Organizacja pracy

 1. Wszystkie informacje dotyczące organizacji laboratorium, instrukcje do ćwiczeń, instrukcje do rachunku niepewności oraz rozkłady zajęć są umieszczone na stronie internetowej laboratorium pod adresem labfiz1p.if.pw.edu.pl.
 2. Ćwiczenia wykonywane są w zespołach dwu lub trzy osobowych. Podział na zespoły dokonywany jest na pierwszych zajęciach w laboratorium.
 3. Przeniesienie studenta do innej grupy laboratoryjnej jest możliwe tylko za zgodą kierownika laboratorium w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach przy uwzględnieniu możliwości laboratorium.
 4. Studenci, których nazwisk nie ma na listach dziekańskich, winni dostarczyć informację od Dziekana, zawierającą Jego zgodę na udział studentów w zajęciach Laboratorium Fizyki I oraz numer grupy studenckiej, do której będą dopisani.
 5. Numery ćwiczeń zaplanowanych do wykonania w ciągu semestru wywieszone są w gablocie i opublikowane na stronie internetowej. Opiekun grupy ustala termin (dzień, godzina) oraz miejsce prowadzenia konsultacji przez wszystkich prowadzących zajęcia w danej grupie.
 6. Przed przystąpieniem do ćwiczenia każdy student powinien przygotować arkusz protokołu w postaci papieru podaniowego w kratkę (format A3). Dodatkowe kartki sprawozdania należy włożyć w środek arkusza. Tabelka informacyjna na pierwszej stronie protokołu odbita z pieczątki znajdującej się na stoliku w pokoju 317 musi być wypełniona w całości i opatrzona podpisem prowadzącego. Wyniki pomiarów należy wpisać do protokołu w formie tabel zaprojektowanych przed przystąpieniem do ćwiczenia z zaznaczeniem jednostek poszczególnych wielkości fizycznych. Protokół musi być czytelny, a wyniki pomiarów wpisane atramentem lub długopisem.
 7. Sprawozdanie student wykonuje indywidualnie i osobiście odpowiada za jego wykonanie.
 8. Po sprawdzeniu układu pomiarowego przez prowadzącego studenci przystępują do wykonania pomiarów, według wskazówek prowadzącego lub zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
 9. Przy wykonywaniu pomiarów należy przestrzegać poleceń zawartych w instrukcji do ćwiczenia. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do prowadzącego ćwiczenie. 
 10. Po wykonaniu wszystkich zaplanowanych pomiarów, na podstawie ich wyników zawartych w protokole student wykonuje obliczenia i sporządza wykresy oraz obliczenia niepewności.
 11. Protokół sprawdza i podpisuje prowadzący ćwiczenie. Protokół bez podpisu prowadzącego jest nieważny. 
 12. Sprawozdania (wraz z protokołami) są zbierane w trakcie następnych zajęć przez opiekuna grupy z jednoczesnym odnotowaniem tego faktu na karcie studenta. Nie oddanie sprawozdania w przewidzianym terminie powoduje obniżenie końcowej oceny ze sprawozdania o 2 punkty za każdy tydzień spóźnienia. W przypadku, gdy kolejny tydzień nie zawiera zajęć, nie jest on liczony jako tydzień spóźnienia.
 13. Najniższą oceną za ćwiczenie jest zero punktów.
 14. Student ma prawo przed oddaniem sprawozdania wyjaśnić wątpliwości dotyczące jego wykonania na konsultacjach u prowadzącego dane ćwiczenie.
 15. Regulamin przewiduje możliwość jednorazowego poprawienia pierwszego sprawozdania.
 16. Sprawdzone sprawozdania przechowywane są w sekretariacie laboratorium do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej.
 17. Regulamin przewiduje jeden termin poprawkowy podczas ostatnich zajęć. W tym czasie można wykonać ćwiczenie, które student opuścił podczas cyklu zajęć lub napisać kolokwium poprawkowe z rachunku niepewności. 
 18. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach nieobecności na zajęciach (pobyt w szpitalu, choroby przewlekłe...) kierownik laboratorium przewiduje możliwość uzgodnienia dodatkowego terminu opuszczonych (pojedynczych) zajęć.