1. Wstęp
  2. Przyczyny zajścia i przebieg reakcji
  3. Zarys historii reaktora w Oklo
  4. Znaczenie naturalnych reaktorów

Wstęp

Niezwykle ciekawym przykładem reaktora jądrowego jest naturalny reaktor w miejscowości Oklo w południowo-wschodnim Gabonie (zdjęcie poniżej [b]). Odkryto tam złoża rud uranowych o kształcie soczewek, których średnica wynosi ok.10m, a grubość ok.1m. Zauważono, że w złożu tym było znacznie mniej (ok. 0.5%) uranu 235 niż normalnie. Odkryto jednocześnie znacznie większe stężenie lżejszych pierwiastków promieniotwórczych, które rozpoznano jako będące produktami rozszczepienia U-235. W szczególności neodymu Nd-143 było dwukrotnie więcej (24% zamiast 12%) niż w innych naturalnych złożach, a jest on charakterystycznym produktem rozpadu. Takie znalezisko doprowadziło do wniosku, że w bardzo odległej przeszłości ( ok. 2.109 lat temu), kiedy naturalne stężenie uranu U-235 było dość duże, funkcjonował tam naturalny reaktor jądrowy. Aby zapoznać się z historią reaktora, kliknij.

 

 
 

Powrót

 

Przyczyny zajścia i przebieg reakcji

Aby mogła zajść reakcja w reaktorze naturalnym muszą być spełnione warunki identyczne do tych które należy spełnić aby zainicjować reakcję w reaktorze zbudowanym przez człowieka, tzn.  potrzebna jest odpowiednia koncentracja uranu, niska koncentracja związków absorbujących neutrony, obecność w wystarczającym wymiarze substancji mogącej zostać moderatorem oraz rozmiary pozwalające na zajście reakcji łańcuchowej i podtrzymanie jej, wszystkie te wymagania  w przypadku Oklo ukazuje rysunek poniżej [b] : 

Wymagania te zostały spełnione w przypadku reaktora w Oklo w następujący sposób:

-odpowiednia zawartość U-235 (tj. ok. 3%) została zapewniona w sposób naturalny, gdyż reakcja rozpoczęła się ok. 2.109 gdy jeszcze naturalne zasoby tego izotopu były wystarczające (będzie o tym mowa dalej)

-położenie geologiczne sprawiło, że rejon reaktora był wolny od pierwiastków zwanych "neutron poissons", tzn. takich, które mają duże przekroje czynne na chwytanie neutronów, co powoduje występowanie reakcji konkurencyjnych do rozszczepienia i tym samym zakłócających prace reaktora; do takich pierwiastków należą np. kadm i bor

-moderatorem, czyli substancją spowalniającą neutrony aby mogły wejść w reakcję z U-235, w przypadku Oklo była woda, której duże ilości przesiąkały przez skały w rejonie reakcji, a także pewne ilości naturalnie występującego węgla (pierwiastka)

-odpowiednie (podane wyżej) rozmiary spowodowały, że mogła zaistnieć samopodtrzymująca się reakcja jądrowa

Przebieg reakcji natomiast był następujący: po wypełnieniu trzech z czterech powyższych wymagań przesiąkająca przez złoże uranu woda w czasie opadów zaczęła spełniać rolę moderatora umożliwiając łańcuchowe rozszczepienie U-235. Po spowodowanym reakcją podwyższeniu temperatury woda odparowywała i wtedy samoczynnie reaktor przerywał swoją pracę. Po ochłodzeniu woda znów zaczynała się dostawać w obszar złoża i reakcja rozpoczynała się od nowa. Tak działo się aż do wykorzystania wszystkich naturalnych zasobów U-235.            W tym miejscu należ zwrócić uwagę na jeszcze jeden zaskakujący fakt : okazuje się, że w reaktorze w Oklo zachodziły nie tylko reakcje z udziałem U-235, ale także z plutonem Pu-239. Biorą pod uwagę fakt, że żadne złoża plutonu tam nie występują dochodzi się do wniosku, że pluton ten został wyprodukowany na miejscu z U-238 zgodnie z poniższym schematem [b]:

