Back to Index

 

 

PRAWO GAUSSA DLA POLA B.  

 

 

* Linie pola magnetycznego

* Strumień pola magnetycznego

* Prawo Gaussa dla pola B

 

 

Skos: 1. LINIE POLA MAGNETYCZNEGO

.

Linie pola magnetycznego są, na ogół, krzywymi obrazującymi kierunki pola magnetycznego B. Oznacza to, że w każdym punkcie linii pola istnieje wektor B styczny do tej linii. W jednorodnym polu B linie pola tworzą wiązkę prostych równoległych. Linii pola B jest nieskończenie wiele, ponieważ przez każdy punkt pola przechodzi jedna linia. Jednak, podobnie jak w przypadku pola elektrycznego, przyjmujemy konwencję rysowania linii „gęściej”, kiedy obrazujemy silniejsze pole B, a „rzadziej” dla pola słabszego.

            Z poprzedniego wykładu wiemy, że źródłami pola B są poruszające się ładunki elektryczne (prąd elektryczny). Innymi, powszechnie znanymi, źródłami pola magnetycznego są magnesy trwałe wykonywane często w kształcie podkowy lub sztabkowe. Każdy taki magnes ma dwa bieguny nazwane umownie północnym N i południowym S (zgodnie z ich orientowaniem się w kierunku biegunów Ziemi). Tych biegunów nie udaje się oddzielić od siebie. Magnes sztabkowy przecięty na dwie części będzie dawał dwa magnesy sztabkowe, z których każdy będzie miał swój komplet biegunów N i S. Takie rozmnożenie magnesów można prowadzić dalej bez nadziei na rozseparowanie biegunów od siebie. Każdy otrzymany w ten sposób magnes będzie stanowił układ dwubiegunowy (dipol magnetyczny). Chociaż żadne prawo przyrody nie zabrania tego, aby bieguny magnetyczne mogły występować oddzielnie jako monopole magnetyczne to ani w przyrodzie, ani w badaniach eksperymentalnych monopoli magnetycznych dotąd nie znaleziono. Poszukiwania ciągle trwają.

            Jak to widzieliśmy wcześniej, linie pola elektrycznego są generowane na oddzielnych ładunkach lub na układach ładunków i łatwo mogą uciekać w nieskończoność. W przypadku pola B linie pola tworzą pętle zamknięte. Takie linie wychodzące z jednego bieguna mogą przenikać różne przedmioty znajdujące się w otoczeniu magnesu, ale muszą koniecznie powrócić do drugiego bieguna.

 

 

Obraz rozkładu pola B wokół magnesu sztabkowego jest pokazany na fotografii płytki szklanej posypanej proszkiem ferromagnetycznym i położonej na magnesie. Warstwa proszku staje się zagęszczona w obszarach, w których pole B jest silniejsze. W otoczeniu biegunów, gdzie pole jest najsilniejsze, proszek ferromagnetyczny jest wciągany energicznie nad bieguny magnesu powodując rozrzedzenie warstwy na szkle.

 

 

 

Ponieważ linie pola B tworzą pętle zamknięte, to takie linie przecinające powierzchnię zamkniętą muszą koniecznie dawać sumę zerową – ilość linii opuszczających tę powierzchnię jest dokładnie równa ilości linii powracających. 

 

 

 

Wspaniałym miejscem dla wszystkich interesujących się przyrodą i badaniami eksperymentalnymi jest Exploratorium w San Francisco, rozlokowane w pałacyku nieopodal słynnego mostu Golden Gate Bridge i wyspy-więzienia Alcatraz (obecnie muzeum). Spośród ponad setki stanowisk badawczych, szczególnie oblegane przez dzieci jest stanowisko z magnesem pokrytym ziarnami ferromagnetycznymi (zwanymi tam „piaskiem”). Pole magnetyczne, przenikające przez ciało, buduje swoje struktury w przestrzeni powodując m.in. wyrastanie drzew ferromagnetycznych na powierzchni dłoni jak to pokazano na fotografiach. Zrobienie tych fotografii nie było łatwe, ponieważ trudno było upolować moment, w którym tłumek dzieci nieco się rozrzedzi. Dorośli nie byli tam w ogóle dopuszczani.

 

 

 

 

 

 

Skos: 2. STRUMIEŃ POLA MAGNETYCZNEGO

 

Strumień pola B jest definiowany zupełnie analogicznie jak strumień każdej wielkości wektorowej, w szczególności jak strumień pola elektrycznego E. Elementarny strumień  pola B przechodzącego przez nieskończenie mały element powierzchni dA  jest określany jako iloczyn skalarny obu tych wielkości

 

 

Zatem strumień pola B przechodzącego przez makroskopowy płat powierzchniowy A jest równy całce po tym płacie

 

 

Jednostką strumienia magnetycznego w układzie SI jest 1 weber (1 Wb) = 1 N·m·A-1. Zatem, pole magnetyczne B jest czasem nazywane gęstością strumienia i 1T = 1 Wb·m-2.

 

 

Skos: 3. PRAWO GAUSSA DLA POLA B

 

Prawo Gaussa dla pola B orzeka, że strumień pola magnetycznego przez powierzchnię zamkniętą jest równy zeru, czyli że

 

 

Proszę zwrócić uwagę na bardzo ważne oznaczenie symbolu całki za pomocą kółeczka, które mówi, że całkowanie musi się odbywać po powierzchni zamkniętej. W przypadku pola elektrycznego, po prawej stronie analogicznego równania występuje gęstość ładunku elektrycznego. Ponieważ w przyrodzie nie występują monopole magnetyczne, to bieguny N i S muszą występować w takiej samej liczbie dając algebraicznie zero. Z tego powodu po prawej stronie równania opisującego prawo Gaussa dla B występuje zero. Prawo Gaussa dla pola magnetycznego jest jednym z czterech równań Maxwella (w postaci całkowej) opisujących całość zjawisk elektrycznych i magnetycznych w przyrodzie.

 

 

Back to Index