METODY FIZYKI JĄDROWEJ W ŚRODOWISKU PRZEMYŚLE I MEDYCYNIE 

PRACA ZALICZENIOWA:

ROLA ENERGETYKI JĄDROWEJ W WYTWARZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ  (W RÓŻNYCH KRAJACH PORÓWNANIE Z INNYMI RODZAJAMI ENERGII)

AUTOR:

RAFAŁ DYBICZ

DATA OPRACOWANIA: 17.12.2003

ROK AKADEMICKI 2003/2004 

 

1. Wstęp

2. Historia rozwoju elektrowni jądrowych

3. Zasada działania elektrowni jądrowej

4. Podstawowe typy elektrowni jądrowych

5. Porównanie elektrowni jądrowych z konwencjonalnymi

6. Dane dotyczące produkcji energii elektrycznej wytwarzanej  w elektrowniach jądrowych

7. Perspektywy rozwoju

8. Bibliografia

 


1. Wstęp

  Jednym z donioślejszych faktów w historii naszej cywilizacji było zbudowanie maszyny parowej przez Jamesa Watta. Maszyna parowa zamieniając ciepło na energię mechaniczną zastąpiła w pracy człowieka i zwierzęta pociągowe. Równie przełomowymi wydarzeniami były wynalezienie silnika spalinowego, żarówki, a w końcu urządzeń elektronicznych. Wraz ze przyrostem liczby wynalazków i rozwoju naszej cywilizacji stopniowo wzrastał poziom zapotrzebowania na energię. Według danych statystycznych w  przeciągu 2000r. świat zużył łącznie 8752,4 [mln toe] energii (1toe - ilość energii zawarta w 1 tonie ekwiwalentnej ropy naftowej (oil equivalent). 1 toe = 41,86 GJ = 107 kcal) [6]. Obecnie obserwujemy ciągły wzrost zużycia energii. Według prognoz  zapotrzebowanie na energię w roku 2020 będzie w skali całego globu o 50% większe w stosunku do stanu z 2000r. Problem ten dotyczy również Polski. Zakłada się, że zapotrzebowanie na energię do 2020r. wzrośnie   w przedziale od 60 do 120 % w stosunku do obecnego poziomu. Przekracza to znacznie możliwości działających obecnie w naszym kraju  elektrowni.

Zaspokojeniem potrzeb energetycznych Świata zajmuje się ENERGETYKA, jeden z najważniejszych działów gospodarki światowej a także nauki i techniki. Energetyka w ogólnym rozumieniu zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii. Użyteczne formy energii (mech., elektr. oraz ciepło) uzyskuje się w wyniku przetwarzania energii pierwotnej zawartej w źródłach odnawialnych i nieodnawialnych tzw. energii źródła.

Obecnie większość energii elektrycznej wytwarzamy, spalając paliwa kopalne - węgiel kamienny i brunatny, ropę naftową i gaz ziemny. W wyniku spalania powstaje dwutlenek węgla - gaz odpowiadający za powstanie efektu cieplarnianego.  Paliwa kopalne zawierają również pewne ilości związków siarki, które podczas spalania kopalin tworzą tlenki siarki. Tlenki mieszając się z parą wodną w atmosferze tworzą kwas siarkowy, który spada w postaci kwaśnych deszczów. Elektrownie węglowe wytwarzają ponadto dużo pyłu, unoszonego przez wiatry na duże odległości. Pomysłem na ograniczenie ilości spalin jest powolne wycofywanie się ze spalania kopalin. Równocześnie jednak nie możemy ograniczyć produkcji energii w związku z rosnącym na nią zapotrzebowaniem.

Ważnym elementem systemu energetycznego są elektrownie wodne. Spiętrzając wodę,  wykorzystujemy jej energię do napędzania turbin elektrycznych. Nie powstają przy tym żadne produkty uboczne, energia z elektrowni wodnych jest naprawdę "czysta" i - co bardzo ważne - jej źródła są odnawialne. Jednak zapory wodne nie są korzystne dla środowiska. Podczas ich budowy zostają zniszczone przez zalanie ekosystemy dolin rzecznych. Zmieniają się też warunki wodne dookoła. W przegrodzonych rzekach zanikają ryby wędrowne, jak np. węgorze, jesiotry czy łososie. Brzegi zbiorników zaporowych, w odróżnieniu od naturalnych jezior mają skąpą roślinność z powodu wahań poziomu wody. Zbiorniki powoli wypełniają się mułem, nanoszonym przez rzekę i wypłycają - czas eksploatacji jest więc ograniczony.

