Back to Index

 

 

DRGANIA TŁUMIONE  

Równanie różniczkowe drgań tłumionych. Logarytmiczny dekrement tłumienia.

 

* Równanie różniczkowe drgań tłumionych

* Logarytmiczny dekrement tłumienia

 

Skos: RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE DRGAŃ TŁUMIONYCH

 

Stosunkowo prostym przypadkiem drgań tłumionych są takie drgania, w których siła tłumiąca ruch jest wprost proporcjonalna do prędkości ruchu v ciała drgającego.

 

 

 

Wtedy do siły zwrotnej sprężyny –kx zostaje dodana siła tarcia –bv zawsze przeciwnie skierowana do kierunku ruchu. Teraz sumaryczna siła działająca na ciało drgające wzdłuż osi x wynosi Fx = - kx - bv a równanie ruchu otrzymuje się z drugiej zasady dynamiki Newtona:

 

 

Podstawiamy: b/m = 2β (β - współczynnik tłumienia) oraz k/m = ω02  i równanie przybiera postać:

 

 

stosując podstawienie x = eλt otrzymujemy równanie charakterystyczne

 

 

Pierwiastkami tego równania są

 

 

Jeżeli β <ω0, wtedy wprowadzamy oznaczenie β2 - ω02 = (iω)2, gdzie

 

 

Tak więc

 

 

Rozwiązanie ogólne równania początkowego jest więc

 

 

Człon w nawiasach kwadratowych [ ] jest zupełnie analogiczny do otrzymanego dla prostych drgań harmonicznych i może być przepisany jako

 

 

W rezultacie otrzymujemy rozwiązanie końcowe w postaci

 

 

 

Zanik amplitudy drgań tłumionych dla wybranych parametrów ω i β jest przedstawiony na rysunku poniżej.

 

 

 

Na podstawie wartości współczynnika tłumienia β w relacji do częstotliwości kołowej drgań nietłumionych ω0 stopień tłumienia można zgrubnie podzielić na:

 

Tłumienie podkrytyczne: β < ω0. Zwykłe drgania tłumione.

Tłumienie krytyczne: β = ω0. W tym przypadku układ dochodzi najszybciej do stanu równowagi.

Tłumienie nadkrytyczne: β > ω0. Pierwiastki równania charakterystycznego są teraz rzeczywiste i drgania są zerwane (występuje „pełzający” powrót do stanu równowagi).

 

 

 

 

Skos: LOGARYTMICZNY DEKREMENT TŁUMIENIA

 

Logarytmiczny dekrement tłumienia charakteryzuje efektywność tłumienia i jest definiowany jako logarytm naturalny ze stosunku dwóch wychyleń x, jednego wziętego w momencie t a drugiego wziętego w momencie późniejszym o jeden okres drgań T, czyli t + T.

 

 

Zatem logarytmiczny dekrement tłumienia Λ jest równy iloczynowi współczynnika tłumienia β i okresu drgań T:

 

 

Back to Index