3. Torowy cykl paliwowy

3.1 Pojęcie cyklu paliwowego – charakterystyka ogólna

            Cyklem paliwowym nazwano system operacji przemysłowych i procesów technologicznych, mających na celu przygotowanie paliwa do reaktorów jądrowych, a także przerób paliwa wypalonego w reaktorze i składowanie odpadów. Umownie jądrowy cykl paliwowy dzieli się na trzy stadia:

-początkowe (zawiera obiekty cyklu od wydobycia rudy do wytwarzania elementów paliwowych),

-zasadnicze,

 -końcowe (składowanie, przeróbka, transport, usuwanie paliwa wypalonego i odpadów).

         Obecnie najmniej jest opanowana końcowa część cyklu.

         Zasadą jest, że przy prowadzeniu różnego rodzaju uogólniających badań jądrowego cyklu paliwowego jako jego elementy (etapy) rozpatruje się nie rzeczywiste, a tak zwane modelowe obiekty. Ich charakterystyki dobiera się w oparciu o uogólnienie charakterystyk obiektów działających lub wyników obliczeń i ocen dla planowanych bądź projektowych obiektów.

         Cykl paliwowy może być otwarty lub zamknięty. W cyklu paliwowym zamkniętym (zwanym również cyklem                  z  recyklizacją paliwa) paliwo wypalone podlega procesowi przerobu, w wyniku którego odzyskuje się materiały rozszczepialne nie wypalonego do końca paliwa w reaktorze. Są one ponownie wykorzystywane do wytwarzania świeżych elementów paliwowych.

         W cyklu paliwowy otwartym (zwanym również cyklem bezrecyklizacją paliwa) paliwo wypalone nie jest regenerowane: wypada wtedy bardzo trudne technologicznie ogniwo cyklu paliwowego- przerób paliwa wypalonego. Paliwo wypalone jest wtedy składowane podobnie jak odpady promieniotwórcze, z tym ze zazwyczaj sposób jego składowania zapewnia możliwość poddania go przerobowi w przyszłości [2,9,10].

 

         3.2. Torowy cykl paliwowy    Thorium Fuel Cycle

   Torowy cykl paliwowy rozpoczyna się zakupem materiałów. Standardowe materiały to  zwykła sól Th (NO3)4 *4H2O. Jako materiały łatwo rozpadające się używa się wzbogacony 235U, Pu lub  233U.  wytwarzany gdzieś indziej. Materiały te są dostarczone jako oczyszczone związki chemiczne w dogodnej formie. W następnej fazie materiały te są chemicznie przetwarzane w potrzebne związki chemiczne mieszane

 

Rys 9. Schemat torowego cyklu i formowane w ciała paliwowe. paliwowego [18].

          Dla niektórych typów reaktorów paliwo może być w postaci kulek lub pręcików. Ciała paliwowe są dołączone do odpowiednich materiałów i składowane w elementach paliwowych. Po odpowiednich testach i przeglądach, elementy paliwa są ładowane do reaktora.   W reaktorze, materiały  rozkładają się, są  „palone”, podczas gdy niektóre cząstki toru są zamieniane w 233U. Po wystarczającym napromieniowaniu, paliwo jest wypuszczane. Jest wtedy wysoce radioaktywne i musi być składowane przez jakiś czas, tak aby produkty ulegające rozpadowi mogły się rozpaść do racjonalnego poziomu dla następnego przetwarzania. Nawet po chłodzeniu, zużyte elementy paliwa muszą być bardzo dokładnie chronione.

                                                                                               

         Następnie paliwo musi być mechanicznie albo chemicznie neutralizowane a chemicznie przetwarzane, aby usunąć produkty rozpadające się oraz by oddzielić uran, tor i pluton. Materiały odnawialne zamykają cykl paliwowy i są wykorzystywane do ponownej produkcji paliwa. Materiały te są w jakimś stopniu radioaktywne – zależy to od oddzielenia rozkładających się produktów i czasu tworzenia 233U- produktów ubocznych. Pomimo, że cykl paliwowy toru jest podobny do cyklu uranowo – plutonowego, to ponowne przetwarzanie torowych elementów paliwowych stwarza mniejsze problemy niż w przypadku paliwa uranowego.