W każdej elektrowni jądrowej, na skutek rozszczepienia ciężkich jąder atomowych, zachodzi przemiana części energii wiązania jądra, zwanej ENERGIĄ JĄDROWĄ, poprzez pośrednią postać energii, jaką jest energia cieplna, w energię elektryczną. Podstawowe paliwo zasilające reaktory jądrowe to głównie uran U - 235 oraz pluton Pu - 239.  Nie tworzy się przy tym dwutlenek węgla, tlenki siarki, azotu.  Produktem ubocznym są jednak odpady radioaktywne - głównie zużyte paliwo reaktorów jądrowych, które wydziela szkodliwe promieniowanie przez tysiące lat. Promieniowanie radioaktywne jest groźne dla wszystkich organizmów, wywołuje bowiem zmiany w materiale genetycznym. U człowieka zmiany te mogą być przyczyną białaczki lub rozwoju raka. Odpady radioaktywne muszą być składowane w specjalnych miejscach tak, aby nie wywoływały skażenia środowiska ani teraz, ani w przyszłości. Takich bezpiecznych miejsc jest jednak bardzo mało. Na początku tego roku na świecie było czynnych  444 jądrowych bloków energetycznych o łącznej mocy netto 351 GW. Łączny czas eksploatacji wszystkich reaktorów jądrowych wyniósł 9820 reaktorolat.  Oprócz zastosowań w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej reaktory jądrowe pracują również jako napęd okrętów, oraz mają szerokie zastosowanie w medycynie.

Skok na początek


2. Historia rozwoju elektrowni jądrowych

Rozwój energetyki jądrowej na szeroką skalę zapoczątkowało odkrycie neutronu, którego dokonał w 1932r. angielski fizyk James Chadwick,, oraz przeprowadzone eksperymenty z przemianami jądrowymi (naświetlanie protonami, cząstkami a i neutronami jąder atomów.).  Jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej (na przełomie lat 1938/1939) chemicy niemieccy, Otto Hahn i Fritz Strassmann opublikowali wyniki eksperymentu, w którym bardzo dokładnie zbadali produkty reakcji i stwierdzili, że za pomocą neutronów udało im się rozszczepić jądro uranu. To był moment, w którym dotychczasowe teoretyczne przewidywania, że człowiek zapanuje nad energią znajdującą się w jądrze atomowym, stały się faktem. Reakcja rozszczepienia przebiegała według wzoru poniżej a ilustrację graficzną prezentuje rys.1:
235 U 92 + 1 n 0 => [ 236 U 92]* => 141 Ba 56 + 92 Kr 36 + 3 1 n 0 + Q
. Lata wojny to okres uwikłania badań atomowych w pracę na rzecz sfer wojska, których celem było  wynalezienie bomby atomowej, zrzuconej następnie na Hiroszimę i Nagasaki. Efektem tych badań kilkanaście lat później jest,
energetyka jądrowa.

 Pierwsza elektrownia jądrowa na świecie rozpoczęła pracę 27 czerwca 1954r. w Obnińsku ok. 120 km na zachód od Moskwy.  W 1956 r. w Colder Hall w Anglii uruchomiono kolejną elektrownie jądrową. Lata 70 i 80-te dwudziestego wieku to szybki rozwój energetyki jądrowej. Obecnie energetyka jądrowa to dojrzała i wysoko rozwinięta technologia.

Skok na początek


 


3.Zasada działania elektrowni jądrowej
      W każdej elektrowni jądrowej zachodzi na skutek rozszczepienia ciężkich jąder atomowych (uranu U - 235, plutonu Pu - 239 i plutonu Pu - 241), przemiana części energii wiązania jądra, poprzez pośrednią postać energii, którą jest energia cieplna, w energię elektryczną. Proces przemiany energii przebiega w trzech etapach:

- przemiana energii jądrowej w energię cieplną;

- przemiana energii cieplnej w energię mechaniczną;

- przemiana energii mechanicznej w energię elektryczną.

Przemiana energii jądrowej w energię cieplną

Przemiana ta odbywa się dzięki reakcji łańcuchowej rozszczepienia jąder atomowych w rdzeniu reaktora. W tej reakcji neutron wnika w ciężkie jądro i powoduje jego rozszczepienie (rys.1) na dwie najczęściej nierówne części, które nazywamy fragmentami rozszczepienia.

rys.1 Reakcja rozszczepienia jądra uranu U - 235.

W wyniku rozszczepienia jądra następuje wyzwolenie energii, tzn. reakcja jest egzotermiczna i pojawiają się:

- produkty rozszczepienia, które w przeważającej części są promieniotwórcze (promieniowanie β -  i γ);

- dwa do trzech neutronów prędkich, które nazywa się neutronami rozszczepionymi;

- promieniowanie γ, które nazywa się promieniowaniem natychmiastowym γ.

