Program wykładu 

 1. Podstawowe elementy procesu pomiaru i analizy danych oraz ich wzajemne relacje: postawienie problemu fizycznego, projekt eksperymentu, modelowanie komputerowe, konfiguracja aparatury, pomiary, analiza danych, weryfikacja hipotez teoretycznych, interpretacja rezultatów i wnioski.
 2. Wyniki pomiarów i statystyka: pomiary proste i złożone, rozkłady statystyczne wyników pomiarów, momenty, współczynniki korelacji, macierz kowariancji, zamiana zmiennych, metoda propagacji błędów oraz możliwości i ograniczenia jej stosowania w konkretnych problemach pomiarowych.
 3. Podstawowe rozkłady statystyczne i ich realizacja w procesach i pomiarach fizycznych: rozkłady: dwumianowy i wielomianowy, Piossona, Gaussa, eksponencjalny, (chi^2, itd., przykłady procesów prowadzących do danych rozkładów statystycznych, centralne twierdzenie graniczne i jego praktyczne implikacje, rozkłady jedno i wielowymiarowe, zagadnienie korelacji parametrów.
 4. Proces pomiaru jako pobieranie próby: rozkłady częstości, problem estymacji parametrów, własności estymatorów, stopnie swobody, pomiary w obecności tła.
 5. Metoda największej wiarygodności: definicja funkcji wiarygodności, równanie wiarygodności, wyznaczanie parametrów  metody rozwiązywania równania wiarygodności.
 6. Metoda najmniejszych kwadratów: pomiary bezpośrednie o równej i różnej dokładności, aproksymacja liniowa i wielomianowa, pomiary pośrednie i przypadki nieliniowe, zasady konstrukcji procesu iteracji, przypadek ogólny dopasowania metodą najmniejszych kwadratów.
 7. Zagadnienia weryfikacji hipotez na podstawie wyników pomiarów: testy statystyczne i ich własności, porównywanie rozkładów doświadczalnych, optymalny wybór przedziałów, problem wyboru testu, zasady odrzucania hipotez, testy hipotez złożonych.
 8. Minimalizacja funkcji: problemy fizyczne i pomiarowe prowadzące do zagadnień minimalizacji, metody i algorytmy minimalizacji, wybór metody minimalizacyjnej, dokładność estymacji parametrów, przykłady programów minimalizacyjnych i ich zastosowania w konkretnych problemach analizy danych.
 9. Elementy metod Monte-Carlo: komputerowe metody generacji liczb pseudolosowych, generacja liczb z rozkładów ciągłych i dyskretnych, metoda Von Neumana, generowanie liczb losowych z rozkładów jedno i wielowymiarowych.
 10. Modelowanie komputerowe eksperymentu fizycznego: modelowanie konfiguracji układu pomiarowego, konstruowanie "filtru eksperymentalnego", rekonstrukcja procesu pomiaru, wyznaczenie optymalnych parametrów procedury pomiarowej.
 11.  Globalna sieć komputerowa GRID oraz realizacja pomiarów i analizy danych w Laboratorium CERN jako konkretny przykład współdziałania fizyków, informatyków, elektroników itd. a także współpracy międzynarodowej w rozwiązywaniu problemów pomiarów fizycznych i analizy danych.
Materiały wykładu umieszczane są, w miarę postepu wykładu, na stronie:
http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/kadd


Literatura:

 1. S. Brandt; Analiza danych, PWN, Warszawa (1998)
 2. Roman Nowak, Statystyka dla fizyków, PWN,  Warszawa (2002)
 3. W.T.Eadie, D.Drijard, F.E.James, M.Ross, B.Sadoulet; Metody statystyczne w fizyce doświadczalnej, PWN, Warszawa (1989)
 4. A.Plucińska, E.Pluciński; Elementy probabilistyki, PWN, Warszawa (1979)
 5. Programy biblioteki CERN : CERNLIB, HBOOK, PAW, ROOT 

Zajęcia prowadzą:

Wykład - prof. dr hab. Jan Pluta
Adres: Wydział Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, Gmach Fizyki, pok. 117c, tel: 022-234-7375, e-mail: pluta@if.pw.edu.pl

Ćwiczenia komputerowe - doktoranci Wydziału Fizyki PW:

1) mgr.inż Anna Chmielchmiel@if.pw.edu.pl

2) mgr.inż Hanna Zbroszczykgos@if.pw.edu.pl

Adres: Wydział Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, Gmach Fizyki, pok. 117b, tel: 022-234-5851

Zasady zaliczeń:

 1. Zajęcia trwają 15 tygodni (pierwsze zajęcia wprowadzające, 2 kolokwia, ostatnie zajęcia będą przeznaczone na wystawianie ocen i ewentualne poprawy; jest 11 zajęć punktowanych).

 2. Obecność jest obowiązkowa na każdych zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności).

 3. Spóźnienie na zajęcia powyżej 15 minut automatycznie jest odnotowane jako nieobecność.

 4. Programy należy oddać na tych samych zajęciach- nie ma możliwości oddania za tydzień.

 5. Programy oddane na zajęciach są oceniane w skali 0-5 pkt (pierwsze zajęcia bez punktów).

 6. W przypadku nie skończenia programu na zajęciach oceniony zostanie napisany fragment.

 7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności można z prowadzącym ustalić formę zaliczenia zaległego programu na mniejszą(4 pkt) ilość punktów.

 8. W trakcie semestru będą 2 kolokwia: jedno w połowie semestru, drugie na końcu.

 9. Kolokwium będzie polegało na napisaniu 3 programów z materiału zrealizowanego na zajęciach, o podobnym stopniu trudności, każde zadanie; będzie punktowane w skali 0-5 pkt; maksymalna liczba punktów z jednego kolokwium to 15 pkt;
  - na ocenę końcowa wpływają wyniki z kolokwium (z wagą 0.7) oraz z programów napisanych na zajęciach (z wagą 0.3).