Filtrowanie gazów

Technologia opiera się na wzbudzeniu cząsteczek gazu za pomocą wiązki elektronów. SO2 i NOx są utleniane i reagują z para wodna tworząc kwasy, które neutralizuje się amoniakiem. Otrzymany stały produkt jest handlowym nawozem sztucznym stosowanym w ogromnych ilościach jako składnik wiążący mieszanek NPK. Obydwa zanieczyszczenia usuwa się w suchym, jednostopniowym procesie.
Proces przebadano w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i w Polsce. W ciepłowni Kawęczyn zbudowana została duża stacja pilotowa.

Nowe rozwiązania, zastosowane w polskiej stacji pilotowej przedstawiono na rysunku. Prowadzą one do zmniejszenia zużycia energii o 20-30%. Osiągnięta wydajność usuwania zanieczyszczeń jest wysoka i wynosi 98% dla SO2 i 70-90% dla NOx, w zależności od warunków procesu. Można uzyskać wysoka wydajność usuwania SO2 przy bardzo małym zużyciu energii (około 1% mocy bloku). Większa cześć energii zużyta zostaje na redukcje NOx. Wydajność SO2 silnie wzrasta ze spadkiem temperatury, natomiast w przypadku NOx - wydajność wzrasta ze wzrostem temperatury. Zjawiska te pozwalają na dostosowanie warunków procesu do zadanej wydajności usuwania tych zanieczyszczeń (zgodnie z obowiązującymi normami emisji). Zależnie od wymagań można zmieniać temperaturę na wyjściu od 65 do 90ºC. Proces można łatwo kontrolować. W procesie usuwa się także lotne związki organiczne.
Intensywne badania przeprowadzone we współpracy z MAEA, JAERI (Japonia), FK Karlsruhe) i innymi instytucjami stały się podstawa do zaprojektowania instalacji przemysłowej, która ma być zbudowana w EC Pomorzany (Zespól Elektrowni Dolna Odra). Instalacja będzie oczyszczać gaz z dwóch kotłów, każdy o mocy 60 MW.
Koszty inwestycyjne i operacyjne są około 20% niższe niż dla procesów konwencjonalnych, a wymagania co do przestrzeni o 20% niższe. Ma to istotne znaczenie w przypadku instalacji budowanej na juz funkcjonujących elektrowniach. Próby przeprowadzone w stacji pilotowej i na instalacji laboratoryjnej na zlecenie Berkeley Research Association (USA) oraz CChEN (Chile) potwierdziły możliwość wykorzystania procesu do oczyszczania gazów powstających ze spalania węgla o wysokiej zawartości siarki (około 3000 ppm) i z procesów hutniczych miedzi (do 15% objętości SO2). Kombinowany proces z użyciem energii mikrofalowej i wiązki elektronowej został opatentowany a Ebara Co. wykupiła 30% własności patentu.
Polska stacja pilotowa uhonorowana została złotym medalem z wyróżnieniem jury na 44 Światowej Wystawie Wynalazków "Eureka" w Brukseli w 1995 roku.

Źródło

  1. http://www.ichtj.waw.pl/ichtj/market/m-pol/dep_06/so2.htm