    Uwalniająca się energia cieplna jest przekazywana nośnikowi ciepła, przepływającemu przez rdzeń reaktora. Najczęściej nośnikiem energii cieplnej (tzw. chłodziwo)  jest woda dejonizowana (tj.  całkowicie zdemineralizowana) pod wysokim ciśnieniem (do 16 MPa). Chłodziwo pompuje się za pomocą głównych pomp cyrkulacyjnych w zamkniętym obiegu chłodzenia składającym się z kilku równoległych pętli chłodzenia. Każda pętla posiada wytwornicę pary (tzw. wymiennik ciepła) Chłodziwo przepływając przez rury grzejne wytwornicy pary i przekazuje pobrane w reaktorze ciepło wodzie po stronie wtórnej wytwornicy pary. Woda ta pracując pod niższym ciśnieniem niż chłodziwo (max 7 MPa)  paruje. Przy tej operacji chłodziwo ulega wychłodzeniu i jest ponownie kierowane do reaktora. Maksymalna temperatura chłodziwa - ze względu na materiały zastosowane w reaktorze - jest ograniczona do ok. 320°C, dlatego też w wytwornicy pary - przy uwzględnieniu spadku temperatury potrzebnego do przekazania ciepła - wytwarza się para nasycona o temperaturze niższej niż 300°C.

Przemiana energii cieplnej w energię mechaniczną

      Przemiana energii cieplnej w mechaniczną  zachodzi w obiegu termodynamicznym i podlega prawom termodynamiki. W obiegu tym jako czynnik roboczy stosuje się parę nasyconą, wytworzoną w wytwornicy pary. Jest to obieg wodno - parowy znany jako proces Clausiusa - Rankine'a. Parę nasyconą doprowadza się rurociągami pary świeżej do wysokoprężnej części turbiny parowej. W wyniku następującego bezpośrednio potem rozprężenia się pary w turbinie zostaje wykonana praca mechaniczna. Podczas rozprężania się pary nasyconej zwiększa się jej wilgotność. Wilgotność pary w turbinie nie może z reguły przekraczać 8 ÷ 13%, aby nie nastąpiła erozja wywołana kropelkami pary. W celu usunięcia nadmiaru wilgoci strumień pary z wysokoprężnej części turbiny kieruje się do mechanicznego oddzielacza wilgoci i następnie do przegrzewacza międzystopniowego. Po osuszeniu para przechodzi do niskoprężnej części turbiny. Tutaj rozpręża się znowu aż do osiągnięcia granicznej wartości wilgotności, po czym skrapla się w skraplaczu za pomocą układu wody chłodzącej. Ciepło skraplania jest przekazywane przez rury chłodzące do wody chłodzącej a następnie odprowadzane za pośrednictwem tej wody do otoczenia (jezioro, rzeka, chłodnia wieżowa). Skraplanie pary odbywa się przy temperaturze bliskiej temperaturze otoczenia. Temperaturze skraplania wynoszącej 26°C odpowiada ciśnienie ok. 0,0035 MPa. Skropliny muszą być odgazowane ze względu na korozję. W skraplaczu więc należy wytworzyć a następnie utrzymać wysoką próżnię. Duża część niskoprężnej części turbiny jest poddana podciśnieniu. Za pomocą pomp pokonuje się różnicę ciśnień między skraplaczem a wytwornicą pary i doprowadza się skropliny w postaci wody zasilającej do wytwornic pary. Do wykonania tego wymagane jest wykonanie pracy sprężenia, czyli doprowadzenie do procesu energii w postaci napędu pomp. Jednakże ze względu na nieściśliwość wody praca ta stanowi zaledwie kilka procent pracy uzyskanej w turbinie. Tym samym obieg czynnika roboczego jest zamknięty. Część pary pobiera się podczas jej rozprężenia z upustów w różnych stopniach turbiny i wykorzystuje się  do podgrzewania regeneracyjnego wody zasilającej. Dzięki temu rozwiązaniu woda zasilająca na wlocie do wytwornicy pary ma prawie temperaturę wrzenia i wobec tego reaktor musi dostarczyć przede wszystkim ciepło parowania.

Przemiana energii mechanicznej w energię elektryczną

Ta przemiana zachodzi dzięki indukcji elektromagnetycznej w generatorze elektrycznym, którego wirnik jest sprzężony z wałem turbiny. Turbina i generator tworzą agregat zwany turbozespołem.

rys.2.  Uproszczony schemat elektrowni jądrowej z obiegiem pierwotnym i wtórnym.

