Menu: Witamy > Badania naukowe > Pracownia metali amorficznych i nanokrystalicznych

Pracownia metali amorficznych i nanokrystalicznych


Gmach Mechatroniki, ul. Św. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa

SKŁAD

prof. dr hab. Krystyna Pękała, tel.: 234 8214, pok.322, pekala(na)mech.pw.edu.pl - kierownik
dr inż. Jerzy Antonowicz, tel.: 234 8214, pok. 322, antonowi(na)if.pw.edu.pl
mgr inż. Przemysław Dzięgielewski, tel. 234 8231, pok. 326, pdziegielewski(na)if.pw.edu.pl

TEMATYKA BADAWCZA
Badanie struktury elektronowej i atomowej metalicznych materiałów amorficznych i nanokrystalicznych
 
ZAGADNIENIA BADANE W PRACOWNI
1. Zjawiska transportu elektronowego w stopach amorficznych i nanokrystalicznych.
2. Struktura elektronowa, atomowa i magnetyczna stopów amorficznych.
3. Mechanizm i kinetyka procesów nanokrystalizacji.
4. Struktura atomowa i własności magnetyczne stopów nanokrystalicznych.


TECHNIKI POMIAROWE
Procesy transportu elektronowego badane są przy pomocy pomiarów oporu elektrycznego i siły termoelektrycznej w zakresie temperatur 100 - 1200K. Do analizy kinetyki i mechanizmów nanokrystalizacji szkieł wykorzystywane są metody synchrotronowe, takie jak dyfrakcja promieni X (XRD) oraz jednoczesne nisko- i szerokokątowe rozpraszanie promieni X (SAXS/WAXS). Określanie struktury szkła odbywa się na podstawie pomiarów struktury subtelnej rentgenowskich widm absorpcji (XAFS).
Badamy stopy amorficzne uzyskane metodą szybkiego chłodzenia fazy ciekłej. Są to zarówno stopy niemagnetyczne na bazie Al jak i stopy magnetyczne na bazie Fe, Fe-Co, Ni.

 
OSIĄGNIĘCIA
 • Opracowanie nowej metody analizy kinetyki nanokrystalizacji na podstawie widm dyfrakcji promieni X.
 • Udowodnienie występowania separacji fazy szklistej w amorficznych stopach aluminium.
 • Opracowanie modelu wiążącego separację fazy amorficznej z nanokrystalizacją szkieł metalicznych.
 • Modelowanie procesu nanokrystalizacji przy pomocy temperaturowych zależności oporu elektrycznego i siły termoelektrycznej.
 • Powiązanie parametrów transportu elektronowego ze stopniem lokalizacji elektronów przewodnictwa.
WSPÓŁPRACA
 • European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), Grenoble
 • Laboratoire de thermodynamique et de physico-chimie métallurgiques, Institut National Polytechnique de Grenoble
 • Department of Crystalline Materials Science, Nagoya University, Japan
 • Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences
 • Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
 • Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 • Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków