ALICE ALICE - A Large Ion Collider Experiment


Uplex_li.gif - 0,43 K

  1. Istota eksperymentu

  2. Grupa z Wydzialu Fizyki PW w "ALICE"

Uplex_li.gif - 0,43 K
ISTOTA EKSPERYMENTU

ALICE-detector

ALICE - A Large Ion Collider Experiment - czyli Wielki Eksperyment Zderzacza Jonów, będzie jednym z największych na świecie eksperymentów fizycznych. Pierwsze pomiary planowane są na 2007 rok i odbywać się bedą w Laboratorium CERN z udziałem setek fizyków z całego świata. Przeciwbieżne wiązki cząstek dostarczą rekordowej energii: 5500 Gigaelektronowoltów na nukleon w układzie środka masy zderzających się jąder. Energie te uzyskiwane będą z pomocą zderzacza jonów LHC (Large Hadron Collider).
Sam detektor pokazany jest na schemacie obok. Dla oceny wielkosci urządzenia pokazana jast sylwetka człowieka. Obiekt naszego szczególnego zainteresowania - ITS (Inner Tracking System) jest położony w samym centrum całego układu detekcyjnego.
Podstawowym celem eksperymentu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie stanowiace fundament zrozumienia mechanizmu oddziaływań silnych w przyrodzie. Chodzi o stwierdzenie przejscia materii jądrowej do stanu, w którym kwarki i gluony, nie są związane w układach złożonych (hadronach), ale występują w formie tzw "plazmy kwarkowo-gluonowej". Warunki, w których przejście takie może zachodzić jest elementem składowym wielu modeli teoretycznych pretendujących do opisu materii jądrowej w ekstremalych stanach gęstości i temperatury. Stan taki odpowiada również warunkom pierwszych chwil kreacji Wszechświata w ramach kosmologicznej hipotezy wielkiego wybuchu (Big Bang).
Oznaki przjscia fazowego do stanu plazmy kwarkowo-gluonowej manifestują się w charakterystykach cząstek emitownych w procesie zderzeń jądrowych najwyższych energii. Liczba cząstek emitowanych w jednym zderzeniu sięga kilkudziesięciu tysięcy, dlatego identyfikacja pojedynczych cząstek i wyznaczenie wektorów ich pędów jest niezwykle trudnym zadaniem zmuszającym do konstruowania bardzo skomplikowanych układów pomiarowych. W eksperymencie ALICE w ciągu jednej sekundy zapisywanych będzie ponad 1.2 Gigabajta danych pomiarowych.

Uplex_li.gif - 0,43 K

GRUPA Z WYDZIAŁU FIZYKI PW W EKSPERYMENCIE ALICE

Skład grupy ALICE

Od września 1998 roku - grupa pracowników, doktorantów i studentów z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej jest uczestnikiem międzynarodowego zespołu "ALICE" przygotowującego ten eksperyment.

Podstawą naszego uczestnictwa w eksperymencie ALICE stała się, rozpoczęta wcześniej współpraca z laboratorium SUBATECH w Nantes (Francja). Ważnym elementem działania jest udział doktorantów i studentów. Doktoranci są już oficjalnie uczestnikami współpracy. Studenci, uczestniczący aktywnie w pracach grupy, wyjeżdżają do CERN-u i innych laboratoriów w ramach współpracy, są współautorami raportów naukowych, referatów na konferencjach i publikacji.

STRUKTURA I SKŁAD GRUPY

Widoczny poniżej schemat, przedstawiony na posiedzeniu "Collaboration Board" w dniu 26-go listopada 1998 roku jest pierwszą prezentacją naszej grupy na forum Współpracy ALICE.  Skład grupy  powieksza sie w związku z rozszerzeniem naszych zadań. Obecnie tworzą go pracownicy i studenci wydziałów: Fizyki, Matematyki (MINI) i Elektroniki (EiTI) Politechniki Warszawskiej. 


Szczegółowe informacje o różnych formach działalności grupy z Wydziału Fizyki PW w ramach eksperymentu ALICE podane są na stronie WWW Pracowni Zderzeń Ciężkich Jonów oraz studenckiego Koła naukowego CAMAC. Najpełniejsza informacja podana jest na stronie WWW eksperymentu ALICE .