 

Skok na początek


4. Podstawowe typy elektrowni jądrowych

     Urządzenie, w którym zachodzi kontrolowana reakcje rozszczepienia, nazywamy reaktorem jądrowym. Część reaktora, w której znajduje się materiał rozszczepialny zwany paliwem jądrowym, nazywa się rdzeniem. Rdzeń reaktora otoczony jest zwykle warstwą materiału, zwaną reflektorem, która "odbija" z powrotem znaczną część neutronów uciekających z rdzenia. Rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie ucieczki neutronów z rdzenia, co prowadzi do zmniejszenia wymiarów krytycznych i masy krytycznej oraz polepszenia warunków pracy reaktora. Schemat ideowy reaktora prezentuje rys. 3. oraz rys. 4.

 

                  rys. 3. Elementy konstrukcyjne reaktora jądrowego: 1 - osłona biologiczna, 2 - osłona ciśnieniowa, 3 - reflektor neutronów, 4 - pręty bezpieczeństwa, 5 - pręty sterujące, 6 - moderator, 7 - pręty paliwowe, 8 - chłodziwo.

rys. 4. Pręty paliwowe zanurzone w wodzie
- moderatorze [ reaktor MARIA w Świerku ]

Obecnie w większości budowanych reaktorów energetycznych stosowane są cylindryczne elementy paliwowe. Składają się one z cienkościennej szczelnie zespawanej rurki, zwanej koszulką, w której znajduje się materiał rozszczepialny w postaci pastylek. W czasie pracy reaktora, w wyniku rozszczepień jąder izotopów rozszczepialnych, w pastylkach powstają silnie promieniotwórcze produkty rozszczepienia, które dostają się do przestrzeni między pastylkami a koszulką. Zadaniem koszulki jest zatrzymanie ich wewnątrz elementu paliwowego. Wydostanie się produktów rozszczepienia na zewnątrz stanowiłoby zagrożenie dla personelu i  uniemożliwiłoby prawidłowe funkcjonowanie reaktora. Koszulki wykonane są zwykle ze stali nierdzewnej, stopów cyrkonu lub stopów magnezu. Ze względów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych elementy paliwowe są grupowane w tzw. kasety paliwowe o przekroju kwadratu lub sześciokąta. Między kasetami paliwowymi w rdzeniu reaktora lub wewnątrz kaset są umieszczone pręty regulacyjne wykonane z materiału silnie pochłaniającego neutrony. Są one przeznaczone do sterowania pracą reaktora.

  Ze względu na przeznaczenie reaktory możemy podzielić na:

- energetyczne, przeznaczone do produkcji energii elektrycznej

- badawcze (badania fizyczne, badania materiałów)

- szkoleniowe

- wytwórcze, przeznaczone do produkcji plutonu

- napędowe, przeznaczone do napędu statków

- ciepłownicze

Ze względu na energię dominującej grupy neutronów powodujących rozszczepienia reaktory dzieli się na:

- termiczne

- prędkie

- pośrednie (epitermiczne)

Ze względu na rodzaj moderatora i chłodziwa rozróżnia się reaktory: wodne, grafitowo-gazowe, ciężkowodne, sodowe, organiczne. Ze względu na konstrukcję wyróżnia się reaktory zbiornikowe i kanałowe. W reaktorze zbiornikowym rdzeń jest zamknięty w grubościennym zbiorniku stalowym przystosowanym do pracy pod wysokim ciśnieniem czyli ok. 15 MPa. W reaktorach kanałowych pod wysokim ciśnieniem znajdują się jedynie kanały o niewielkiej średnicy, zawierające pojedyńcze zespoły paliwowe.

     W oznaczeniach typów reaktorów przyjęto konwencję skrótu literowego wyrazów oznaczających w języku angielskim istotne cechy reaktora. Obecnie na świecie dominują następujące typy reaktorów:

- PWR (WWER) - Pressurized Water Reactor - reaktor z wrzącą wodą,

- BWR - Boiling Water Reactor - reaktor z wrzącą wodą,

- HWR - Heavy Water Reactor - reaktor ciężkowodny,.

- GCR - Gas Cooled Reactor - reaktor chłodzony gazem,

- HTR - High Temperature Reactor - reaktor wysokotemperaturowy,

- LMFBR - Liquid Metal Fast Breeder Reactor - prędki reaktor powielający chłodzony ciekłym metalem,

- CANDU - Canadian Deuterium Uranium reactor - kanadyjski reaktor ciężkowodny

- RBMK - Rieaktor Bolszoj Moszcznosti Kanalnyj - reaktor kanałowy dużej mocy (Czernobyl)

rys.5 Uproszczony schemat obiegu pierwotnego reaktora CANDU

W większości krajów reaktory energetyczne to reaktory lekkowodne typu PRW i BWR gdzie chłodziwem jest zwykła woda. W energetyce brytyjskiej oraz francuskiej stosuje się również reaktory chłodzone gazem GCR i AGR.

