INFORMACJE OGÓLNE:


Tematyka wykładu z fizyki

 1. Ruch i ciepło: wektory: położenia, prędkości i przyspieszenia, zasady dynamiki i równania ruchu, zasady zachowania w mechanice, zjawiska relatywistyczne, ruchy harmoniczne i zjawisko rezonansu, proste procesy termodynamiczne, statystyka ruchów cieplnych, przejścia fazowe
 2. Elektryczność i magnetyzm: prawo Coulomba, natężenia i potencjał pola elektrycznego, przewodniki w polu elektrycznym, pojemność elektryczna, pole elektryczne w dielektrykach, natężenie prądu, siła elektromotoryczna, prawa: Ohma, Kirchhoffa, Joule'a-Lenza, wektor indukcji magnetycznej, prawa: Biota-Savarta, Ampere'a i Gaussa, siła Lorentza, ruch cząstki w polach: elektrycznym i magnetycznym, akceleratory i spektrometry magnetyczne, pole magnetyczne w ośrodku materialnym, prawo i siła elektromotoryczna indukcji, samoindukcja, obwód RL, indukcja wzajemna, drgania elektryczne: swobodne, tłumione, wymuszone, obwód RLC, rezonans, prąd zmienny, opór indukcyjny i pojemnościowy, skuteczna wartość napięcia.
 3. Metody pomiarowe fizyki: wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiary wielkości fizycznych i niepewności pomiarowe (systematyczne i przypadkowe), metody wyznaczania dokładności wyników pomiarów: metoda różniczki zupełnej i propagacji błędów, test chi2, metoda najmniejszych kwadratów
 4. Elementy fizyki kwantowej: postulaty Plancka, zjawisko fotoelektryczne i zjawisko Comptona, widmo promieniowania rentgenowskiego, doświadczenie Rutherforda, model atomu Bohra, fale materii de Broglie'a, funkcja falowa i równanie Schrodingera, zasada nieokreśloności, zakaz Pauliego,
 5. Elementy fizyki atomowej: atom wodoru, atomy wieloelektronowe, szerokość linii widmowych, struktura subtelna i spin elektronu, układ okresowy pierwiastków, wiązania cząsteczkowe, elektronowy rezonans paramagnetyczny
 6. Elementy fizyki jądrowej: struktura i własności jąder atomowych, modele jądra, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, reakcje jądrowe, energia wiązania, reaktor jądrowy, reakcje syntezy, cząstki elementarne, źródła i wiązki promieniowania jądrowego, przemiany jądrowe: alfa, beta, gamma (prawo rozpadu promieniotwórczego, czas połowicznego zaniku itd.), oddziaływanie promieniowania jądrowego (alfa, beta, gamma, neutrony, ciężkie jony) z materią, metody rejestracji promieniowania jądrowego i podstawowe typy detektorów, statystyczne aspekty emisji, propagacji i detekcji promieniowania jądrowego, podstawowe pojęcia jednostki i normy ochrony radiologicznej.

Uwaga: Materiały tego wykładu będą udostępniane sukcesywnie w Internecie pod adresem: http://www.if.pw.edu.pl/~pluta (wersja polska ==> Zajęcia dydaktyczne ==> Wykład dla studentów WUM) . Materiały te przeznaczone są dla studentów Elektroradiologii i nie mogą być kopiowane ani przekazywane dalej bez uzgodnienia z prowadzącym.


Literatura pomocnicza

 1. R. Resnick, D. Halliday; Fizyka 1 i Fizyka 2, PWN, Warszawa (2001)
 2. C. Borowski; Fizyka - krótki kurs, WNT, Warszawa (1998)
 3. K.Jezierski, B.Kołodka, K. Sierański; Fizyka (skrypt dla studentów wyższych uczelni), Oficyna Wyd. Scripta, Wrocław (1995)
 4. W.Bogusz, J.Garbarczyk, F. Krok; Podstawy fizyki, Oficyna wyd. PW, Warszawa (1999)
 5. I.W.Sawieliew; Wykłady z fizyki, PWN, Warszawa (1994)
 6. A.Z. Hrynkiewicz i inni, Człowiek i promieniowanie jonizujące, PWN, Warszawa (2001)

