Co jest tłem mojej strony WWW? ( What is the background of my Home page? )

Fotografia, stanowiąca tło pierwszej strony mojej Home-Page, przedstawia tory cząstek elementarnych i fragmentów jądrowych zarejestrowanych w komorze pęcherzykowej wypełnionej ciekłym propanem, C3H8. Komora naswietlona była wiazką jąder węgla o pędzie 4.2 GeV/c na nukleon. Zdjęcie pochodzi z Laboratorium Wysokich Energii Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej koło Moskwy gdzie przebywałem przez parę lat zajmując sie także analizą podobnych temu zdjęć.

Komora umieszczona była w polu magnetycznym. Tory cząstek dodatnich zakrzywione są w lewą stronę, cząstek o ładunku ujemnym - w prawo. W komorze znajdowały się trzy płytki tantalowe o gruboœci 1mm.

The background of my Home-page presents the tracks of particles and nuclear fragments registered in the propane (C3H8) bubble chamber. The chamber was irradiated by the Carbon nuclei of 4.2 GeV/c per nucleon at the Laboratory of High Energies of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna near Moscow.

The chamber was placed in the magnetic field. The tracks of positively charged particles are deviated in the left-hand side direction, the negative particles are deviated to the right-hand side. Three Tantalum plates of 1mm thick were placed inside the chamber.


 • (12) - Punkt oddziaływania neutronu, tzw "gwiazda neutralna".

 • (11) - Tory cząstek: szybkiej - prosty i jasny; powolnej - zakrzywiony i ciemny.

 • (9) - Punkt konwersji fotonu na parę (elektron-pozyton).

 • (Ta) - Płytka tantalowa

 • (7) - Punkt oddziaływania jądra Węgla z jądrem Tantalu (C+Ta). W wyniku rozbicia ciężkiego jądra tantalu następuje emisja wielu cząstek i fragmentów jądrowych.

 • (4),(5) - Tor mezonu pi o ładunku ujemnym. Gęstość jonizacji zwiększa się przy końcu toru, potem następuje wychwyt mezonu i jego pochłonięcie połączone z emisją protonu.

 • (8) - Piękny przykład konwersji fotonu w płytce tantalowej. Tor zakrzywiony w lewą stronę należy do pozytonu - cząstki antymaterii.

 • (6) - Punkt oddziaływania z jądrem węgla (C+C).

 • (1),(2),(3) - tory - odpowiednio: jądra węgla, protonu, cząstki alfa.(różnica w jonizacji; na torze jądra węgla widać zakrzywione w prawą stronę tory tzw. elektronów delta).

 • (12) - Interaction of neutron inside the chamber - so called "neutral star".

 • (11) - Fast particle leaves thin and straight-line track, the track of slow one is thick and deviated.

 • (9) -Conversion point of photon - creation of the electron-positron pair.

 • (Ta) - Tantalum plate

 • (7) - Interaction point of Carbon nucleus with the Tantalum target (C+Ta). Emission of many particles and nuclear fragments.

 • (4),(5) - Track of the negative pion; the ionisation density increase at the end of the track followed by the pion capture and the emission of heavy particle.

 • (8) - A beautiful example of photon conversion in the Tantalum plate and the creation of e+e- pair.

 • (6) - Interaction point of two Carbon nuclei (C+C).

 • (1),(2),(3) - The tracks of - respectively: Carbon nuclei, proton, alpha particle. Note the differencies in ionisation and the winding tracks of delta-electrons on the track of Carbon nucleus.