Wybrane parametry techniczne reaktorów energetycznych przedstawia tabela nr.1.

 

Parametry

PWR1)

BWR2)

PWR3)

1 2 3 4

Moc cieplna [MW]

Moc elektryczna [MW]

Sprawność elektrowni [%]

Chłodziwo

3411

1100

32

H20

3579

1220

34

H20

3827

1300

34

H20

1)Dane reaktora firmy Westinghouse Electric

2)Dane reaktora firmy General Electric

2)Dane francuskiego reaktora PWR

tab. 1

Skok na początek


5. Porównanie elektrowni jądrowych z konwencjonalnymi

   Elektrownie jądrowe zalicza się do elektrowni cieplnych parowych. Zasadniczym nowym elementem realizowanego przez nie cyklu przemian jest wykorzystanie energii wiązania nukleonów w jądrze atomu, uwalnianej podczas reakcji rozszczepiania jąder pierwiastków o dużej liczbie atomowej. Energetyka jądrowa teoretycznie pod względem energetycznym jest znacznie bardziej efektywna bowiem:

           1 g U235/1 g C = 8,6·1010J/3,4·104J=2,5·106

W rzeczywistości nie można uzyskać rozszczepienia wszystkich jąder uranu zawartych w jednostce masy - wypalenie (głębokość wypalenia typu PWR sięga 30 MW·d/kg - i

           1 g U235/1 g C = 25,92·108J/3,4·104J=7,6·104

Tablica 2 przedstawia porównanie energii uzyskiwanej w procesie rozszczepienia jądra atomowego i energii chemicznej paliw organicznych.

Energia z paliw organicznych

Energia jądrowa

spalanie C+O2=CO2+406 kJ

1 g C = 3,4·104J

rozszczepienie

1 atom U235 = 200 MeV

1g U235 = 8,6·1010J

tab.2

Eksploatacja elektrowni cieplnych, niezależnie od ich typu, nie jest obojętna dla środowiska, pociąga bowiem za sobą cieplne zanieczyszczenie wód, emisję związków siarki i azotu, konieczność usuwania popiołu i żużla lub też wypalonego paliwa jądrowego. Przyjrzyjmy się zatem w wyżej wymienionych aspektach, eksploatacji elektrownii o mocy 10 000MW w trzech wariantach czyli: jądrowa typu WWER-1000, opalana węglem kamiennym, opalana olejem opałowym.

 

Wielkość

Elektrownia z reaktorami WWER - 1000 Elektrownia opalana węglem kamiennym Elektrownia opalana olejem opałowym
Moc energetyczna bloku [MW] 1000 1000 1000
sprawność elektrownii 0,33 0,36 0,38
czas użytkowania mocy zainstalowanej [h/a] 6315 6000 6000
zawartość siarki w paliwie [%] - 3,5 1,6
zawartość popiołu w paliwie [%] - 15 0,05

tab.3

Porównania kosztów wytwarzania energii elektrycznej w EJ i elektrowni konwencjonalnej wykazują, że koszt ten jest w większości krajów o 30-80% wyższy w elektrowni konwencjonalnej.


6. Dane dotyczące produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych

Prezentowane dane dotyczą udziału energetyki jądrowej w produkcji energii elektrycznej za rok 2000 pod koniec którego, czynnych było łącznie 438 jądrowych bloków energetycznych o łącznej mocy zainstalowanej netto 351 GW [6].Tabela nr. 4 prezentuje stan energetyki jądrowej w poszczególnych krajach świata, w tab.5 - zużycie energii pierwotnej według rodzajów paliw w przeliczeniu na mln ton ropy naftowej (1toe - ilość energii zawarta w 1 tonie ekwiwalentnej ropy naftowej (oil equivalent). 1 toe = 41,86 GJ = 107 kcal) . Energia pierwotna oznacza wyłącznie paliwa będące przedmiotem obrotu handlowego i dystrybucji.

