownik Zakładu Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki PW

Prof. dr. hab. Stefan Ćwiok

autor wielu niezwykle cennych prac dotyczących struktury jądra atomowego.

Ilustracja ta została zaczerpnięta (i nieco zmodyfikowana) z raportu pt. "Nuclear Structure at the Limits" wygłoszonego w czasie tego Sympozjum przez Prof. Witolda Nazarewicza - absolwenta naszego Wydziału.

Ilustracja pokazuje przebieg tzw. ścieżki stabilności wzdłuż której grupują się jądra atomowe istniejących w przyrodzie pierwiastków. Nieco dalej od ścieżki położone są jądra pierwiastków niestabilnych.  Ścieżka prowadzi od jądra atomu wodoru (protonu, złożonego z trzech kwarków) do pierwiastków transuranowych. W zderzeniach najcięższych jąder tworzona jest tzw. plazma kwarkowo-gluonowa - stan materii, w pierwszych chwilach istnienia Wszechświata.

Ilustracja pokazuje także związki (mosty) pomiędzy oddziaływaniami na poziomie kwarkowej struktury materii, a siłami łączącymi nukleony w jądra atomowe, a nawet  ... gwiazdy neutronowe. 

Wszystko to stanowi przedmiot badań prowadzonych w Zakładzie Fizyki Jądrowej PW.

powrót