Przykładowe* tematy pytań egzaminacyjnych

 1. Prawa dynamiki Newtona
 2. Siły i współczynnik tarcia 
 3. Prawa zachowania w mechanice
 4. Ruchy harmoniczne 
 5. Ruch obrotowy
 6. Opis efektów relatywistycznych
 7. Zasady termodynamiki i podstawowe procesy cieplne
 8. Statystyczny opis procesów cieplnych
 9. Pole elektrostatyczne w próżni
 10. Ruch cząstki w polach: elektrycznym i magnetycznym
 11. Wielkości i prawa opisujące prąd elektryczny
 12. Ładunki elektryczne w metalach i dielektrykach
 13. Prawa pola magnetycznego i pole magnetyczne solenoidu
 14. Siła Lorentza oraz budowa akceleratorów liniowych i cyklicznych
 15. Pole magnetyczne w materiałach i efekt Halla
 16. Indukcja i drgania elektromagnetyczne
 17. Efekty pokazujące kwantową naturę promieniowania
 18. Fale materii de Broglie'a i model atomu Bohra
 19. Własności i modele jąder atomowych
 20. Podstawowe przemiany i reakcje jądrowe
 21. Wielkości charakteryzujące oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią
 22. Oddziaływanie promieniowania gamma z materią
 23. Oddziaływanie z materią ciężkich cząstek naładowanych
 24. Oddziaływanie z materią elektronów
 25. Oddziaływanie z materią neutronów
 26. Promieniowanie rentgenowskie
 27. Źródła promieniowania jądrowego
 28. Detektory promieniowania jądrowego
 29. Wielkości, jednostki, i normy dozymetryczne
 30. Wyznaczenie dawki dla danego źródła i materiału absorbentu
 31. Podstawowe składniki materii i ich własności.

*/ Tematy na egzaminie będą takie, lub bardzo podobne do wymienionych powyżej.


Uwagi dotyczące formy egzaminu i zaliczeń:

 1. Egzamin ma formę egzaminu pisemnego.
 2. Do opracowania będzie 6 tematów z listy powyżej lub bardzo podobnych 
 3.  Na opracowanie każdego z tematów będzie 15 minut czasu. (W wielu przypadkach jest to czas niewystarczający do wyczerpującego opisania. Należy wiec podawać najpierw te informacje, które zdaniem piszącego są najważniejsze.)
 4. Wszystkie używane symbole i pojęcia muszą być w tekście opracowania zdefiniowane, a osie rysunków opisane. (Wzory zawierające niezdefiniowane symbole i rysunki z nieopisanymi osiami będą ignorowane przy sprawdzaniu.)
 5. W czasie egzaminu nie można korzystać z materiałów pomocniczych.
 6. Każdy z tematów będzie oceniany w skali od 0 do 10 punktów.
 7.  Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie  minimum 31  punktów. 
 8. Przypisanie sumarycznej liczby punktów do ocen:
  Punkty: 31-36 37-42 43-48 49-54 55-60
  Ocena: 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
 9. Promocja za obecności obejmuje zakres jednej jednostki oceny i zależna jest od sumy obecności na zajęciach danej osoby. Premia przysługuje tylko osobom, które były obecne na więcej niż 50% zajęć.

Całość zajęć z fizyki i zaliczenia:

 1. Wykład prowadzony jest przez dwa semestry w łącznym wymiarze 60 godzin (2 godz. tygodniowo). Wykład kończy się egzaminem z całości materiału po drugim semestrze.
 2. Ćwiczenia rachunkowe w wymiarze 30 godz. prowadzone są w semestrze zimowym i kończą się zaliczeniem. 
 3. Ćwiczenia laboratoryjne, również  w wymiarze 30 godz., prowadzone są w semestrze letnim, odbywają się na Wydziale Fizyki PW (ul Koszykowa 75) i także kończą się zaliczeniem. Do uzyskania zaliczenia wymagane jest wykonanie ośmiu ćwiczeń i zaliczenie sprawdzianu z metod opracowywania wyników pomiarów.
 4. Do uzyskania oceny pozytywnej z fizyki wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych oraz z egzaminu.

Prowadzący:

Wykład:  prof. dr hab. Jan Pluta, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
Adres:  ul. Koszykowa 75, Gmach Fizyki, pok. 117c, tel: 022-234-7375, e-mail: pluta@if.pw.edu.pl,
WWW: http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/   ==>  Strona polska  ==>  Zajęcia dydaktyczne

Ćwiczenia rachunkowe:  dr  Krystyna Wosińska Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
Adres:  ul. Koszykowa 75, Gmach Fizyki, pok. 117b, tel: 022-234-5851, e-mail: wosinska@if.pw.edu.pl 

Ćwiczenia laboratoryjne:  prowadzi zespół, którym kieruje dr  Krystyna Wosińska 
Adres:  ul. Koszykowa 75, Gmach Fizyki, pok. 117b, tel: 022-234-5851, e-mail: wosinska@if.pw.edu.pl