Stan energetyki jądrowej w poszczególnych krajach świata

Kraj

Jądrowe bloki energetyczne czynne

Jądrowe bloki energetyczne w budowie

Produkcja energi elektrycznej w 2000 roku

Łączny czas eksploatacji

  ilość moc [MW] ilość moc [MW] TWh % lata
Argentyna 2 935 1 692 5,73 7,26 44+7/12
Armenia 1 376 - - 1,84 33 33+3/12
Belgia 7 5712 - - 45,4 56,75 170+7/12
Brazylia 2 1855 - - 5,55 1,45 19+3/12
Bułgaria 6 3538 - - 18,18 45* 113+2/12
Chiny 3 2167 8 6420 16 1,19 23+5/12
Czechy 5 2569 1 912 13,59 18,5 58+9/12
Finlandia 4 2665 - - 21,06 32,15 87+4/12
Francja 59 63073 - - 395 76,4 1169+2/12
Hiszpania 9 7512 - - 59,3 27,63 192+2/12
Holandia 1 449 - - 3,7 4 65
Indie 14 2503 - - 14,21 3,14 181+5/12
Iran - - 2 2111 - - -
Japonia 53 43491 3 3190 304,87 33,82 962+8/12
Kanada 14 9998 - - 68,68 11,8 433+2/12
Korea Płd. 16 12990 4 3820 103,5 40,74 169+2/12
Litwa 2 2370 - - 8,4 73,68 30+6/12
Meksyk 2 1360 - - 7,92 3,86 17+11/12
Pakistan 2 425 - - 1,08 1,65 29+10/12
Rosja 29 19843 3 2825 119,65 14,95 671+6/12
RPA 2 1800 - - 12,99 6,58 32+3/12
Rumunia 1 650 1 650 5,05 10,86 4+6/12
Słwacja 6 2408 2 776 16,49 53,43 85
Słwenia 1 676 - - 4,54 37,38 19+3/12
Szwajcaria 5 3192 - - 24,95 38,18 128+10/12
Szwecja 11 9432 - - 54,8 39 278+1/12
Tajwan 6 4884 2 2560 37 23,64 116+1/12
Ukraina 13 11207 4 3800 72,4 47,28 240+10/12
USA 104 97411 - - 753,9* 19,83 2559+8/12
Węgry 4 1755 - - 14,72 42,19 62+2/12
Wielka Brytania 35 12968 - - 78,3 21,94 1238+4/12
Łącznie 438 351327 31 27756 244,53   9819+11/12

tab.4 [6]

 Zużycie energii pierwotnej według rodzajów paliw [mln toe]

Kraj Ropa Gaz ziemny Węgiel Energia jądrowa Energia wodna Ogółem
AMERYKA PÓŁNOCNA
USA 897,4 588,9 564,0 204,0 23,4 2278,0
Kanada 82,9 70,1 29,3 18,7 30,8 231,8
Meksyk 84,3 32,0 6,1 1,8 3,2 127,4
RAZEM 1064,6 691,0 599,5 225,2 57,4 2637,8
AMERYKA POŁUDNIOWA I ŚRODKOWA
Argentyna 20,1 29,8 0,7 1,6 2,0 54,0
Brazylia 84,4 8,5 12,2 1,4 26,2 132,7
Wenezuela 22,6 24,5 0,3 - 5,5 52,9
Pozostałe kraje 91,6 20,7 6,7 - 13,0 131,9
RAZEM 218,7 83,5 19,9 3,0 46,7 371,6
EUROPA
Austria 11,5 7,1 3,0 - 3,7 25,4
Belgia i Luksemburg 33,1 13,4 7,3 12,7 0,2 66,7
Bułgaria 5,0 2,8 6,5 4,9 0,3 19,5
Czechy 7,9 7,7 19,3 3,5 0,2 38,6
Dania 10,4 4,4 4,0 - < 0,05 18,8
Finlandia 10,5 3,4 3,5 6,2 1,3 24,9
Francja 95,1 35,6 14,0 107,3 6,2 258,2
Grecja 19,1 1,5 8,9 - 0,3 29,8
Hiszpania 70,1 15,2 21,6 16,0 3,1 125,9
Holandia 41,8 34,5 7,9 1,0 < 0,05 85,1
Irlandia 8,3 3,4 1,7 - 0,1 13,5
Islandia 0,9 - 0,1 - 0,5 1,6
Niemcy 129,5 71,3 82,7 43,8 2,1 329,4
Norwegia 9,4 3,5 0,7 - 12,2 25,8
Polska 20,6 10,0 57,1 - 0,4 88,0
Portugalia 15,3 5,4 3,6 - 1,1 25,5
Rumunia 8,9 14,6 8,4 1,4 1,3 34,5
Słowacja 2,8 5,1 4,7 4,3 0,4 17,2
Szwajcaria 12,2 2,4 0,1 6,8 3,3 24,8
Szwecja 15,2 0,8 2,0 14,8 6,8 39,6
Turcja 31,5 12,7 27,2 - 2,0 74,1
Węgry 6,9 9,6 3,2 3,7 < 0,05 23,4
Wielka Brytania 77,6 86,1 37,7 24,0 0,7 226,1
Włochy 93,0 57,4 11,7 - 3,8 166,0
Pozostałe kraje 16,0 5,0 10,5 1,2 2,7 35,4
RAZEM 752,6 412,9 347,4 251,6 53,4 1817,0
Były ZSRR 173,1 493,4 175,0 56,3 19,6 917,5
ŚRODKOWY WSCHÓD
RAZEM 209,0 170,0 7,3 - 0,7 387,2
AFRYKA
RAZEM 116,7 52,9 89,7 3,5 6,5 269,4
AZJA i AUSTRALIA z OCEANIĄ
Australia 38,0 19,1 46,7 - 1,4 106,0
Chiny 226,9 22,3 480,1 4,3 19,0 752,7
Indie 97,6 22,5 163,4 4,1 6,6 294,2
Indonezja 51,1 25,0 11,5 - 0,8 88,4
Japonia 253,5 68,6 98,9 82,5 7,9 511,3
Korea Południowa 101,8 18,9 42,9 28,1 0,5 192,3
Malezja 20,5 19,5 1,3 - 0,4 41,7
Nowa Zelandia 6,3 4,9 1,2 - 2,1 14,4
Tajwajn 39,8 6,2 28,9 9,9 0,8 85,5
Pozostałe kraje 98,6 34,5 34,5 0,1 6,1 202,8
RAZEM 968,9 260,3 947,2 129,0 46,1 2351,1
Świat OGÓŁEM 3503,6 2164,0 2186,0 668,6 230,4 8752,4

