Wydział Geodezji i Kartografii, kierunek: Gospodarka Przestrzenna

studia dzienne, wykład roczny, semestr I i II

Tytuł wykładu: Fizyka, (60 godz. + 45 godz. ćwiczeń)

Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Magierski

Zasady zaliczeń: Egzamin pisemny

Program wykładu

Mechanika.

Kinematyka: prędkość, przyspieszenie, droga.
Prawa Newtona, transformacja Galileusza.
Zasady zachowania: pędu, momentu pędu, energii. Praca.
Ruch harmoniczny, rezonans, tłumienie.
Siła grawitacji, zagadnienie dwóch ciał oddziałujących grawitacyjnie, prawa Keplera.
Siły pozorne w nieinercjalnych układach odniesienia: siła odśrodkowa, Coriolisa.
Elementy mechaniki relatywistycznej: zasada względności, transformacja Lorentza, pęd, energia kinetyczna.

Termodynamika.

Informacje o budowie materii, pojęcie stanu układu, parametry stanu, stan równowagi.
Temperatura, ciepło, praca, zasady termodynamiki, entropia. 
Elementy fizyki statystycznej: rozkład Maxwella, rozkład Boltzmanna, mikroskopowa definicja entropii. 
Przemiany fazowe.

Elektromagnetyzm.

Stałe pole elektryczne w próżni: prawo Coulomba, potencjał pola elektrycznego, pole dipola elektrycznego, prawo Gaussa.  
Własności elektryczne ciał stałych: dielektryki, przewodniki, półprzewodniki.
Przewodnik w polu elektrycznym, pojemność, energia potencjalna przewodnika. Kondensator.
Dielektryk w polu elektrycznym. Polaryzacja dielektryka.
Prąd elektryczny, prawo Ohma, opór elektryczny, prawa Kirchhoffa, moc prądu elektrycznego.
Stałe pole magnetyczne: prawo Biota-Savarta, prawo Ampere'a, obwód elektryczny w polu magnetycznym, siła Lorentza.
Własności magnetyczne materii: diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki.
Zmienne pola elektryczne i magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna, prąd przesunięcia,
względność pól: elektrycznego i magnetycznego, fale elektromagnetyczne, równania Maxwella.
Prąd zmienny, obwód RLC, rezonans.

Ruch falowy.

Fale podłużne i poprzeczne w ośrodkach ciągłych, fale harmoniczne, interferencja fal.
Zasada Huyghensa. Prawo odbicia i załamania. Efekt Dopplera, dyfrakcja fal.

Elementy optyki.

Emisja światła przez atomy i cząsteczki. Spójność światła.
Prawa optyki geometrycznej, zwierciadła, soczewki.
Zdolność rozdzielcza, holografia.

Uwagi o fizyce współczesnej.


Literatura podstawowa

J. Orear, Fizyka, T.I -II, WNT 1993
I.W. Sawieliew, Kurs fizyka, T.I-III, PWN 1987-1989
J. Blinowski, J. Trylski, Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie
R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, T.I-II, PWN 1989

Literatura uzupełniająca

R.P. Feynman, R.B. Leighton, Feynmana wykłady z fizyki, T.I-V, PWN 2001
A. Piekara, Elektryczność, materia i promieniowanie, PWN 1986