 

1.Feed materials Th, U, Pu – wprowadzenie materiałów rozszczepialnych, 2. Feel elements fabrication – produkcja elementów paliwa, 3. Irradiation exposure – podanie elementów paliwa napromieniowaniu, 4. Cooling period – okres chlodzenia,5. Shipping of spent fuel – transpor zużytego paliwa,6.Chemical reprocessing – recykling, 7.Waste disposal –  usunięcie odpadów (skladowanie).

Rys 10. Poglądowy schemat torowego cyklu paliwowego [19]. 

Rys11. Reakcja jądrowa  przeistoczenia 232Th w 233U [19].

         Użycie toru jako paliwa w reaktorach jest oparte na procesie (n,γ) wykorzystującym 232Th. Pozostałe jądra 232Th są niestabilne i pod wpływem emisji promieni beta rozkładają się na 233Pa - Te jądra są również beta niestabilne i rozkładają się na 233U – emitent promieni alfa. Jądra 233U są rozkładane przez neutrony termiczne. Średnia liczba neutronów wyemitowanych przypadających na jeden zaabsorbowany neutron (η) jest większa dla 233U niż dla 235U (poniżej 40 keV η dla 233U – to nawet więcej niż dla 239Pu). Dla najbardziej znaczących radionuklidów, całkowita stała gamma, charakteryzująca promieniowanie gamma, jest równa: dla 212Pb - K γ»660 R/h, dla 212Bi - K γ»520 R/h, dla 208Tl- K γ»1,5*104R/h. Szczególnie wysoka jest zawartość dla ostatniego radionuklidów. Maksymalna koncentracja radionuklidu 232U w końcu kampanii w płaszczu reaktora prędkiego wynosi 50 - 120g 1t 233U.

 

232Th (n,2n) 231 Th β- 231Pa (n, γ) 232Pa β- 232U

232Th (n,n) 233 Th β- 233Pa  β- 233U (n, n) 232U

Rys 12. Podstawowe łańcuchy przemian jądrowych, prowadzących do powstania 232U w paliwie torowym –produkcja  233U [27].

 

 

 

Rys13. Transformacja toru w uran [25].

 

          232U jest punktem początkowym rozpadu w łańcuchu prowadzącym do  stabilnego izotopu 208Pb. W procesie rozpadu powstają produkty wysoce gamma aktywne – 212Bi i 202Tl. Produkty rozpadu 232Th są oddzielane   w przetwarzaniu chemicznym, ale 232U wychodzi   z ukończonym produktem 233U, a  228Th powstaje z 232Th.  Dlatego też,  oba uran i tor- są wysoce gamma aktywne zaraz po ponownym przetwarzaniu.

         Do wad przetwarzania paliwa torowego zalicza się też to, że:

- paliwo torowe wymaga silniejszych rozpuszczalników np. bardziej skoncentrowanego kwasu azotowego i obecności fluoru jako katalizatora,

- paliwo torowe musi być przetwarzane przez urządzenia dużej wielkości w mniejszym stopniu niż odpowiednie paliwa uranowe,

- niektóre utrudnienia  mogą wymagać większych nakładów lub uniemożliwić wytwarzanie pewnych paliw w fabryce zaprojektowanej do produkcji paliw uranowych [18].

         Ważna cechą tego cyklu jest możliwość, bez istotnego obniżenia  współczynnika konwersji, otrzymywania   w blankietach torowych 233U. Można przy tym uniknąć trudności, związanych z otrzymywaniem 233U w rdzeniu.  Uzyskiwany w płaszczu 233U zawiera mniej 232U, którego produkty rozpadu w znacznym stopniu decydują o trudnościach technologicznych zewnętrznego cyklu paliwowego. W efekcie małej gęstości strumienia neutronów w płaszczu maleje szkodliwy wpływ 233Pa.

 

         Z powodu wyższego spalania i lepszej wydajności termicznej, niektóre paliwa torowe mogą być produkowane bez wysokich dodatkowych kosztów.