tab.5 [6]

 

rys. 6

 


7. Perspektywy rozwoju

     Zastanawiając się nad perspektywami rozwoju energetyki jądrowej należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Oprócz aspektów ekonomicznych należy uwzględnić również stosunek społeczeństwa oraz bezpieczeństwo. Sprawa bezpieczeństwa nabrała szczególnego znaczenia w wyniku awarii elektrowni jądrowej w Czernobylu w 1986r. oraz po ataku terrorystycznym w dniu 11 września 2001r.
   Wybudowanie elektrowni atomowej jest o połowę droższe od utworzenia nowoczesnej elektrowni węglowej, jednakże eksploatacja i stabilna sytuacja na rynku paliwa jądrowego przemawiają za budową i eksploatacją tego typu obiektów. Ogromnym minusem jest to, że energetyka jądrowa niesie ze sobą  nierozwiązywalny problem - pozbywanie się odpadów. Kto nam zagwarantuje, że jest na Ziemi miejsce lub pojemnik, które wytrzymają w nienaruszonym stanie pół miliona lat? Tyle właśnie pluton-239 - najbardziej śmiercionośna substancja stworzona przez człowieka - powinien być odizolowany od środowiska.
W elektrowni jądrowej wymienia się co roku prawie jedną trzecią część elementów paliwowych na nowe. W dużej elektrowni jądrowej o mocy 1300 MW opuszcza reaktor rok w rok ok. 30 t uranu. Ten materiał jest wprawdzie skażony groźnymi dla życia produktami rozpadu promieniotwórczego, jednak z drugiej strony zawiera cenne, możliwe do odzyskania materiały rozszczepialne. Stąd usuwanie i obróbka wysłużonych elementów paliwowych jest niezmiernie istotnym czynnikiem zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, jak i opłacalności przedsięwzięcia.
Obecnie najlepszym sposobem bezpiecznego składowania odpadów promieniotwórczych na całe tysiąclecia jest złożenie tych niebezpiecznych materiałów w podziemnych pokładach solnych.
Z odzyskanego paliwa jądrowego wykonuje się nowe elementy paliwowe, zaś promieniotwórcze odpady opakowuje się i składuje w bezpiecznych podziemnych składowiskach, zwanych mogilnikami.