A więc, Oklo można traktować jak naturalny reaktor powielający, tzw. "breeder reactor". Jak widać odbywało się to w ten sposób, że powstałe w wyniku rozszczepienia neutrony oddziaływały z U-238 (absorpcja), powodując powstanie nietrwałego ze względu na rozpad b jądra U-239, które w wyniku tychże przemian dawało ostatecznie Pu-239. Tak  więc, pomimo naturalnego pochodzenia procesy fizyczne w Oklo były nie mniej skomplikowane niż w dzisiejszych reaktorach.

Powrót

 

Zarys historii reaktora w Oklo 

Jak zostało powiedziane wyżej, proces reakcji łańcuchowej został zapoczątkowany w Oklo około 2.109 lat temu, gdy zasoby naturalne U-235 były znacznie większe niż obecnie. Warto byłoby w tym momencie bliżej przyjrzeć się czasowej ewolucji reaktora w Oklo. Zgodnie z poniższym schematem [b], czas reaktora można podzielić na cztery okresy: 

Okres I: < 3.5 miliarda lat - mobilizacja uranu. Pojawiająca się w tym momencie ekspansja roślin spowodowała zmianę składu atmosfery ziemskiej  i pojawienie się w niej znacznych ilości tlenu. Tlen ten po przedostaniu się do wód gruntowych zaczął powodować (po uprzednim połączeniu się z innymi związkami) rozpuszczanie się drobin uranowych, których stężenie na początku tego okresu liczyło się w częściach na milion. Tak rozpuszczony uran dostał się do źródeł i rzek podziemnych.

Okres II: 3.5 - 2.8 miliarda lat - formowanie się rudy (reaktora). Płynące podziemne rzeki niosły ze sobą znaczące ilości osadów, które gromadząc się w pewnych miejscach powodowały zwiększanie się w tychże miejscach koncentracji rudy uranowej. Po jakimś czasie (po odparowaniu wody) spowodowało to postanie owalnych piaskowców. Opadający na tenże piaskowiec deszcz powodował wniknięcie do jego środka wody, która wykorzystując redukcyjne własności niektórych pierwiastków wchodzących w skład piaskowca spowodowała z kolei powstanie dwutlenku uranu o bardzo wysokiej koncentracji (do 50%).

Okres III: około 2 - 1.8 miliardy lat - działanie reaktora opisane powyżej.

Okres IV: 1.8 miliarda lat - teraz - rozpad produktów reakcji. Produkty te zapoczątkowały szeregi promieniotwórcze, które są ciągami przemian jądrowych trwających aż do uzyskania izotopów stabilnych.

Powrót

 

Znaczenie naturalnych reaktorów

Reaktory naturalne mają bardzo duże znaczenie dla badań naukowych i to w wielu dziedzinach. Po pierwsze dla geologów jest to niezwykła możliwość studiowania zamierzchłej  przeszłości skorupy ziemskiej. Dla biologów i ekologów Oklo jest "eksperymentem" polegającym na badaniu wpływu na środowisko naturalne długotrwałego składowania odpadów radioaktywnych. Ponadto jest pośrednim dowodem, jak wielki wpływ miało pojawienie się roślin na zwiększenie poziomu tlenu  na Ziemi. Fizycy mają niepowtarzalną okazję zbadania niezliczonej ilości zjawisk związanych z rozpadami promieniotwórczymi i samego zjawiska występowania naturalnych reaktorów. Wszyscy inni natomiast mogą się zainteresować tą tematyka po prostu dlatego, że są to rzadkie i niezwykle intrygujące obiekty. 

Powrót

© Krzysztof Zberecki
Aktualizacja: kwietnia 01, 2001 .