         Ważną cecha torowego cyklu jest to, że w reakcjach zachodzących liczba długożyjących, radioaktywnych transuranowców (w cyklu uranowym są to głównie izotopy plutonu (Pu), ameryku (Am) i kiuru (Cm)) jest znacznie mniejsza, a właśnie one są źródłem kłopotów związanych ze składowaniem radioaktywnych "popiołów". W cyklu torowym jedynym długożyjącym transuranowcem jest izotop neptunu (237Np), produkowany w bardzo niewielkich ilościach, w porównaniu na przykład do ilości 243Am, który jest jego odpowiednikiem w cyklu uranowym. Po drugie, w cyklu torowym produkowane są jedynie śladowe ilości 239Pu, izotopu, który odgrywa istotną rolę w przemyśle zbrojeniowym. W odpadach uranowych występują względnie trwałe radionuklidy 232UTh ( T1/2 =7,6 104 lat) produkt jego rozpadu 226Ra (T1/2 =1,6103 lat). W odpadach torowych najbardziej trwały radionuklid 228Ra ma okres półrozpadu T1/2 =5,8 lat, jest to wartość znacznie niższa niż dla wymienionych  nuklidów promieniotwórczych z szeregu uranowego.  Aktywność odpadów torowych opada o wiele szybciej niż aktywność odpadów uranowych [19 - 27].

             

Rys14. Schemat rozpadu promieniotwórczego szeregu torowego (a) i uranowego (b) [27]

3.3. Torowy a uranowy cykl paliwowy

Rys 15. Budowa izotopowego łańcucha systemów paliwowych Th 233 i 238U – 239Pu  [26].

 

            W uproszczonym zestawieniu przedstawiającym dwa izotopowe schematy, pokazano podobieństwo i różnicę omawianych systemów. W systemie torowym główną różnicą jest przejściowe powstawanie 233Pa, który jest silnym pochłaniaczem neutronów i którego rozpad jest powolny. Ponieważ w trakcie rozpadu 233Pa powstaje rozszczepialny 233U, kontrola reaktywności w czasie wyłączenia reaktora jest skomplikowana. W widmie neutronów termicznych, 233U ma dużo niższe alfa (σcf), a zatem wyższe eta /υ/(1+α) niż 239Pu. Ta różnica w eta nie jest tak duża, jak mogła by sugerować różnica w alfa, ponieważ 239Pu ma większy υ lub większą liczbę neutronów powstających w trakcie rozszczepienia. W obszarach termicznej i epitermicznej energii 233U przez cały okres wypalania osiąga średnio wyższy współczynnik przemiany niż można uzyskać stosując pluton lub 235U. Zatem w systemie torowym czas trwania reaktywności może być dłuższy, co spowoduje zwiększony uzysk materiału rozszczepialnego na końcu cyklu paliwowego. W reaktorach prędkich współczynnik powielania przy cyklu  232Th - 233U maksymalnie może osiągnąć wartość 1,2. Mimo, że jest on niższy niż współczynnik powielania w systemie plutonowym (1,6), lecz jest jeszcze znaczący. Tym bardziej, że w praktyce różnice między tymi współczynnikami nie są tak duże. Dla dużych systemów a tlenkami plutonu       i uranu współczynnik powielania wynosi około 1,35 podczas gdy      w systemie torowym współczynniki te mogą osiągnąć wartości bliskie maksymalnej. Tor metaliczny jako materiał płaszcza reaktora powinien być dopuszczalny,  ponieważ posiada znacznie lepszą stabilność radiacyjną niż uran. W reaktorach termicznych najistotniejszą zaletą torowego cyklu paliwowego   w porównaniu z cyklem, uranowym jest potencjalnie wysoki współczynnik przemiany (WP).  W reaktorze, każda jednostka zużytego paliwa produkuje WP jednostki paliwa rozszczepialnego, a potem zużycie paliwa jądrowego netto jest proporcjonalne do 1_WP. Jeśli, pozostałe parametry będą stałe, typowy reaktor wodny   o współczynniku przemiany 0,6 będzie zużywał dwukrotnie więcej paliwa na jednostkę wytworzonej energii niż reaktor      z torowym cyklem paliwowym, którego współczynnik przemiany wynosi 0,8. A zatem wyższy współczynnik przemiany  prowadzi bezpośrednio do obniżenia kosztów zużycia paliwa całkowitych kosztach cyklu paliwowego.

            Tor ma dużo mniejszy przekrój czynny i wyższy próg energetyczny dla rozszczepień niż 238U. W konsekwencji, małego efektu rozszczepienia neutrinami prędkimi tor niewiele wpływa na polepszenie współczynnika powielania. Jednak przyczynia się do zmniejszenia reaktywności, gdyż wzrost efektu prędkiego wpływa na straty sodu. Zastosowanie torowego cyklu w reaktorach prędkich zmniejsza problemy związanie z bezpieczeństwem [26,27].