Tematy prac dyplomowych lub doktorskich dotyczą nastepujących zagadnień
fizyki jądrowej
i astrofizyki:
 

1) Wzbudzenia wibracyjne i rotacyjne jąder atomowych

Zagadnienie obejmuje różne aspekty wzbudzeń wibracyjnych o małych amplitudach i ich sprzężeniu z ruchem rotacyjnym jąder atomowych. Tematyka ma bardzo ścisly związek z eksperymentem i obejmuje między innymi nastepujące zagadnienia: 

- badanie kwadrupolowych wzbudzeń wibracyjnych,
 
- badanie stanów wibracyjnych zbudowanych na superzdeformowanych pasmach

  rotacyjnych,

- obliczenia poprawek wibracyjnych do energii stanów jednocząstkowych,
 
- badanie wzbudzeń wibracyjnych jader o egzotycznych deformacjach,

    i wiele innych...

  
Badania są prowadzone we współpracy z Royal Institute of Technology w Sztokholmie
(istnieje mozliwość kontynuacji studiów i pisania pracy magisterskiej  lub doktorskiej na Politechnice w Sztokholmie), oraz we współpracy z Uniwersytetem w Strasbourgu (istnieje mozliwość pisania pracy doktorskiej  na Uniwersytecie w Strasbourgu).

2) Badanie struktury skorupy gwiazdy neutronowej metodami pola średniego.

W ramach tematu prowadzone są badania struktury skorupy wewnętrznej gwiazdy neutronowej metodami  samozgodnymi  typu Hartree-Focka z oddziaływaniami efektywnymi Skyrme'a, przy uwzględnieniu korelacji nadprzewodzących. Badania mają na celu identyfikacje faz jądrowych występujących w wewnętrznej skorupie gwiazdy. Interesujące tematy to np.:

 - struktura i własności jader atomowych występujących w skorupie,
 - uporządkowanie przestrzenne jader atomowych w skorupie gwiazdy w funkcji gęstości,
 - badanie korelacji nadprzewodzących w niejednorodnej materii jądrowej,
   i inne ...

Badania są prowadzone we współpracy z Uniwersytetem w Brukseli. W ramach pracy istnieje
mozliwość odbycia krótkoterminowych (ok. miesiąca) staży na Uniwersytecie w Brukseli.

3) Przewodnictwo cieplne skorupy gwiazdy neutronowej.

Zagadnienie dotyczy badań wlasności termodynamicznych skorupy gwiazdy neutronowej, które mają wpływ na szybkość chłodzenia gwiazdy. Przykładowe problemy to:

 - obliczenie ciepla właściwego skorupy gwiazdy,
 - obliczenie szybkości chłodzenia gwiazdy poprzez przewodnictwo cieplne,
i inne...

4) Własności wielociałowych układów fermionowych

Wielociałowe układy fermionów posiadają wiele cech wspólnych wynikających z ich kwantowej natury i w dużym stopniu niezależnych od postaci oddziaływania. Dlatego niektóre własności układów takich jak:

- jądra atomowe,
- kropki kwantowe,
- klastry metaliczne,
- krople helowe (helu 3),
- rozrzedzone układy atomów fermionowych,
wykazują duże podobienstwo. Nasze badania dotyczą dwóch zjawisk:
-   efektów powłokowych (występuje we wszystkich wymienionych wyżej układach),
- efektu nadprzewodnictwa/nadciekłości (występuje w jądrach atomowych, kroplach helowych i prawdopodobnie w układach atomów fermionowych). 
W szczególności interesujące problemy to:
 -  dynamika układu dwóch domieszek w przybliżeniu hydrodynamicznym,

 -  dynamika układu domieszek  nadprzewodzących w nieprzewodzącym ośrodku,
 -  oddziaływania indukowane fluktuacjami kwantowymi w niejednorodnych układach                 fermionowych,
 -  uporządkowanie układu w funkcji koncentracji domieszek,
 i wiele innych...
 Badania są prowadzone we współpracy z Uniwersytetem w  Seattle i Instytutem w Bonn.

 

Uwaga:

Każde z wyżej wymienionych zagadnień moze stać się źródłem jednej lub kilku prac dyplomowych oraz doktorskich. Należy je zatem traktować jako zbiór problemów, którymi mozna się zajmować, a nie jako tytuły prac. Konkretny temat pracy magisterskiej lub doktorskiej moze byc ustalony dopiero po zgłoszeniu sie kandydata. Wynika to stąd, że zakres zagadnień ma charakter dynamiczny i zmienia sie w czasie, ponieważ pewne problemy zostają rozwiązane lub nieaktualne wskutek postępujących badań.