Zaletą, że produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych nie powoduje praktycznie żadnych emisji gazów cieplarnianych, a cały łańcuch jądrowy ma jeden z najniższych wskaźników emisji na jednostkę wytwarzanej energii w całej energetyce.
   Ważnym aspektem jest możliwość awarii elektrowni. Według doniesień Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej od początku lat 70 – tych zdarzyło się na świecie ok. 400 tzw. poważnych wypadków. Nie wiadomo dokładnie ile ich było, ponieważ nie ma obowiązku informowania MAEA i opinii publicznej o awariach. By nie straszyć ludzi i hamować rozwoju energetyki jądrowej, informacje na ten temat często są ukrywane. Chmura radioaktywna ma tę wadę, że jest niewidoczna, dlatego nikt nie zliczy ilu ludzi i innych żywych istot zabiła i jeszcze zabije. Jednakże pomimo tych wszystkich minusów podobnie jak hydroenergetyka oraz energia wiatru i słońca energetyka jądrowa jest najbardziej zalecanym źródłem energii elektrycznej,
W ramach rozszerzenia UE stosowanie energetyki jądrowej pozostaje kwestią otwartą. - Jest ustaloną zasadą, że każdy kraj członkowski sam decyduje o wyborze lub odrzuceniu funkcjonowania na swoim terenie technologii nuklearnych - mówi Andreas Herdina, szef grupy roboczej Komisji Europejskiej. W chwili obecnej osiem krajów członkowskich stosuje energetykę jądrową. W śród krajów kandydackich wykorzystujących  energetykę jądrową jest siedem. Po wstąpieniu do UE wszystkie kraje muszą przestrzegać, obowiązujących w niej zasad dotyczących zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się broni jądrowej oraz dostaw paliwa jądrowego. Wszystkie nowe instalacje nuklearne muszę być zgłaszane Komisji Europejskiej.

Na koniec prezentuję postawy Polaków wobec wykorzystania energii jądrowej w energetyce i innych działach gospodarki. Badania takie na zlecenie PAA wykonał na początku 2002r. Instytut Badania Opinii i Rynku PENTOR. Cele badawcze skoncentrowane były na poznaniu opinii na temat następujących zagadnień

- obecnie wykorzystywane źródła energii,

- wykorzystania energii jądrowej do zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju,

- budowy elektrowni jądrowej,

- wykorzystania promieniowania w innych działach gospodarki,

- wyobrażenia na temat obaw przed budową elektrowni jądrowych.

Stosunek Polaków do energetyki jądrowej najlepiej ocenić analizując odpowiedzi na następujące pytanie: Czy Pana(i) zdaniem Polska powinna się przygotować do przyszłego wykorzystania energii jądrowej dla zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju?

rys.7

Wśród mężczyzn poparcie wyniosło 35%. Ludzie młodzi (20-24 lata) byli w większości za energetyką jądrową (42% "za", 38% "przeciw"). W grupie ludzi z wyższym wykształceniem (47% "za", 38% "przeciw"). Większość polskiego społeczeństwa akceptuje stosowanie technik jądrowych w medycynie i zastosowaniach przemysłowych. Nieprzychylne podejście Polaków do elektrowni jądrowych związana jest głównie z obawą przed awariami i skażeniem środowiska 80% respondentów wykazało taką obawę. Może to się wiązać z awarią elektrowni w Czernobylu i jej skutkami. Na pytanie czy poparli by budowę elektrowni w ich sąsiedztwie 2/3 respondentów odpowiedziało negatywnie.

Analizując te dane można wyciągnąć wniosek, że na uruchomienie w Polsce elektrowni jądrowej przyjdzie jeszcze nam poczekać.   

 


8. Bibliografia

 1. Józef Paska., (1990) Elektrownie Jądrowe; Wyd. Politechniki Warszawskiej (dostępne w Bibliotece Głównej PW)
 2. Celiński Z., (1995) Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej; Post. Tech. Jądr. 4, s. 34 - 42
 3. Celiński Z., (1992) Energetyka jądrowa a społeczeństwo; PWN
 4.  Ackerman G., (1987) Eksploatacja Elektrowni Jądrowych; Wyd. Naukowo Techniczne (dostępne w Bibliotece Głównej PW)
 5.  Elbaradei M., (2000) Przyszłość energetyki jądrowej widziana z MAEA; Post. Tech. Jądr. 3 s. 2-6  (dostępne w Bibliotece Głównej PW)
 6.  Kowalski A. J., (2000) Energetyka jądrowa na świecie w 2000 roku; Post. Tech. Jądr. 4 s. 7-12
 7. Latek S., (2002) Społeczeństwa Europy środkowej wobec energetyki jądrowej; Post. Tech. Jądr.4 s.16-20

Wykaz stron internetowych związanych z tematem i wartych odwiedzenia

 1. www.paa.gov.pl - strona internetowa Państwowej Agencji Atomistyki
 2. www.energetyka.net - strona firmy Alma-internet zamieszczającej informacje z dziedziny energetyki
 3. www.world-nuclear.org - Światowe Stowarzyszenie Nukleoniczne (World Nuclear Association) w Londynie
 4. www.cez.cz/eng/power/nuclear/temelin - Elektrownia Atomowa Temelin
 5. www.nuclear.pl - strona internetowa zawierająca informacje z dziedziny technik jądrowych
 6. www.wiem.onet.pl - strona popularno naukowa portalu onet.pl
 7. www.if.pw.edu.pl - strona internetowa opracowana w instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej